โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(แขนงวิชาวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
2 (1-2-3)
2100119 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100118 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต
 Skills for Life
2 (1-2-3)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)

    96 หน่วยกิต
    27 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4147213 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร การอาหาร
 Analytical Chemistry Laboratory for Food Science and Technology
1 (0-3-0)
4147210 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Calculus for Food Science and Technology
3 (3-0-6)
4147108 เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Organic Chemistry for Food Science and Technology
2 (2-0-4)
4147103 เคมีทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 General Chemistry for Food Science and Technology
3 (3-0-6)
4147104 ปฏิบัติการเคมีทั่วไปสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 General Chemistry Laboratory for Food Science and Technology
1 (0-3-0)
4147101 ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีการอาหาร
 Fundamental Physic for Food Science and Technology
3 (3-0-6)
4147109 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Organic Chemistry Laboratory for Food Science and Technology
1 (0-3-0)
4147106 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Fundamental Biology Laboratory for Food Science and Technology
1 (0-3-0)
4147107 จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีการอาหาร
 Microbiology for Food Science and Technology
3 (2-2-5)
4147211 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Biochemistry for Food Science and Technology
3 (2-2-5)
4147212 เคมีวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
 Analytical Chemistry for Food Science and Technology
2 (2-0-4)
4147105 ชีววิทยาพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Fundamental Biology for Food Science and Technology
3 (3-0-6)
4147102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Fundamental Physic Laboratory for Food Science and Technology
1 (0-3-0)

    69 หน่วยกิต
    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4147216 เคมีผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Products Chemistry
3 (2-2-5)
4147114 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
 Introduction to Food Science and Technology
2 (2-0-4)
4147115 หลักการผลิตอาหารฮาลาล
 Principles of Halal Food Production
3 (2-2-5)
4147325 การประกันคุณภาพและสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลอาหาร
 Food Quality Assurance and Food Sanitiation
3 (2-2-5)
4147324 หลักการวิเคราะห์อาหาร
 Principles of Food Analysis
3 (2-2-5)
4147219 วิศวกรรมอาหาร 1
 Food Engineering 1
2 (1-2-3)
4147218 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Products Microbiology Laboratory
1 (0-3-0)
4147321 วิศวกรรมอาหาร 2
 Food Engineering 2
2 (1-2-3)
4147323 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Research in Food Science and Technology
2 (1-2-3)
4147320 การแปรรูปอาหาร 1
 Food Processing 1
3 (2-2-5)
4147217  จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Products Microbiology
3 (3-0-6)
4147322 การควบคุมคุณภาพอาหาร
 Food Quality Control
3 (2-2-5)

    25 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4147140 กฎหมายอิสลามสำหรับ วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
 Islamic Law for Halal Food Science
3 (3-0-6)
4147241 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
 English for Food Science and Technology
2 (2-0-4)
4147343 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอาหารฮาลาล
 Food Products Developmentand Halal Food Innovation
3 (2-2-5)
4147345 การเงินและการตลาดใน อุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
 Finance and Marketing in Halal Food Industry
3 (3-0-6)
4147342 เทคนิคขั้นสูงสำหรับวิเคราะห์ อาหารฮาลาล
 Advance Techniques for Halal Food Analysis
3 (2-2-5)
4147344  ส่วนผสมและวัตถุเจือปนอาหาร ในการแปรรูปอาหารฮาลาล
 Ingredients and Food Additive in Halal Food Processing
3 (2-2-5)
4147447  การจัดการด้านฮาลาลโลจิสติกส์และโซ่อุปทานอาหาร
 Logistics and Halal Food Supply Chain Management
2 (2-0-4)
4147448 การประกันคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารฮาลาล
 Halal Food Assurance and Safety
3 (3-0-6)
4147449 การจัดการและบริการอาหาร ฮาลาล
 Halal Food Management and Service
2 (1-2-3)
4147346 สัมมนาสำหรับวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
 Seminar for Halal Food Science
1 (1-0-2)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4147251 กฎหมายสำหรับวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล
 Law for Halal Food Science
3 (3-0-6)
4147252 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
 Meat Product Technology
3 (2-2-5)
4147253 เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์
 Non-Alcoholic Beverage
3 (2-2-5)
4147150  โภชนาการสำหรับอาหารฮาลาล
 Nutrition for Halal Food
3 (2-2-5)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4147455 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
 Field Experience in Small Scale Industry
2(180)
4147457 เตรียมสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการอาหาร
 Preparation for CooperativeEducation in Food Science and Technology
2 (180)
4147456 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในอุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดใหญ่
 Field Experience in Medium or Large Scale Industry or Large Scale Industry
3(270)
4147458 สหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Cooperative Education in Food Science and Technology
6(600)
4147454 ปัญหาพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Special Problem in Food Science and Technology Science and Technology
3 (0-9-0)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002