โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาสัตวบาล
 สาขาวิชา : สัตวศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น
 Thai and Local Ways
3 (3-0-6)
5100132 ครูแห่งแผ่นดิน
 Teachings of King Rama 9
3 (3-0-6)
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์
 Young Enterpreneurs
3 (3-0-6)

    94 หน่วยกิต
    68 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4145325 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป
 Diseases and Sanitation of Domestic Animals
3 (2-2-5)
4144318 การผลิตโคเนื้อ-โคนม
 Beef and Dairy Cattle Production
3 (2-2-5)
4144102 เคมีสำหรับสัตวศาสตร์
 Chemistry for Animal Science
3 (3-0-6)
4144317 อาหารและการให้อาหารสัตว์
 Animal Feeds and Feeding
3 (2-2-5)
4151226 พื้นฐานงานช่างเกษตร
 Basic Farm mechanics
1 (0-3-0)
4144105 ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับสัตวศาสตร์
 Biology Laboratory for Animal Science
1 (0-3-0)
4144316 การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์
 Experimental Design in Animal Science
3 (3-0-6)
4144109 สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางสัตวศาสตร์
 Introduction to Statistics for Animal Science Research
3 (3-0-6)
4144322 การผลิตแพะ-แกะ
 Goat and sheep Production
3 (2-2-5)
4144214 โภชนศาสตร์สัตว์
 Animal Nutrition
3 (3-0-6)
4144324 การตลาดปศุสัตว์
 Livestock Marketing
3 (2-2-5)
4144423 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
 Special Project in Animal Science
3 (2-2-5)
4144207 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับสัตวศาสตร์
 Microbiology Laboratory for Animal Science
1 (0-3-0)
4144104 ชีววิทยาสำหรับสัตวศาสตร์
 Biology for Animal Science
3 (3-0-6)
4144103 ปฏิบีติการเคมีสำหรับสัตวศาสตร์
 Chemistry Laboratory for Animal Science
1 (0-3-0)
4144101 ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับสัตวศาสตร์
 Fundamental Physics for Animal Science
3 (3-0-6)
4144321 การผลิตสัตว์พื้นเมือง
 Native Animal Production
3 (2-2-5)
4144319 การผลิตสัตว์ปีก
 Poultry Production
3 (2-2-5)
4144213 พันธุศาสตร์ทางสัตวศาสตร์
 Genetics in Animal Science
3 (3-0-6)
4144212 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
 Anatomy and Physiology of Domestic Animals
3 (3-0-6)
4144211 ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์
 Biochemistry in Animal Science
3 (3-0-6)
4144210 หลักการเลี้ยงสัตว์
 Principles of Animal Husbandry
3 (2-2-5)
4144106 จุลชีววิทยาสำหรับสัตวศาสตร์
 Microbiology for Animal Science
3 (3-0-6)
4144320 สัมมนาทางสัตวศาสตร์
 Seminar in Animal Science
1 (0-2-1)
4144215 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 Animal Breeding
3 (3-0-6)
4144108 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับสัตวศาสตร์
 Introduction to Mathematics for Animal Science
3 (3-0-6)

    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4144339 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงสัตว์
 Local Knowledge in Animal Husbandry
3 (2-2-5)
4144337 ธุรกิจการเลี้ยงนกแอ่นกินรัง
 Edible-Nest Swiftlet Business
3 (2-2-5)
4144435 จรรยาบรรณและกฎหมายทางการผลิตสัตว์
 Ethics and Laws in Livestock Production
1 (1-0-2)
4144431 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
 Animal Products
3 (2-2-5)
4144433 การจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์
 Animal Waste Management in Farm Livestock
3 (2-2-5)
4144338 การวิเคราะห์อาหารสัตว์
 Feed Analysis
3 (2-2-5)
4144440 การจัดการฟาร์มสัตว์อินทรย์
 Organic Animal Farm Management
3 (3-0-6)
4145342 การใช้ยาและสมุนไพรในสัตว์
 Drug and Herb Using in Animal
3 (2-2-5)
4152443 การส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (3-0-6)
4144327 การจัดการฟาร์มและการบริหารธุรกิจปศุสัตว์
 Farm Management and Livestock Management
3 (3-0-6)
4144332 พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง
 Behavior of Domestic Animals
3 (3-0-6)
4144334 การผลิตนกเขาชวา
 Zebra Dove Production
3 (2-2-5)
4144328 การจัดการพืชอาหารสัตว์
 Forage Crops Management
3 (2-2-5)
4144330 การผสมเทียมสัตว์
 Artificial Insemination of Animals
3 (2-2-5)
4144329 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
 Incubation and Hatchery Management
3 (2-2-5)
4144441 ปศุสัตว์ฮาลาล
 Halal Livestock
3 (3-0-6)
4144336 การผลิตนกปรอดหัวโขน
 Red-Whiskered Bulbul Production
3 (2-2-5)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4144447 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (540)
4144445 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสัตว์ศาสตร์
 Field Experience in Animal Science
6 (540)
4144446 การเตรียมสหกิจศึกษา
 Pre-Cooperative Education
2 (180)
4144444 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์
 Preparation for Professional Experience in Animal Science
2 (180)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002