โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาคอมพิวเตอร์
 สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
2 (1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100119 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
2100118 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
2 (2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต
 Skills for Life
2 (1-2-3)
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
2 (1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)

    93 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111353 สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์
 Statistics for Research in Computer
3 (2-2-5)
4111133 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์
 Calculus and Analytic Geometry
3 (3-0-6)
4111241 วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Numerical Methods for Computer Science
3 (2-2-5)
4111136 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับคอมพิวเตอร์
 Discrete Mathematics for Computer
3 (3-0-6)

    74 หน่วยกิต
    62 หน่วยกิต
    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111139 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
 Social and Professional Issues
3 (3-0-6)
4111351 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Seminar in Computer Science
1 (0-2-1)
4111246 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ
 Information System Analysis and Design
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111138 ระบบฐานข้อมูล
 Database Systems
3 (2-2-5)
4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1
 Computer Project 1
1 (0-2-1)
4111354 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 Human-Computer Interaction
3 (2-2-5)
4111458 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2
 Computer Project 2
2 (0-6-0)
4111243 ระบบจัดการฐานข้อมูล
 Database Management Systems
3 (2-2-5)

    19 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111350 การเขียนโปรแกรมร่วมสมัย
 Contemporary Programming
3 (2-2-5)
4111248 ปฏิบัติการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Practicing of Computer Science
1 (0-2-1)
4111249 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 Software Engineering
3 (2-2-5)
4111134 ขั้นตอนวิธี
 Algorithms
3 (2-2-5)
4111355 การทำเหมืองข้อมูล
 Data Mining
3 (2-2-5)
4111137 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 Fundamentals of Programming
3 (2-2-5)
4111244 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
 Advanced Computer Programming
3 (2-2-5)

    21 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111140 ระบบปฏิบัติการ
 Operation Systems
3 (2-2-5)
4111245 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 Data Communication and Computer Network
3 (2-2-5)
4111247 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย
  Wireless CommunicationTechnology
3 (2-2-5)
4111352 ความปลอดภัยข้อมูลและเครือข่าย
 Information and Network Security
3 (2-2-5)
4111459 การประมวลผลภาพ
 Image Processing
3 (2-2-5)
4111242 โครงสร้างข้อมูล
 Data Structures
3 (2-2-5)
4111356 ปัญญาประดิษฐ์
 Artificial Intelligence
3 (2-2-5)
4111135 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 Computer Architecture
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111135 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 Computer Architecture
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111261 การจัดการระบบปฏิบัติการ
 Operation Systems Management
3 (2-2-5)
4111365 การจัดการเครือข่าย
 Network Management
3 (2-2-5)
4111260 การบริหารและการบำรุงรักษาระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต การให้บริการอินเทอร์เน็ต
 Internet Service System administration and Maintenance
3 (2-2-5)
4111367 เครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย
 Wireless Sensor Networks
3 (2-2-5)
4111469 การประมวลผลคลาวด์
 Cloud Computing
3 (2-2-5)
4111468 การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
 Big Data Analytics
3 (2-2-5)
4111364 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
 Object Oriented Analysis and Design
3 (2-2-5)
4111366 อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
 Internet of Things
3 (2-2-5)
4111263 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ
 Web Design and Development
3 (2-2-5)
4111471 ธุรกิจดิจิทัล
 Digital Business
3 (2-2-5)
4111262 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 Multimedia Technology
3 (2-2-5)

    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111372 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ สหกิจศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Preparation for Professional Experience and CooperativeEducation in Computer Science
1 (0-0-90)
4111473 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการ คอมพิวเตอร์
 Professional Experience in Computer Science
3 (0-0-270)
4111474 สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Cooperative Education in ComputerScience
6 (0-0-600)
4111470 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Special Topics in Computer Science
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002