โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาชีววิทยา
 สาขาวิชา : จุลชีววิทยา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
2 (1-2-3)
2100119 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100118 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต
 Skills for Life
2 (1-2-3)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)

    95 หน่วยกิต
    25 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4118210 ภาษาอังกฤษสำหรับนักชีววิทยาศาสตร์
 English for Bioscientist
2 (1-2-3)
4118101 ชีววิทยาเบื้องต้น
 Essential Biology
3 (3-0-6)
4118102 ปฏิบัติการชีววิทยาเบื้องต้น
 Laboratory of Essential Biology
1 (0-3-0)
4102101 เคมีทั่วไป 1
 General Chemistry 1
3 (3-0-6)
4118104 ปฏิบัติการพื้นฐานจุลชีววิทยา
 Practical in Fundamental Microbiology
1 (0-3-0)
4118108 ชีวเคมีจุลินทรีย์
 Microbial Biochemistry
3 (3-0-6)
4118109 ปฏิบัติการชีวเคมีจุลินทรีย์
 Practical in Microbial Biochemistry
1 (0-3-0)
4101117 ฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics
3 (3-0-6)
4101118 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐาน
 Fundamental Physics Laboratory
1 (0-3-0)
4118103 พื้นฐานจุลชีววิทยา
 Fundamental Microbiology
3 (3-0-6)
4118107 สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 Statistics for Bioscience Research
3 (2-2-5)
4102102 ปฏิบัติการหลักเคมี
 Principles of Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)

    70 หน่วยกิต
    38 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4118429 วิจัยทางจุลชีววิทยา 2
 Research in Microbiology 2
2 (0-4-2)
4118326 ปฏิบัติการสัมมนาทางจุลชีววิทยา
 Seminar Workshop in Microbiology
1 (0-3-0)
4118423 อิมมูนวิทยา
 Immunology
3 (3-0-6)
4118428 ปฏิบัติการวิจัยทางจุลชีววิทยา 1
 Research Workshop in Microbiology 1
1 (0-3-0)
4118421 พันธุศาสตร์และสรีรวิทยาของจุลินทรีย์
 Microbial Genetics and Physiology
3 (3-0-6)
4118219 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์
 Microbial Systematics
3 (3-0-6)
4118217 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์และการชีวบำบัด
 Microbial Ecology and Bioremediation
3 (3-0-6)
4118214 ปฏิบัติการราวิทยา
 Practical in Mycology
1 (0-3-0)
4118213 ราวิทยา
 Mycology
3 (3-0-6)
4118212 ปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา
 Practical in Bacteriology
1 (0-3-0)
4118216 ปฏิบัติการจุลินทรีย์ยูคาริโอตและปรสิตวิทยา
 Practical for Eukaryotic Microbes and Parasitology
1 (0-3-0)
4118322 ไวรัสวิทยา
 Virology
3 (3-0-6)
4118211 แบคทีเรียวิทยา
 Bacteriology
3 (3-0-6)
4118424 ปฏิบัติการอิมมูนวิทยา
 Practical in Immunology
1 (0-3-0)
4118430 ปฏิบัติการวิจัยทางจุลชีววิทยา 2
 Research Workshop in Microbiology 2
1 (0-3-0)
4118218 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาของจุลินทรีย์และการชีวบำบัด
 Practical in Microbial Ecology and Bioremediation
1 (0-3-0)
4118325 สัมมนาทางจุลชีววิทยา
 Seminar in Microbiology
1 (1-0-2)
4118427 วิจัยทางจุลชีววิทยา 1
 Research in Microbiology 1
2 (0-4-2)
4118215 จุลินทรีย์ยูคาริโอตและปรสิตวิทยา
 Eukaryotic Microbes and Parasitology
3 (3-0-6)
4118220 ปฏิบัติการอนุกรมวิธานของจุลินทรีย์
 Practical in Microbial Systematics
1 (0-3-0)

    25 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4118132 ยีสต์และผลิตภัณฑ์
 Yeast and its products
2 (1-2-3)
4118237 ปฏิบัติการฮาลาลและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา
