โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาฟิสิกส์
 สาขาวิชา : ฟิสิกส์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)
2100119 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
2 (1-2-3)
2100118 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต
 Skills for Life
2 (1-2-3)
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
2 (1-2-3)

    96 หน่วยกิต
    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101119 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
 English for Sciences
2 (2-0-4)
4109101 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 1
 Calulus for Sciences 1
3 (3-0-6)
4102101 เคมีทั่วไป 1
 General Chemistry 1
3 (3-0-6)
4101101 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physics 1
3 (3-0-6)
4102102 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
 General Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4101104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
 General Physics Laboratory 2
1 (0-3-0)
4101102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physics Laboratory 1
1 (0-3-0)
4103193 ปฏิบัติการชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology Laboratory
1 (0-3-0)
4103192 ชีววิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Biology
3 (3-0-6)
4101103 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
 General Physics 2
3 (3-0-6)
4109102 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์ 2
 Calculus for Sciences 2
3 (3-0-6)

    72 หน่วยกิต
    49 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101339 ดาราศาสตร์ 1
 Astronomy 1
3 (3-0-6)
4101334 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
 Statistical Physics
3 (3-0-6)
4101230 อิเล็กทรอนิกส์ 1
 Electronics 1
3 (3-0-6)
4101226 ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
 Physics of Waves Laboratory
1 (0-3-0)
4101223 ปฏิบัติการกลศาสตร์
 Mechanics Laboratory
1 (0-3-0)
4101456 กลศาสตร์ควอนตัม
 Quantum Mechanics
3 (3-0-6)
4101342 ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์
 Research Methodology in Science
1 (2-0-1)
4101454 การวิจัยเฉพาะทางฟิสิกส์
 Selected Researchin Physics
3 (0-6-3)
4101227 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1
 Electricity and Magnetism 1
3 (3-0-6)
4101455 สัมมนาทางฟิสิกส์
 Seminar in Physics
2 (1-2-3)
4101338 ปฏิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่
 Modern Physics Laboratory
1 (0-3-0)
4101335 อุณหพลศาสตร์
 Thermodynamic
3 (3-0-6)
4101233 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในงานฟิสิกส์
 Computer Application in Physics
3 (2-2-5)
4101228 ปฏิบัติการไฟฟ้าและแม่เหล็ก
 Electricity and Magnetism Laboratory
1 (0-3-0)
4101337 ฟิสิกส์แผนใหม่
 Modern Physics
3 (3-0-6)
4101120 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1
 Mathematics for Physics 1
3 (3-0-6)
4101225 ฟิสิกส์ของคลื่น
 Physics of Waves
3 (3-0-6)
4101231 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
 Electronics Laboratory
1 (0-3-0)
4101340 ปฏิบัติการดาราศาสตร์
 Astronomical Laboratory
1 (0-3-0)
4101222 กลศาสตร์ 1
 Mechanics 1
3 (3-0-6)
4101336 ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์
 Thermodynamics Laboratory
1 (0-3-0)
4101343 ฟิสิกส์นิวเคลียร์พื้นฐาน
 Fundamental of Nuclear Physics
3 (3-0-6)

    16 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101321 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2
 Mathematics for Physics 2
3 (3-0-6)
4101344 ธรณีวิทยาพื้นฐาน
 Fundamental of Geology
3 (3-0-6)
4101348 ธรณีฟิสิกส์ของโลก
 Global Geophysics
3 (3-0-6)
4101351 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
 Electric Circuit Analysis
3 (2-2-5)
4101441 ดาราศาสตร์ 2
 Astronomy 2
3 (3-0-6)
4101470 ฟิสิกส์สุขภาพ
 Health Physics
3 (3-0-6)
4101352 ทัศนศาสตร์
 Optics
3 (3-0-6)
4101464 ความร้อน
 Heat
3 (3-0-6)
4101466 การเขียนแบบพื้นฐาน
 Fundamental of Drawing
3 (2-2-5)
4101462 วัสดุศาสตร์พื้นฐาน
 Fundamental of Material Science
3 (3-0-6)
4101467 หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ
 Physical Principles of Instrument
3 (2-2-5)
4101350 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
 Digital Electronics
3 (2-2-5)
4101460 ดาราศาสตร์อิสลาม
 Isalamic Astronomy
3 (3-0-6)
4101469 กัมมันตภาพรังสีในสิ่งแวดล้อมและการประยุกต์
 Environmental Radioactivity and Applications
3 (3-0-6)
4101347 กลศาสตร์ของไหล
 Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
4101457 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
 Solid State Physics
3 (3-0-6)
4101346 มาตรวิทยา
 Metrology
3 (3-0-6)
4101349 รังสีวิทยา
 Radiology
3 (3-0-6)
4101353 อุตุนิยมวิทยา
 Meteorology
3 (3-0-6)
4101459 การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอกซ์
 X-rays Crystallography
3 (3-0-6)
4101461 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Circuits Design
3 (2-2-5)
4101345 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์
 Nuclear Physics Laboratory
1 (0-3-0)
4101432 อิเล็กทรอนิกส์ 2
 Electronics 2
3 (2-2-5)
4101463 นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน
 Fundamental of Nanotechnology
3 (3-0-6)
4101465 วิทยาศาสตร์พลังงาน
 Science of Energy
3 (3-0-6)
4101468 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของยาง
 Physics Properties of Rubber
3 (3-0-6)
4101471 ฟิสิกส์บรรยากาศ
 Atmospheric Physics
3 (2-2-5)
4101324 กลศาสตร์ 2
 Mechanics 2
3 (3-0-6)
4101329 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2
 Electricity and Magnetism 2
3 (3-0-6)
4101458 แผ่นดินไหววิทยา
 Seismology
3 (3-0-6)

    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101372 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์และเตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Professional Experience in Physicsand or Preparation for Cooperative Education
2 (180)
4101474 สหกิจศึกษาทางฟิสิกส์
 Cooperative Education
6 (600)
4101473 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
 Professional Experience in Physics
5 (450)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002