โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาฟิสิกส์
 สาขาวิชา : ฟิสิกส์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)

    96 หน่วยกิต
    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physics Laboratory 1
1 (0-3-0)
4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
 General Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4109101 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
 Calulus for Sciences 1
3 (3-0-6)
4101119 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
 English for Sciences
2 (2-0-4)
4101103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
 General Physics 2
3 (3-0-6)
4101104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
 General Physics Laboratory 2
1 (0-3-0)
4102101 เคมีทั่วไป 1
 General Chemistry 1
3 (3-0-6)
4103192 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
3 (3-0-6)
4103193 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology Laboratory
1 (0-3-0)
4109102 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2
 Calculus for Sciences 2
3 (3-0-6)
4101101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physics 1
3 (3-0-6)

    72 หน่วยกิต
    49 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101222 กลศาสตร์ 1
 Mechanics 1
3 (3-0-6)
4101336 ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์
 Thermodynamics Laboratory
1 (0-3-0)
4101343 ฟิสิกส์นิวเคลียร์พื้นฐาน
 Fundamental of Nuclear Physics
3 (3-0-6)
4101456 กลศาสตร์ควอนตัม
 Quantum Mechanics
3 (3-0-6)
4101228 ปฏิบัติการไฟฟ้าและแม่เหล็ก
 Electricity and Magnetism Laboratory
1 (0-3-0)
4101233 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานฟิสิกส์
 Computer Application in Physics
3 (2-2-5)
4101335 อุณหพลศาสตร์
 Thermodynamic
3 (3-0-6)
4101338 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่
 Modern Physics Laboratory
1 (0-3-0)
4101455 สัมมนาทางฟิสิกส์
 Seminar in Physics
2 (1-2-3)
4101227 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1
 Electricity and Magnetism 1
3 (3-0-6)
4101454 การวิจัยเฉพาะทางฟิสิกส์
 Selected Researchin Physics
3 (0-6-3)
4101342 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 Research Methodology in Science
1 (2-0-1)
4101337 ฟิสิกส์แผนใหม่
 Modern Physics
3 (3-0-6)
4101223 ปฏิบัติการกลศาสตร์
 Mechanics Laboratory
1 (0-3-0)
4101226 ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
 Physics of Waves Laboratory
1 (0-3-0)
4101230 อิเล็กทรอนิกส์ 1
 Electronics 1
3 (3-0-6)
4101334 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
 Statistical Physics
3 (3-0-6)
4101339 ดาราศาสตร์ 1
 Astronomy 1
3 (3-0-6)
4101120 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1
 Mathematics for Physics 1
3 (3-0-6)
4101225 ฟิสิกส์ของคลื่น
 Physics of Waves
3 (3-0-6)
4101231 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
 Electronics Laboratory
1 (0-3-0)
4101340 ปฏิบัติการดาราศาสตร์
 Astronomical Laboratory
1 (0-3-0)

    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101458 แผ่นดินไหววิทยา
 Seismology
3 (3-0-6)
4101321 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2
 Mathematics for Physics 2
3 (3-0-6)
4101344 ธรณีวิทยาพื้นฐาน
 Fundamental of Geology
3 (3-0-6)
4101348 ธรณีฟิสิกส์ของโลก
 Global Geophysics
3 (3-0-6)
4101351 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
 Electric Circuit Analysis
3 (2-2-5)
4101441 ดาราศาสตร์ 2
 Astronomy 2
3 (3-0-6)
4101470 ฟิสิกส์สุขภาพ
 Health Physics
3 (3-0-6)
4101352 ทัศนศาสตร์
 Optics
3 (3-0-6)
4101464 ความร้อน
 Heat
3 (3-0-6)
4101466 การเขียนแบบพื้นฐาน
 Fundamental of Drawing
3 (2-2-5)
4101324 กลศาสตร์ 2
 Mechanics 2
3 (3-0-6)
4101329 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2
 Electricity and Magnetism 2
3 (3-0-6)
4101471 ฟิสิกส์บรรยากาศ
 Atmospheric Physics
3 (2-2-5)
4101468 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของยาง
 Physics Properties of Rubber
3 (3-0-6)
4101465 วิทยาศาสตร์พลังงาน
 Science of Energy
3 (3-0-6)
4101462 วัสดุศาสตร์พื้นฐาน
 Fundamental of Material Science
3 (3-0-6)
4101467 หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ
 Physical Principles of Instrument
3 (2-2-5)
4101350 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
 Digital Electronics
3 (2-2-5)
4101460 ดาราศาสตร์อิสลาม
 Isalamic Astronomy
3 (3-0-6)
4101469 กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์
 Environmental Radioactivity and Applications
3 (3-0-6)
4101347 กลศาสตร์ของไหล
 Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
4101457 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
 Solid State Physics
3 (3-0-6)
4101346 มาตรวิทยา
 Metrology
3 (3-0-6)
4101349 รังสีวิทยา
 Radiology
3 (3-0-6)
4101353 อุตุนิยมวิทยา
 Meteorology
3 (3-0-6)
4101459 การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอกซ์
 X-rays Crystallography
3 (3-0-6)
4101461 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Circuits Design
3 (2-2-5)
4101345 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์
 Nuclear Physics Laboratory
1 (0-3-0)
4101432 อิเล็กทรอนิกส์ 2
 Electronics 2
3 (2-2-5)
4101463 นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน
 Fundamental of Nanotechnology
3 (3-0-6)

    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101474 สหกิจศึกษาทางฟิสิกส์
 Cooperative Education
6 (600)
4101372 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์และเตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Professional Experience in Physicsand or Preparation for Cooperative Education
2 (180)
4101473 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
 Professional Experience in Physics
5 (450)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002