 Practical in Halal and Microbiological Safety
1 (0-3-0)
4118131 อาหารหมักพื้นบ้าน
 Folk Fermented Food
2 (1-2-3)
4118445 จุลินทรีย์ก่อโรคพืชและสัตว์
 Plant and Animal Pathology
3 (3-0-6)
4118447 ประเด็นทันสมัยทางจุลินทรีย์ก่อโรคพืชและสัตว์
 Current Topics in Plant and Animal Pathology
2 (1-2-3)
4118443 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาดินและการเกษตร
 Practical in Soil and agricultural Microbiology
1 (0-3-0)
4118450 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางจุลชีววิทยา
 Development of Microbiological Products
3 (3-0-6)
4118239 ปฏิบัติการฮาลาลในจุลชีววิทยาอาหารและการสุขาภิบาล
 Practical in Halal in Microbiology of Food and Sanitation
1 (0-3-0)
4118352 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 Industrial Microbiology
3 (3-0-6)
4118442 จุลชีววิทยาดินและการเกษตร
 Soil and agricultural Microbiology
3 (3-0-6)
4118444 ประเด็นทันสมัยทางจุลชีววิทยาดินและการเกษตร
 Workshop of Current Topics in Soil and Agricultural Microbiology
2 (1-2-3)
4118446 ปฏิบัติการจุลินทรีย์ก่อโรคพืชและสัตว์
 Practical in Plant and Animal Pathology
1 (0-3-0)
4118441 ปฏิบัติการควบคุมคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฮาลาล อุตสาหกรรมฮาลาล
 Practical for Quality Control of Halal Food and Industrial Products
1 (0-3-0)
4118133 จุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์นม
 Microbes in Dairy products
2 (1-2-3)
4118235 วิทยาศาสตร์ฮาลาลและจุลชีววิทยา
 Halal Science and Microbiology
2 (1-2-3)
4118236 ฮาลาลและความปลอดภัยทางจุลชีววิทยา
 Halal and Microbiological Safety
3 (3-0-6)
4118238 ฮาลาลในจุลชีววิทยาของอาหารและการสุขาภิบาล
 Halal in Microbiology of Food and Sanitation
3 (3-0-6)
4118448 จุลินทรีย์ควบคุมทางชีวภาพ
 Microbial Biocontrol
3 (3-0-6)
4118449 ปฏิบัติการจุลินทรีย์ควบคุมทางชีวภาพ
 Practical for Microbial Biocontrol
1 (0-3-0)
4118440 การควบคุมคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฮาลาล
 Quality Control of Halal Food and Industrial Products
3 (3-0-6)
4118451 ปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางจุลชีววิทยา
 Practical for Development of Microbiological Products
1 (0-3-0)
4118134 เห็ดบริโภค
 Edible Mushrooms
2 (1-2-3)
4118353 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 Practical in Industrial Microbiology
1 (0-3-0)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4118456 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาการแพทย์
 Practical in Medical Microbiology
1 (0-3-0)
4118254 ช่องปากและจุลชีพ
 Oral Cavity and Microbes
2 (1-2-3)
4118459 จุลชีววิทยาวิเคราะห์
 Analytical Microbiology
3 (3-0-6)
4118468 ประเด็นทันสมัยทางราวิทยาคลินิกและการวินิจฉัย
 Advanced Topics in Clinical and Diagnostic Mycology
2 (1-2-3)
4118460 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาวิเคราะห์
 Practical in Analytical Microbiology
1 (0-3-0)
4118457 จุลชีววิทยาการวินิจฉัยโรค
 Diagnostic Microbiology
3 (3-0-6)
4118455 จุลชีววิทยาการแพทย์
 Medical Microbiology
3 (3-0-6)
4118462 ปฏิบัติการอิมมูนวิทยาประยุกต์
 Practical in Applied Immunology
1 (0-3-0)
4118465 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสารต้านจุลชีพ
 Practical in Antimicrobial Microbiology
1 (0-3-0)
4118463 ประเด็นทันสมัยทางปรสิตวิทยาคลินิกและการวินิจฉัย
 Advanced Topics in Clinical and Diagnostic Parasitology
2 (1-2-3)
4118469 ประเด็นทันสมัยทางวิทยาไวรัสคลินิกและการวินิจฉัย
