โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
2 (1-2-3)
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
2 (1-2-3)
2100119 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100118 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
2 (2-0-4)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต
 Skills for Life
2 (1-2-3)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
2 (1-2-3)

    89 หน่วยกิต
    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4114102 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Mathematics for Information Technology
3 (3-0-6)
4114101 พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Fundamentals of Information Technology
3 (3-0-6)
4111353 สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์
 Statistics for Research in Computer
3 (2-2-5)

    73 หน่วยกิต
    67 หน่วยกิต
    11 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4114205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 System analysis and Design
3 (2-2-5)
4114103 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 Management Information Systems
3 (2-2-5)
4111139 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
 Social and Professional Issues
3 (3-0-6)
4114418 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Seminar in Information Technology
2 (1-2-3)

    29 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111458 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2
 Computer Project 2
2 (0-6-0)
4114207 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Project Management in Information Technology
3 (2-2-5)
4111138 ระบบฐานข้อมูล
 Database Systems
3 (2-2-5)
4114316 ความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง
 Information Systems Security and Risk Management
3 (2-2-5)
4111260 การบริหารและการบำรุงรักษาระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต การให้บริการอินเทอร์เน็ต
 Internet Service System administration and Maintenance
3 (2-2-5)
4111354 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 Human-Computer Interaction
3 (2-2-5)
4114311 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ
 Information Quality Management
2 (1-2-3)
4114310 เศรษฐกิจดิจิทัล
 Digital Economy
3 (2-2-5)
4111262 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 Multimedia Technology
3 (2-2-5)
4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1
 Computer Project 1
1 (0-2-1)
4114419 โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น
 Mobile Technology and Application
3 (2-2-5)

    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4114309 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและ เทคโนโลยี
 Integration Programming and Technology
3 (2-2-5)
4111355 การทำเหมืองข้อมูล
 Data Mining
3 (2-2-5)
4111134 ขั้นตอนวิธี
 Algorithms
3 (2-2-5)
4111137 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 Fundamentals of Programming
3 (2-2-5)
4111263 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ
 Web Design and Development
3 (2-2-5)
4111244 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
 Advanced Computer Programming
3 (2-2-5)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111140 ระบบปฏิบัติการ
 Operation Systems
3 (2-2-5)
4111135 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 Computer Architecture
3 (2-2-5)
4114206 เทคโนโลยีเครือข่าย
 Network Technology
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4114312 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Business
3 (2-2-5)
4114421 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
 Management of Strategic Information Technology
3 (2-2-5)
4111247 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย
  Wireless CommunicationTechnology
3 (2-2-5)
4111469 การประมวลผลคลาวด์
 Cloud Computing
3 (2-2-5)
4114313 การค้นคืนสารสนเทศ
 Information Retrieval
3 (2-2-5)
4114422 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
 Enterprise Resource Planning
3 (2-2-5)
4114314 การจัดการเทคโนโลยีสำนักงาน
 Office Technology Management
3 (2-2-5)
4111249 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 Software Engineering
3 (2-2-5)
4114423 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information Technology Entrepreneurship
3 (2-2-5)
4114420 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Economics of Information Technology
3 (3-0-6)
4114315 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Special Topics in Information Technology
3 (2-2-5)
4111356 ปัญญาประดิษฐ์
 Artificial Intelligence
3 (2-2-5)

    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4114425 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Cooperative Education in Information Technology
6(600)
4114317 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
 Professional Experience in Information Technology 2
1 (0-0-90)
4114104 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการเตรียมสหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Preparation for Professional Experience and Cooperative Education in Information Technology
1 (0-0-90)
4114424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
 Professional Experience in Information Technology 3
4(360)
4114208 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
 Professional Experience in Information Technology 1
1 (0-0-90)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002