โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
2 (1-2-3)
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100118 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
2 (2-0-4)
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
2 (1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100119 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต
 Skills for Life
2 (1-2-3)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)

    96 หน่วยกิต
    39 หน่วยกิต
    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4106107 ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1
 Biology Laboratory for Environmental Science 1
1 (0-3-0)
4106104 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2
 Chemistry for Environmental Science 2
3 (3-0-6)
4106108 ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2
 Biology for Environmental Science 2
3 (3-0-6)
4106102 ปฏิบัติการฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Fundamental Physics Laboratory for Environmental Science
1 (0-3-0)
4106106 ชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1
 Biology for Enviromenttal Science 1
3 (3-0-6)
4106101 ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Fundamental Physics for Environmental Science
3 (3-0-6)
4106109 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1
 Calculus for Environmental Science 1
3 (3-0-6)
4106110 แคลคูลัสสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2
 Calculus for Environmental Science 2
3 (3-0-6)
4106103 เคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1
 Chemistry for Environmental Science 1
3 (3-0-6)
4106105 ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1
 Chemistry Laboratory for Environmental Science 1
3 (0-3-0)

    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4106213 เคมีวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Fundamentals of Analytical Chemistry for Environmental Science
3 (3-0-6)
4106317 สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Introduction to Statistics for Environmental Science Research
3 (3-0-6)
4106214 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Fundamentals of Analytical Chemistry Laboratory for Environmental Science
1 (0-3-0)
4106211 เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Organic Chemistry for Environmental Science
3 (3-0-6)
4106316 ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 General Biochemistry Laboratory for Environmental Science
1 (0-3-0)
4106212 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Organic Chemistry Laboratory for Environmental Science
1 (0-3-0)
4106315 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Biochemistry for Environmental Science
3 (3-0-6)

    39 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4106328 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 2
 Research in Environmental Science 2
2 (0-4-2)
4106430 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
 Environmental Toxicology
3 (2-2-5)
4106327 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1
 Research in Environmental Science 1
1 (0-2-1)
4106325 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 Environmental Impact Assessment
3 (2-2-5)
4106322 เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย
 Wastewater Treatment Technology
3 (2-2-5)
4106118 หลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Fundamental of Environmental Science Approach
3 (2-2-5)
4106324 การติดตามตรวจสอบและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 Environmental Quality Monitoring and Analysis
2 (1-2-3)
4106429 การจัดการระบบและสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรม
 Management System and Environmental in Industry
2 (1-2-3)
4106431 กฎหมายและนโยบายสิ่งแวดล้อม
 Environmental Laws and Policy
2 (2-0-4)
4106434 สัมมนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Seminar in Environmental Science
1 (0-2-1)
4106432 การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ
 Environmental and Disaster Management
2 (1-2-3)
4106219 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 Water Quality Analysis
3 (2-2-5)
4106220 เทคโนโลยีสะอาดและการประเมินวัฏจักรชีวิต
 Clean Technology and Life Cycle Assessment
3 (2-2-5)
4106433 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
 Public Participation in Local Environmental Management
1 (0-2-1)
4106326 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Environmental Economics
2 (2-0-4)
4106321 การป้องกันและควบคุมมลพิษ
 Pollution Prevention and Control
3 (2-2-5)
4106323 การสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อสิ่งแวดล้อม
 Remote Sensing for Environment
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4106240 นิเวศวิทยาประยุกต์
 Applied Ecology
3 (2-2-5)
4106345 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสิ่งแวดล้อม
 Geographic Information Technology for Environment
3 (2-2-5)
4106344 สิ่งแวดล้อมศึกษา
 Environmental Education
2 (2-0-4)
4106239 การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 Map for Natural Resource Management
2 (1-2-3)
4106449 พลังงานและสิ่งแวดล้อม
 Energy and Environment
2 (1-2-3)
4106448 ทรัพยากรน้ำและการจัดการ
 Water Resources and Management
2 (1-2-3)
4106135 คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Computer for Environmental Science
2 (1-2-3)
4106346 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 Environmental Sanitation
2 (1-2-3)
4106238 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
 Environmental Microbiology
3 (2-2-5)
4106237 เทคโนโลยีการจัดการมูลฝอยและของเสียอันตราย
 Solid and Hazardous Waste Management Technologies
3 (2-2-5)
4106343 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
 Environment and Development
2 (2-0-4)
4106447 ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
  -
2 (2-0-4)
4106342 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 Land Use Planning
2 (1-2-3)
4106241 เคมีสิ่งแวดล้อม
 Environmental Chemistry
3 (2-2-5)
4106236 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 English for Environmental Science
2 (2-0-4)
4106450 หลักและวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
 Environmental Risk Assessment Approach
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4106453 สหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Cooperative Education in Environmental Science
6 (600)
4106351 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Preparation for Professional Experience and Preparation for Cooperative Education
1(90)
4106452 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Field Experience in Environmental Science
5(450)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002