โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
3 (3-0-6)
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)

    96 หน่วยกิต
    39 หน่วยกิต
    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4106106 ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1
 Biology for Enviromenttal Science 1
3 (3-0-6)
4106108 ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2
 Biology for Environmental Science 2
3 (3-0-6)
4106103 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1
 Chemistry for Environmental Science 1
3 (3-0-6)
4106105 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1
 Chemistry Laboratory for Environmental Science 1
3 (0-3-0)
4106110 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2
 Calculus for Environmental Science 2
3 (3-0-6)
4106109 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1
 Calculus for Environmental Science 1
3 (3-0-6)
4106107 ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1
 Biology Laboratory for Environmental Science 1
1 (0-3-0)
4106104 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2
 Chemistry for Environmental Science 2
3 (3-0-6)
4106102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Fundamental Physics Laboratory for Environmental Science
1 (0-3-0)
4106101 ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Fundamental Physics for Environmental Science
3 (3-0-6)

    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4106212 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Organic Chemistry Laboratory for Environmental Science
1 (0-3-0)
4106316 ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 General Biochemistry Laboratory for Environmental Science
1 (0-3-0)
4106315 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Biochemistry for Environmental Science
3 (3-0-6)
4106317 สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Introduction to Statistics for Environmental Science Research
3 (3-0-6)
4106211 เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Organic Chemistry for Environmental Science
3 (3-0-6)
4106213 เคมีวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Fundamentals of Analytical Chemistry for Environmental Science
3 (3-0-6)
4106214 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Fundamentals of Analytical Chemistry Laboratory for Environmental Science
1 (0-3-0)

    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4106321 การป้องกันและควบคุมมลพิษ
 Pollution Prevention and Control
3 (2-2-5)
4106432 การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
 Environmental and Disaster Management
2 (1-2-3)
4106325 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 Environmental Impact Assessment
3 (2-2-5)
4106328 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2
 Research in Environmental Science 2
2 (0-4-2)
4106219 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 Water Quality Analysis
3 (2-2-5)
4106220 เทคโนโลยีสะอาดและการประเมินวัฏจักรชีวิต
 Clean Technology and Life Cycle Assessment
3 (2-2-5)
4106326 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Environmental Economics
2 (2-0-4)
4106118 หลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Fundamental of Environmental Science Approach
3 (2-2-5)
4106323 การสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อสิ่งแวดล้อม
 Remote Sensing for Environment
3 (2-2-5)
4106429 การจัดการระบบและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
 Management System and Environmental in Industry
2 (1-2-3)
4106322 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
 Wastewater Treatment Technology
3 (2-2-5)
4106431 กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม
 Environmental Laws and Policy
2 (2-0-4)
4106430 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
 Environmental Toxicology
3 (2-2-5)
4106327 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1
 Research in Environmental Science 1
1 (0-2-1)
4106434 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Seminar in Environmental Science
1 (0-2-1)
4106433 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
 Public Participation in Local Environmental Management
1 (0-2-1)
4106324 การติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 Environmental Quality Monitoring and Analysis
2 (1-2-3)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4106447 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
 Personal and Community Health
2 (2-0-4)
4106344 สิ่งแวดล้อมศึกษา
 Environmental Education
2 (2-0-4)
4106240 นิเวศวิทยาประยุกต์
 Applied Ecology
3 (2-2-5)
4106237 เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
 Solid and Hazardous Waste Management Technologies
3 (2-2-5)
4106343 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
 Environment and Development
2 (2-0-4)
4106450 หลักและวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
 Environmental Risk Assessment Approach
3 (2-2-5)
4106448 ทรัพยากรน้ำและการจัดการ
 Water Resources and Management
2 (1-2-3)
4106239 การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 Map for Natural Resource Management
2 (1-2-3)
4106236 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 English for Environmental Science
2 (2-0-4)
4106135 คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Computer for Environmental Science
2 (1-2-3)
4106345 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสิ่งแวดล้อม
 Geographic Information Technology for Environment
3 (2-2-5)
4106241 เคมีสิ่งแวดล้อม
 Environmental Chemistry
3 (2-2-5)
4106449 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 Energy and Environment
2 (1-2-3)
4106238 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
 Environmental Microbiology
3 (2-2-5)
4106346 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 Environmental Sanitation
2 (1-2-3)
4106342 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 Land Use Planning
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4106351 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Preparation for Professional Experience and Preparation for Cooperative Education
1(90)
4106452 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Field Experience in Environmental Science
5(450)
4106453 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Cooperative Education in Environmental Science
6 (600)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002