โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาชีววิทยา
 สาขาวิชา : ชีววิทยา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)

    95 หน่วยกิต
    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4109101 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
 Calulus for Sciences 1
3 (3-0-6)
4103156 ปฏิบัติการชีววิทยา 2
 Biology Laboratory 2
1 (0-3-0)
4109102 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2
 Calculus for Sciences 2
3 (3-0-6)
4102101 เคมีทั่วไป 1
 General Chemistry 1
3 (3-0-6)
4102167 สารเคมีและความปลอดภัย
 Chemical and Safety
2 (2-0-4)
4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
 General Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4103153 ชีววิทยา 1
 Biology 1
3 (3-0-6)
4103154 ปฏิบัติการชีววิทยา 1
 Biology Loboratory 1
1 (0-3-0)
4103155 ชีววิทยา 2
 Biology 2
3 (3-0-6)
4101118 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-0)
4101117 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)

    71 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103157 ชีวสถิติ
 Biostatistics
3 (3-0-6)
4103259 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 Microbiology Laboratory
1 (0-3-0)
4102216 เคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
4103258 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (3-0-6)
4102217 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4102268 ปฏิบัติการหลักชีวเคมี
 Principles of Biochemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4102267 หลักชีวเคมี
 Principles of Biochemistry
3 (3-0-6)

    56 หน่วยกิต
    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103476 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 2
 Research Project in Biology 2
2 (0-6-0)
4103264 สัตววิทยา
 Zoology
3 (3-0-6)
4103262 พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (3-0-6)
4103261 ชีววิทยาของเซลล์
 Cell Biology
4 (2-4-6)
4103373 สัมมนาทางชีววิทยา
 Seminar in Biology
1 (0-2-1)
4103265 ปฏิบัติการสัตววิทยา
 Zoology Laboratory
1 (0-3-0)
4103370 พันธุศาสตร์
 Genetics
4 (2-4-6)
4103368 กายวิภาคศาสตร์
 Anatomy
3 (2-2-5)
4103366 นิเวศวิทยา
 Ecology
3 (3-0-6)
4103160 ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา
 English for biology
2 (2-0-4)
4103372 การจัดระบบทางชีววิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพ
 Biological Systematics and Biodiversity
4 (2-4-6)
4103263 ปฏิบัติการพฤกษศาสตร์
 Botany Laboratory
1 (0-3-0)
4103475 ชีววิทยาการอนุรักษ์และการจัดการ
 Conservation Biology and Management
3 (3-0-6)
4103371 วิวัฒนาการ
 Evolution
3 (3-0-6)
4103367 ปฏิบัติการนิเวศวิทยา
 Ecology Laboratory
1 (0-3-0)
4103374 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 1
 Research Project in Biology 1
1 (1-2-0)
4103369 สรีรวิทยา
 Physiology
3 (2-2-5)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103388 นิเวศวิทยาเชิงท่องเที่ยว
 Ecology for Tourism
3 (2-2-5)
4103385 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
 Invertebrate Zoology
3 (2-2-5)
4103387 เนื้อเยื่อวิทยาของสัตว์
 Animal Histology
3 (2-2-5)
4103381 สาหร่ายวิทยา
 Phycology
3 (2-2-5)
4103386 สัตว์มีกระดูกสันหลัง
 Vertebrate Zoology
3 (2-2-5)
4103383 ชีวจริยธรรมเบื้องต้น
 Introduction to Bioethics
2 (1-2-3)
4103378 ชีววิทยาของนกพื้นเมือง
 Biology of Native Birds
3 (2-2-5)
4103380 พรรณพืชท้องถิ่น
 Local Plants
2 (1-2-3)
4103382 การเตรียมตัวอย่างทางชีววิทยา
 Preparation for Biological Specimen
3 (2-2-5)
4103379 ชีววิทยาของแมลงท้องถิ่น
 Biology of Local Insects
3 (2-2-5)
4103377 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชท้องถิ่น
 Local Plant Tissue Culture
3 (2-2-5)
4103384 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
 Introduction to Biotechnology
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103589 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา และการเตรียมสหกิจศึกษาทางชีววิทยา สหกิจศึกษาทางชีววิทยา
  -
1 (90)
4103590 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา
 Field Experience in Biology
5 (450)
4103591 สหกิจศึกษาทางชีววิทยา
 Cooperative Education in Biology
6 (600)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002