โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาเคมี
 สาขาวิชา : เคมี

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
3 (3-0-6)
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)

    95 หน่วยกิต
    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103192 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
3 (3-0-6)
2108250 ภาษาอังกฤษสำหรับเคมี
 English for Chemistry
2 (2-0-4)
4103193 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology Laboratory
1 (0-3-0)
4102104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
 General Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-0)
4109101 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
 Calulus for Sciences 1
3 (3-0-6)
4101117 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4109102 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2
 Calculus for Sciences 2
3 (3-0-6)
4101118 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-0)
4102103 เคมีทั่วไป 2
 General Chemistry 2
3 (3-0-6)
4102101 เคมีทั่วไป 1
 General Chemistry 1
3 (3-0-6)
4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
 General Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)

    71 หน่วยกิต
    46 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102319 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
 Organic Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-0)
4102335 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ
 Instrumental Analysis
3 (2-2-5)
4102436 สัมมนาทางเคมี
 Seminar in Chemistry
1 (0-2-1)
4102333 ชีวเคมี
 Biochemistry
4 (4-0-8)
4102331 เคมีวิเคราะห์ 2
 Analytical Chemistry 2
3 (3-0-6)
4102230 ความปลอดภัยทางเคมี
 Chemical Safety
3 (3-0-6)
4102221 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
 Inorganic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4102437 โครงงานเคมี
 Chemistry Project
2 (1-2-3)
4102322 เคมีอนินทรีย์ 2
 Inorganic Chemistry 2
3 (3-0-6)
4102217 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4102327 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
 Physical Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-0)
4102318 เคมีอินทรีย์ 2
 Organic Chemistry 2
3 (3-0-6)
4102326 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
 Physical Chemistry 2
3 (3-0-6)
4102229 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
 Analytical Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4102334 ปฏิบัติการชีวเคมี
 Biochemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4102323 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
 Inorganic Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-0)
4102228 เคมีวิเคราะห์ 1
 Analytical Chemistry 1
3 (3-0-6)
4102216 เคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
4102220 เคมีอนินทรีย์ 1
 Inorganic Chemistry 1
3 (3-0-6)
4102332 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
 Analytical Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-0)
4102224 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 Physical Chemistry 1
3 (3-0-6)
4102225 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 Physical Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)

    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102439 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 Natural Product Chemistry
3 (2-2-5)
4102449 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือขั้นสูง
 Advanced Instrumental Analysis
2 (2-0-4)
4102450 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีวิเคราะห์
 New Technology in Analytical Chemistry
2 (2-0-4)
4102340 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
 Spectroscopy for Organic Chemistry
3 (2-2-5)
4102441 พลังงานทางเลือกทางเคมี
 Alternative Energy of Chemistry
2 (2-0-4)
4102442 วัสดุอนินทรีย์และการตรวจสอบเบื้องต้น
 Inorganic Materials and Basic Characterizations
2 (2-0-4)
4102452 ชีวเคมีขั้นสูง
 Advanced Biochemistry
3 (3-0-6)
4102459 นวัตกรรมการเป่าแก้ว
 Innovation of Glass Blowing
2 (1-2-3)
4102438 หัวข้อที่เลือกสรรทางเคมี
 Selected Topics in Chemistry
2 (2-0-4)
4102443 เคมีของสารประกอบออร์แกโนเมทาลิก
 Organometallic Chemistry
3 (3-0-6)
4102447 เคมีพื้นผิว
 Surface Chemistry
3 (3-0-6)
4102451 เคมีอาหาร
 Food Chemistry
3 (2-2-5)
4102444 เคมีชีวอนินทรีย์
 Bioinorganic Chemistry
2 (2-0-4)
4102448 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์
 New Technology in Physical Chemistry
2 (2-0-4)
4102453 วิทยาการใหม่ในสาขาชีวเคมี
 New Technology in Biochemistry
2 (2-0-4)
4102455 เคมีของยางธรรมชาติ
 Chemistry of Natural Rubber
2 (2-0-4)
4102458 การวิเคราะห์อาหารฮาลาล
 Halal Food Analysis
3 (2-2-5)
4102445 สเปกโตรสโกปีสำหรับเคมีอนินทรีย์
 Spectroscopy for Inorganic Chemistry
3 (3-0-6)
4102456 เคมีพอลิเมอร์
 Polymer Chemistry
2 (2-0-4)
4102446 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
 Advanced Physical Chemistry
3 (3-0-6)
4102454 เคมีสิ่งแวดล้อม
 Environmental Chemistry
3 (2-2-5)
4102457 โลกร้อน
 Global Warming
2 (2-0-4)
4102460 เคมีสำหรับนิติวิทยาศาสตร์
 Chemistry for Forensic Science
2 (1-2-3)

    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102563 สหกิจศึกษาทางเคมี
 Cooperative Education in Chemistry
6 (600)
4102561 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาทางเคมี
 Preparation for Professional Experience and Cooperative Education in Chemistry
2 (180)
4102562 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเคมี
 Professional Experience in Chemistry
5 (450)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002