โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(แขนงวิชาวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)

    96 หน่วยกิต
    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4147108 เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Organic Chemistry for Food Science and Technology
2 (2-0-4)
4147210 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Calculus for Food Science and Technology
3 (3-0-6)
4147213 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การอาหาร
 Analytical Chemistry Laboratory for Food Science and Technology
1 (0-3-0)
4147103 เคมีทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 General Chemistry for Food Science and Technology
3 (3-0-6)
4147109 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Organic Chemistry Laboratory for Food Science and Technology
1 (0-3-0)
4147106 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Fundamental Biology Laboratory for Food Science and Technology
1 (0-3-0)
4147107 จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีการอาหาร
 Microbiology for Food Science and Technology
3 (2-2-5)
4147101 ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีการอาหาร
 Fundamental Physic for Food Science and Technology
3 (3-0-6)
4147104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 General Chemistry Laboratory for Food Science and Technology
1 (0-3-0)
4147211 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Biochemistry for Food Science and Technology
3 (2-2-5)
4147212 เคมีวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
 Analytical Chemistry for Food Science and Technology
2 (2-0-4)
4147105 ชีววิทยาพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Fundamental Biology for Food Science and Technology
3 (3-0-6)
4147102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Fundamental Physic Laboratory for Food Science and Technology
1 (0-3-0)

    69 หน่วยกิต
    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4147324 หลักการวิเคราะห์อาหาร
 Principles of Food Analysis
3 (2-2-5)
4147325 การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลอาหาร
 Food Quality Assurance and Food Sanitiation
3 (2-2-5)
4147323 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Research in Food Science and Technology
2 (1-2-3)
4147321 วิศวกรรมอาหาร 2
 Food Engineering 2
2 (1-2-3)
4147218 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Products Microbiology Laboratory
1 (0-3-0)
4147219 วิศวกรรมอาหาร 1
 Food Engineering 1
2 (1-2-3)
4147322 การควบคุมคุณภาพอาหาร
 Food Quality Control
3 (2-2-5)
4147217  จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Products Microbiology
3 (3-0-6)
4147114 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
 Introduction to Food Science and Technology
2 (2-0-4)
4147216 เคมีผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Products Chemistry
3 (2-2-5)
4147115 หลักการผลิตอาหารฮาลาล
 Principles of Halal Food Production
3 (2-2-5)
4147320 การแปรรูปอาหาร 1
 Food Processing 1
3 (2-2-5)

    31 หน่วยกิต
    25 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4147140 กฎหมายอิสลามสำหรับ วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
 Islamic Law for Halal Food Science
3 (3-0-6)
4147344  ส่วนผสมและวัตถุเจือปนอาหาร ในการแปรรูปอาหารฮาลาล
 Ingredients and Food Additive in Halal Food Processing
3 (2-2-5)
4147343 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหารฮาลาล
 Food Products Developmentand Halal Food Innovation
3 (2-2-5)
4147345 การเงินและการตลาดใน อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
 Finance and Marketing in Halal Food Industry
3 (3-0-6)
4147346 สัมมนาสำหรับวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
 Seminar for Halal Food Science
1 (1-0-2)
4147241 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
 English for Food Science and Technology
2 (2-0-4)
4147447  การจัดการด้านฮาลาลโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอาหาร
 Logistics and Halal Food Supply Chain Management
2 (2-0-4)
4147342 เทคนิคขั้นสูงสำหรับวิเคราะห์ อาหารฮาลาล
 Advance Techniques for Halal Food Analysis
3 (2-2-5)
4147449 การจัดการและบริการอาหาร ฮาลาล
 Halal Food Management and Service
2 (1-2-3)
4147448 การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารฮาลาล
 Halal Food Assurance and Safety
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4147253 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
 Non-Alcoholic Beverage
3 (2-2-5)
4147150  โภชนาการสำหรับอาหารฮาลาล
 Nutrition for Halal Food
3 (2-2-5)
4147252 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
 Meat Product Technology
3 (2-2-5)
4147251 กฎหมายสำหรับวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
 Law for Halal Food Science
3 (3-0-6)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4147457 เตรียมสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
 Preparation for CooperativeEducation in Food Science and Technology
2 (180)
4147456 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
 Field Experience in Medium or Large Scale Industry or Large Scale Industry
3(270)
4147455 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
 Field Experience in Small Scale Industry
2(180)
4147454 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Special Problem in Food Science and Technology Science and Technology
3 (0-9-0)
4147458 สหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Cooperative Education in Food Science and Technology
6(600)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002