โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาสัตวบาล
 สาขาวิชา : สัตวศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
2100115 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100117 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100116 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100119 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)
2100118 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
2 (2-0-4)
2100120 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetics for Life
2 (1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150109 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
2150108 ทักษะในการดำเนินชีวิต
 Skills for Life
2 (1-2-3)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100108 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)
4100109 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)

    94 หน่วยกิต
    68 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4145325 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป
 Diseases and Sanitation of Domestic Animals
3 (2-2-5)
4144318 การผลิตโคเนื้อ-โคนม
 Beef and Dairy Cattle Production
3 (2-2-5)
4144102 เคมีสำหรับสัตวศาสตร์
 Chemistry for Animal Science
3 (3-0-6)
4144317 อาหารและการให้อาหารสัตว์
 Animal Feeds and Feeding
3 (2-2-5)
4151226 พื้นฐานงานช่างเกษตร
 Basic Farm mechanics
1 (0-3-0)
4144105 ปฏิบัติการชีววิทยาสำหรับสัตวศาสตร์
 Biology Laboratory for Animal Science
1 (0-3-0)
4144316 การวางแผนการทดลองทางสัตวศาสตร์
 Experimental Design in Animal Science
3 (3-0-6)
4144109 สถิติเบื้องต้นสำหรับการวิจัยทางสัตวศาสตร์
 Introduction to Statistics for Animal Science Research
3 (3-0-6)
4144322 การผลิตแพะ-แกะ
 Goat and sheep Production
3 (2-2-5)
4144214 โภชนศาสตร์สัตว์
 Animal Nutrition
3 (3-0-6)
4144324 การตลาดปศุสัตว์
 Livestock Marketing
3 (2-2-5)
4144423 ปัญหาพิเศษทางสัตวศาสตร์
 Special Project in Animal Science
3 (2-2-5)
4144207 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับสัตวศาสตร์
 Microbiology Laboratory for Animal Science
1 (0-3-0)
4144104 ชีววิทยาสำหรับสัตวศาสตร์
 Biology for Animal Science
3 (3-0-6)
4144103 ปฏิบีติการเคมีสำหรับสัตวศาสตร์
 Chemistry Laboratory for Animal Science
1 (0-3-0)
4144101 ฟิสิกส์พื้นฐานสำหรับสัตวศาสตร์
 Fundamental Physics for Animal Science
3 (3-0-6)
4144321 การผลิตสัตว์พื้นเมือง
 Native Animal Production
3 (2-2-5)
4144319 การผลิตสัตว์ปีก
 Poultry Production
3 (2-2-5)
4144213 พันธุศาสตร์ทางสัตวศาสตร์
 Genetics in Animal Science
3 (3-0-6)
4144212 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์เลี้ยง
 Anatomy and Physiology of Domestic Animals
3 (3-0-6)
4144211 ชีวเคมีทางสัตวศาสตร์
 Biochemistry in Animal Science
3 (3-0-6)
4144210 หลักการเลี้ยงสัตว์
 Principles of Animal Husbandry
3 (2-2-5)
4144106 จุลชีววิทยาสำหรับสัตวศาสตร์
 Microbiology for Animal Science
3 (3-0-6)
4144320 สัมมนาทางสัตวศาสตร์
 Seminar in Animal Science
1 (0-2-1)
4144215 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 Animal Breeding
3 (3-0-6)
4144108 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับสัตวศาสตร์
 Introduction to Mathematics for Animal Science
3 (3-0-6)

    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4144328 การจัดการพืชอาหารสัตว์
 Forage Crops Management
3 (2-2-5)
4144339 ภูมิปัญญาท้องถิ่นการเลี้ยงสัตว์
 Local Knowledge in Animal Husbandry
3 (2-2-5)
4144327 การจัดการฟาร์มและการบริหารธุรกิจปศุสัตว์
 Farm Management and Livestock Management
3 (3-0-6)
4144332 พฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง
 Behavior of Domestic Animals
3 (3-0-6)
4144334 การผลิตนกเขาชวา
 Zebra Dove Production
3 (2-2-5)
4144435 จรรยาบรรณและกฎหมายทางการผลิตสัตว์
 Ethics and Laws in Livestock Production
1 (1-0-2)
4144440 การจัดการฟาร์มสัตว์อินทรย์
 Organic Animal Farm Management
3 (3-0-6)
4144336 การผลิตนกปรอดหัวโขน
 Red-Whiskered Bulbul Production
3 (2-2-5)
4144338 การวิเคราะห์อาหารสัตว์
 Feed Analysis
3 (2-2-5)
4145342 การใช้ยาและสมุนไพรในสัตว์
 Drug and Herb Using in Animal
3 (2-2-5)
4144441 ปศุสัตว์ฮาลาล
 Halal Livestock
3 (3-0-6)
4144329 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
 Incubation and Hatchery Management
3 (2-2-5)
4144337 ธุรกิจการเลี้ยงนกแอ่นกินรัง
 Edible-Nest Swiftlet Business
3 (2-2-5)
4144433 การจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์
 Animal Waste Management in Farm Livestock
3 (2-2-5)
4144431 ผลิตภัณฑ์จากสัตว์
 Animal Products
3 (2-2-5)
4144330 การผสมเทียมสัตว์
 Artificial Insemination of Animals
3 (2-2-5)
4152443 การส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (3-0-6)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4144445 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสัตว์ศาสตร์
 Field Experience in Animal Science
6 (540)
4144446 การเตรียมสหกิจศึกษา
 Pre-Cooperative Education
2 (180)
4144447 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (540)
4144444 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านสัตวศาสตร์
 Preparation for Professional Experience in Animal Science
2 (180)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002