โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาเกษตร
 สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
2 (1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100119 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
2100118 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
2 (2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต
 Skills for Life
2 (1-2-3)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
2 (1-2-3)
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)

    96 หน่วยกิต
    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4140205 จุลชีววิทยาสำหรับการเกษตร
 Microbiology for Agriculture
3 (2-2-5)
4102101 เคมีทั่วไป 1
 General Chemistry 1
3 (3-0-6)
4140206 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับการเกษตร
 Fundamental Mathematics for Agriculture
3 (3-0-6)
4101118 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-0)
4103193 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology Laboratory
1 (0-3-0)
4140204 สถิติเบื้องต้นสำหรับการเกษตร
 Introduction to Statistics for Agriculture
3 (3-0-6)
4103192 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
3 (3-0-6)
4101117 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
 General Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)

    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4151201 งานช่างเกษตร
 Agricultural Engineering
3 (1-4-4)
4144148 หลักการผลิตสัตว์
 Principles of Animal Production
3 (2-2-5)
4152101 หลักส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (2-2-5)
4140309 ธุรกิจและกฎหมายการเกษตร
 Business and Laws in Agriculture
3 (2-2-5)
4140415 เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับการเกษตร
 New Technology for Agriculture
3 (3-0-6)
4140101 หลักการผลิตพืช
 Principles of Plant Production
3 (2-2-5)

    50 หน่วยกิต
    17 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4140102 ปฏิบัติการเกษตรพื้นฐาน
 Basic Agricultural Practice
1 (0-2-1)
4140312 การเป็นผู้ประกอบการเกษตร
 Entrepreneur in Agriculture
3 (2-2-5)
4143201 การขยายพันธุ์พืช
 Plant Propagation
3 (2-2-5)
4140310 สัมมนาทางการเกษตร
 Seminar in Agriculture
1 (0-2-1)
4140311 การวางแผนการทดลองและสถิติทางการเกษตร
 Experimental Design and Statistics for Agriculture
3 (2-2-5)
4148201 ศัตรูพืชและการจัดการ
 Pests and Pest Management
3 (2-2-5)
4141201 ดินและการจัดการดิน
 Soil and Soil Management
3 (2-2-5)

    33 หน่วยกิต
    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4140208 ภูมิปัญญาท้องถิ่นทางการเกษตร
 Local Wisdom in Agriculture
3 (3-0-6)
4140314 การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรการ
 Processing and Value Adding of Agricultural Product
3 (2-2-5)
4140313 เกษตรกรรมยั่งยืน
 Sustainable Agriculture
3 (2-2-5)
4140417 อุตุนิยมวิทยาและการชลประทานทางการเกษตร
 Agricultural Meteorology and Irrigation
3 (2-2-5)
4140103 การเกษตรเพื่องานอดิเรก
 Agriculture as Hobby
3 (1-3-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4141304 การจัดการและอนุรักษ์ดินเพื่อการเกษตร
 Soil Management and Conservation for Agriculture
3 (2-2-5)
4141303 การผลิตและการใช้ปุ๋ย
 Fertilizer Production and Usage
3 (2-2-5)
4141202 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
  Soil Fertility
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4142301 การผลิตพืชไร่เศรษฐกิจ
 Economic Field Crops Production
3 (2-2-5)
4142302 พืชอุตสาหกรรมภาคใต้
 Industrial Plant of Southern Thailand
3 (2-2-5)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4143202 การผลิตพืชผักเศรษฐกิจ
 Economic Vegetable Crop Production
3 (2-2-5)
4143306 การผลิตพรรณไม้น้ำ
 Production of Aquatic Plant
3 (2-2-5)
4143308 การปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
 Soilless Culture
3 (2-2-5)
4143307 การเพาะปลูกพืชเครื่องเทศและสมุนไพร
 Spices and Medicinal PlantProduction
3 (2-2-5)
4143204 เห็ดและการผลิตเห็ด
 Mushroom and Mushroom Production
3 (2-2-5)
4143203 การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
 Floriculture and Ornamental Plant Production
3 (2-2-5)
4143410 การออกแบบและการจัดสวน
 Landscape Design and Gardening
3 (2-2-5)
4143305 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้เพื่อการค้า
 Orchid Culturefor Commercial
3 (2-2-5)
4143409 การผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ
 Economic Pomology Production
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4144350 การผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 Ruminant Production
3 (2-2-5)
4144349 การผลิตสัตว์ปีกเศรษฐกิจ
 Economic Poultry Production
3 (2-2-5)
4144351 การผลิตแพะ
 Goat Production
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4152202 สหกรณ์การเกษตร
 Agricultural Cooperatives
3 (3-0-6)
4152305 การเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน
 Agriculture for Community Development
3 (2-2-5)
4152303 การจัดการฟาร์ม
 Farm Management
3 (3-0-6)
4152304 ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
 Information System in Agriculture
3 (3-0-6)

    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4140418 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร์
 Field Experience in Agriculture
3 (270)
4140207 เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาเกษตรศาสตร์
 Pre-cooperative Education and Field Experiment in Agriculture
1 (90)
4140416 โครงการพิเศษด้านการเกษตร
 Special Project in Agriculture
3 (1-4-4)
4140419 สหกิจศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์
 Cooperative Education in Agriculture
6 (600)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002