โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาอาชีวอนามัย
 สาขาวิชา : การแพทย์แผนไทย

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
2 (1-2-3)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)
2100119 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
2100118 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต
 Skills for Life
2 (1-2-3)
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
2 (1-2-3)

    97 หน่วยกิต
    46 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112101 ปรัชญาการแพทย์แผนไทยและการสร้างเสริมสุขภาพ
 Philosophy and Health Promotion of Thai Traditional Medicine
2 (1-2-3)
4112207 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
 Anatomy and Physiology for Thai Traditional Medicine
4 (3-2-7)
4112106 ชีวเคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย
 Biochemistry for Thai Traditional Medicine
2 (2-0-4)
4112312 ชุมชนศึกษา
 Community Study
2 (1-2-3)
4112104 เคมีสำหรับการแพทย์แผนไทย
 Chemistry for Thai Traditional Medicine
2 (2-0-4)
4112319 การบริหารจัดการการแพทย์แผนไทย
 Thai Traditional Medicine Management
1 (1-0-2)
4112317 การแพทย์พื้นบ้าน
 Folk medicine
2 (2-0-2)
4112210 เภสัชวิทยาและพิษวิทยา
 Pharmacology and Toxicology
3 (2-2-5)
4112421 การสัมมนาทางการแพทย์แผนไทย
 Seminar for Thai Traditional Medicine
1 (0-2-1)
4112318 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
  Sociology and Anthropology for Thai Traditional Medicine
1 (1-0-2)
4112311 ระบาดวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
 Epidemiology for Thai Traditional Medicine
2 (2-0-4)
4112315 สุขภาพจิตสำหรับการแพทย์แผนไทย
 Mental Health For Thai Traditional Medicine
1 (1-0-2)
4112103 ชีววิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
 Biology for Thai Traditional Medicine
2 (2-0-4)
4112105 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
 Microbiology and Parasitology for Thai Traditional Medicine
3 (2-2-5)
4112208 เคมีเภสัชวัตถุ
 Chemistry of Materia Medica
2 (1-2-3)
4112320 การพัฒนาสุขภาพชุมชน
  Community Health Development
2 (1-2-3)
4112422 โครงงานพิเศษทางด้านการแพทย์แผนไทย
 Special Projects in Thai Traditional Medicine
3 (0-9-0)
4112102 พฤกษศาสตร์พื้นบ้านภาคใต้
 Ethnobotany of Southern
3 (2-2-5)
4112316 ระเบียบวิธีวิจัยทางการแพทย์แผนไทย
 Research Methodology for Thai Traditional Medicine
3 (2-2-3)
4112209 พยาธิวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย
 Pathology for Thai Traditional Medicine
2 (2-0-4)
4112313 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
 Law and Professional for Ethics of Thai Traditional Medicine
2 (2-0-4)
4112314 ระบบสุขภาพของไทย
 Thai Public Health System
1 (1-0-2)

    51 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112228 เวชกรรมไทย 3
 Thai Traditional Medicine 3
3 (2-2-5)
4112227 เวชกรรมไทย 2
 Thai Traditional Medicine 2
3 (2-2-5)
4112329 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
 Special Topics in Computer Education
3 (2-2-5)
4112333 การนวดไทย 2
 Thai Massage 2
3 (1-4-4)
4112436 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพผดุงครรภ์ไทย
 Internship in Thai Midwifery
2 (0-12-0)
4112334 การนวดไทย 3
 Thai Massage 3
3 (1-4-4)
4112232 การนวดไทย 1
 Thai Massage 1
3 (1-4-4)
4112224 เภสัชกรรมไทย 2
 Thai Traditional Pharmacy 2
3 (2-2-5)
4112331 ผดุงครรภ์ไทย 2
 Thai Midwifery 2
2 (1-2-3)
4112439 ฝึกบูรณาการประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย
 Integrated experiences in Thai Traditional Thai Medicine
3 (0-18-0)
4112225 เภสัชกรรมไทย 3
 Thai Traditional Pharmacy 3
3 (2-2-5)
4112438 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการนวดไทย
 Internship in Thai Massage
4 (0-24-0)
4112437 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเวชกรรมไทย
 Internship in Thai Traditional Medicine
4 (0-24-0)
4112230 ผดุงครรภ์ไทย 1
 Thai Midwifery 1
3 (2-2-5)
4112226 เวชกรรมไทย 1
 Thai Traditional Medicine 1
3 (2-2-5)
4112123 เภสัชกรรมไทย 1
 Thai Traditional Pharmacy 1
4 (3-2-7)
4112435 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเภสัชกรรมไทย
 Internship in Thai Traditional Pharmacy
3 (0-18-0)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002