โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)

    96 หน่วยกิต
    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4147107 จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีการอาหาร
 Microbiology for Food Science and Technology
3 (2-2-5)
4147109 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Organic Chemistry Laboratory for Food Science and Technology
1 (0-3-0)
4147103 เคมีทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 General Chemistry for Food Science and Technology
3 (3-0-6)
4147101 ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีการอาหาร
 Fundamental Physic for Food Science and Technology
3 (3-0-6)
4147104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 General Chemistry Laboratory for Food Science and Technology
1 (0-3-0)
4147212 เคมีวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
 Analytical Chemistry for Food Science and Technology
2 (2-0-4)
4147105 ชีววิทยาพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Fundamental Biology for Food Science and Technology
3 (3-0-6)
4147102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Fundamental Physic Laboratory for Food Science and Technology
1 (0-3-0)
4147213 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การอาหาร
 Analytical Chemistry Laboratory for Food Science and Technology
1 (0-3-0)
4147211 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Biochemistry for Food Science and Technology
3 (2-2-5)
4147108 เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Organic Chemistry for Food Science and Technology
2 (2-0-4)
4147210 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Calculus for Food Science and Technology
3 (3-0-6)
4147106 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Fundamental Biology Laboratory for Food Science and Technology
1 (0-3-0)

    69 หน่วยกิต
    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4147323 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Research in Food Science and Technology
2 (1-2-3)
4147219 วิศวกรรมอาหาร 1
 Food Engineering 1
2 (1-2-3)
4147218 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Products Microbiology Laboratory
1 (0-3-0)
4147324 หลักการวิเคราะห์อาหาร
 Principles of Food Analysis
3 (2-2-5)
4147320 การแปรรูปอาหาร 1
 Food Processing 1
3 (2-2-5)
4147322 การควบคุมคุณภาพอาหาร
 Food Quality Control
3 (2-2-5)
4147321 วิศวกรรมอาหาร 2
 Food Engineering 2
2 (1-2-3)
4147216 เคมีผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Products Chemistry
3 (2-2-5)
4147114 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
 Introduction to Food Science and Technology
2 (2-0-4)
4147217  จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Products Microbiology
3 (3-0-6)
4147115 หลักการผลิตอาหารฮาลาล
 Principles of Halal Food Production
3 (2-2-5)
4147325 การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลอาหาร
 Food Quality Assurance and Food Sanitiation
3 (2-2-5)

    31 หน่วยกิต
    25 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4147435 บรรจุภัณฑ์อาหารและประเมินอายุการเก็บรักษา
 Food Packaging and Shelf Life Evaluation
3 (2-2-5)
4147332 เทคโนโลยีผักและผลไม้
 Fruits and Vegetables Technology
3 (2-2-5)
4147333 สัมมนาสำหรับเทคโนโลยีอาหาร
 Seminar for Food Technology
1 (1-0-2)
4147329 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
  Food Products Development
3 (2-2-5)
4147226 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ข้าว
 Rice Products Technology
3 (2-2-5)
4147328 การแปรรูปอาหาร 2
 Food Processing 2
3 (2-2-5)
4147227 การเป็นผู้ประกอบการอาหาร
 Entrepreneurship in Food Industry
2 (1-2-3)
4147434 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
 Fishery Products Technology
3 (2-2-5)
4147330 กฎหมายและมาตรฐานอาหาร
 Food Standard and Legislations
2 (1-2-3)
4147331 การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 Planning and Control of Food Plant Production
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4147136 เทคโนโลยีขนมอบ
 Bakery Technology
3 (2-2-5)
4147239 อาหารท้องถิ่น
 Local Food
3 (2-2-5)
4147238 การถนอมและการแปรรูปอาหาร
 Food Preservation and Processing
3 (2-2-5)
4147137 เทคโนโลยีนมและผลิตภัณฑ์
 Milk and Dairy products Technology
3 (2-2-5)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4147454 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Special Problem in Food Science and Technology Science and Technology
3 (0-9-0)
4147458 สหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Cooperative Education in Food Science and Technology
6(600)
4147456 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
 Field Experience in Medium or Large Scale Industry or Large Scale Industry
3(270)
4147457 เตรียมสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
 Preparation for CooperativeEducation in Food Science and Technology
2 (180)
4147455 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
 Field Experience in Small Scale Industry
2(180)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002