 Advanced Topics in Clinical and Diagnostic Virology
2 (1-2-3)
4118461 อิมมูนวิทยาประยุกต์
 Applied Immunology
3 (3-0-6)
4118458 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาการวินิจฉัยโรค
 Practical in Diagnostic Microbiology
1 (0-3-0)
4118470 ประเด็นทันสมัยทางอิมมูนวิทยาคลินิกและการวินิจฉัย
 Advanced Topics in Clinical and Diagnostic Immunology
2 (1-2-3)
4118467 ประเด็นทันสมัยทางวิทยาแบคทีเรียคลินิกและการวินิจฉัย
 Advanced Topics in Clinical and Diagnostic Bacteriology
2 (1-2-3)
4118466 ประเด็นทันสมัยทางจุลชีววิทยาสารต้านจุลชีพ
 Advanced Topics in Antimicrobial Microbiology
2 (1-2-3)
4118464 จุลชีววิทยาสารต้านจุลชีพ
 Antimicrobial Microbiology
3 (3-0-6)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4118482 ประเด็นทันสมัยทางเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และพันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์
 Advanced Topics in Microbial Biotechnology and Genetic Engineering of Microbes
2 (1-2-3)
4118476 ปฏิบัติการเทคโนโลยีจุลินทรีย์และเอนไซม์
 Practical in Microbial and Enzyme Technology
1 (0-3-0)
4118385 ปฏิบัติการไวรัสวิทยา
 Practical in Virology
1 (0-3-0)
4118479 ปฏิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์
 Practical for Basic Microbial Biotechnology
1 (0-3-0)
4118475 เทคโนโลยีจุลินทรีย์และเอนไซม์
 Microbial and Enzyme Technology
3 (3-0-6)
4118472 เทคโนโลยีการหมักและการออกแบบ
 Fermentation Technology and its Design
3 (3-0-6)
4118487 ไวรัสยูคารียา
 Viruses of Eukarya
3 (3-0-6)
4118486 ไวรัสแบคทีเรีย
 Bacteriophage
3 (3-6-0)
4118481 ปฏิบัติการพันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์
 Practical for Genetic Engineering of Microbes
1 (0-3-0)
4118480 พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์
 Genetic Engineering of Microbes
3 (3-0-6)
4118474 ประเด็นทันสมัยทางเทคโนโลยีการหมักและการออกแบบ
 Advanced Topics in Fermentation Technology and its Design
2 (1-2-3)
4118383 ปฏิบัติการพันธุศาสตร์และสรีรวิทยาของจุลินทรีย์
 Practical in Microbial Genetics and Physiology
1 (0-3-0)
4118171 กล้องจุลทรรศน์และจุลชีพ
 Microscope and Microbes
2 (1-2-3)
4118489 ประเด็นทันสมัยทางไวรัสแบคทีเรียและไวรัสยูคารียา
 Advanced Topics in Bacteriophage and Viruses of Eukarya
1 (0-2-1)
4118478 พื้นฐานเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์
 Basic Microbial Biotechnology
3 (3-0-6)
4118477 ประเด็นทันสมัยทางวิทยาเอนไซม์ของจุลินทรีย์
 Current Topics in Microbial Enzymology
2 (1-2-3)
4118473 ปฏิบัติการเทคโนโลยีการหมักและการออกแบบ
 Practical in Fermentation Technology and its Design
1 (0-3-0)
4118488 ปฏิบัติการไวรัสแบคทีเรียและยูคารียา
 Practical for Bacteriophages and Viruses of Eukarya
2 (0-6-0)
4118484 ประเด็นทันสมัยทางพันธุศาสตร์และสรีรวิทยาของจุลินทรีย์
 Advanced Topics in Microbial Genetics and Physiology
2 (1-2-3)

    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4118590 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษาจุลชีววิทยา
 Preparation for Professional Experience and Cooperative Education in Microbiology
2 (180)
4118591 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางจุลชีววิทยา
 Professional Experience in Microbiology
5 (450)
4118592 สหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา
 Cooperative Education in Microbiology
6 (600)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002