โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
 สาขาวิชา : วิทยาการธุรกิจสุขภาพ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
2 (1-2-3)
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)
2100118 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
2 (2-0-4)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
2 (1-2-3)
2100119 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต
 Skills for Life
2 (1-2-3)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
2 (1-2-3)
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)

    93 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107102 จิตวิทยาผู้สูงอายุ
 Elderly Psychology
3 (2-2-5)
4107321 การวิจัยทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพพื้นฐาน
 Introduction to Research in Health Science Business
3 (2-2-5)
4107101 กายวิภาคและสรีรวิทยาผู้สูงอายุพื้นฐาน
 Fundamental Human Anatomy and Elderly Physiology
3 (2-2-5)
4107103 กฎหมายและจรรยาบรรณพื้นฐานทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Introduction to Law and Ethics for Health Science Business
3 (3-0-6)
4107210 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 English for Health Science Business
3 (2-2-5)

    60 หน่วยกิต
    51 หน่วยกิต
    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107327 ผู้ประกอบการด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Entrepreneurship in Health Science Business
3 (2-2-5)
4107105 สารสนเทศสำหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Information for Health Science Business
3 (2-2-5)
4107212 หลักการบัญชีเบื้องต้นสำหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Fundamental Accounting for Health Science Business
3 (3-0-6)
4107211 การตลาดทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Marketing in Health Science Business
3 (3-0-6)
4107328 เศรษฐศาสตร์สำหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Economics for Health Science Business
3 (3-0-6)
4107326 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Human Resource Management in Health Science Business
3 (3-0-6)
4107216 การจัดการธุรกิจสุขภาพสำหรับธุรกิจขนาดย่อม (SMEs)
 Health Business Management for SMEs
3 (2-2-5)
4107104 หลักการบริหารสำหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Principle for Health Science Business Management
3 (3-0-6)

    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107323 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 2
 Elderly Health Care 2
3 (2-2-5)
4107214 นันทนาการและการออกกำลังกาย
 Recreation and Exercise
3 (2-2-5)
4107325 การดูแลและฟื้นฟูสุขภาพด้วยการแพทย์ทางเลือก
 Health Care and Rhehabitation with Alternative Medicine
3 (3-0-6)
4107324 การสาธารณสุขและระบบบริการทางการแพทย์
 Public Health and Medical Service System
3 (3-0-6)
4107213 โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ
 Communicable and Non-communicable Diseases
3 (3-0-6)
4107108 การดูแลสุขภาพและความงาม
 Health and Beauty Care
3 (2-2-5)
4107215 โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
 Nutrition for Elderly
3 (2-2-5)
4107107 กายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ
 Geriatric Physical Therapy
3 (2-2-5)
4107106 การป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
 Elderly Health Promotion and Disease Prevention
3 (2-2-5)
4107322 การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ 1
 Elderly Health Care 1
3 (2-2-5)

    11 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103192 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
3 (3-0-6)
4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
 General Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4102101 เคมีทั่วไป 1
 General Chemistry 1
3 (3-0-6)
4107209 สถิติเพื่อการวิจัยสำหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Research Statistics for Health Sciences Business
3 (2-2-5)
4103193 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology Laboratory
1 (0-3-0)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107329 การสร้างธุรกิจการดูแลสุขภาพ
 Start up in Health Care Business
3 (2-2-5)
4107220 การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
 Advertising and Public Relations
3 (2-2-5)
4107218 การแนะแนวและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ
 Health Guidance
3 (3-0-6)
4107219 การวัดและประเมินภาวะสุขภาพ
 Measurement and Evaluation in Health
3 (2-2-5)
4107217 เภสัชวิทยา
 Pharmacology
3 (3-0-6)
4107430 การสัมมนาทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Seminar in Health Science Business
3 (2-2-5)

    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107432 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพและเตรียมสหกิจศึกษา ทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
  -
2 (180)
4107433 การฝึกประสบการณ์ทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Field Experience in Health Science Business
5 (450)
4107430 การสัมมนาทางวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Seminar in Health Science Business
3 (2-2-5)
4107431 ชีวเคมีสำหรับวิทยาการธุรกิจสุขภาพ
 Biochemistry for Health Science Business
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002