โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)

    87 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102116 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
 General Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4109104 แคลคูลัส 1
 Calculus I
3 (3-0-6)
4102115 เคมีทั่วไป 1
 General Chemistry 1
3 (3-0-6)
4101121 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physic 1
3 (3-0-6)
4103114 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (3-0-6)
4103115 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
 General Biology Laboratory
1 (0-3-0)
4101122 ปฎิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physic Laboratory 1
1 (0-3-0)

    72 หน่วยกิต
    61 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4167110 อาหารและโภชนาการ
 Food and Nutrition
2 (2-0-4)
4167108 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Analytical Chemistry Laboratory for Food science and Technology
1 (0-3-0)
4167219 จุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Product Microbiology
3 (3-0-6)
4167240 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Special Problem in Food Science and Technology
3 (0-9-0)
4167215 การแปรรูปอาหาร 1
 Food Processing 1
3 (2-2-5)
4167220 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Product Microbiology Laboratory
1 (0-3-0)
4167226 การวางแผนและควบคุมการผลิตโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 Planning and Control of Food Plant Production
2 (1-2-3)
4167227 หลักการวิเคราะห์อาหาร
 Food Analysis
3 (2-2-5)
4167109 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
 Introduction to Food science and Technology
1 (1-0-2)
4167101 จุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Microbiology for Food science and Technology
3 (3-0-6)
4167222 ปฎิบัติการวิศวกรรมอาหาร
 Food Engineering Laboratory
1 (0-3-0)
4167102 ปฎิบัติการจุลชีววิทยาสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Microbiology Laboratory for Food Science and Technology
1 (0-3-0)
4167105 ชีวเคมีสำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Biochemistry for Food science and Technology
3 (3-0-6)
4167112 หลักการผลิตอาหารฮาลาล
 Principles of Halal Food Production
2 (1-2-3)
4167228 การประกันคุณภาพอาหาร
 Food Quality Assurance
2 (1-2-3)
4167111 อาหารท้องถิ่น
 Local Food
2 (1-2-3)
4167107 เคมีวิเคราะห์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Analytical Chemistry for Food science and Technology
3 (3-0-6)
4167217 เคมีผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Product Chemistry
3 (2-2-5)
4167221 วิศวกรรมอาหาร
 Food Engineering
3 (3-0-6)
4167223 การควบคุมคุณภาพอาหาร
 Food Quality Control
3 (2-2-5)
4167225 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Product Development
2 (1-2-3)
4167103 เคมีอินทรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Organic Chemistry for Food Science and Technology
3 (3-0-6)
4167216 การแปรรูปอาหาร 2
 Food Processing 2
3 (2-2-5)
4167224 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Research in Food science and Technology
2 (1-2-3)
4167229 สุขาภิบาลโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 Food Plant Sanitation
3 (2-2-5)
4167104 ปฏิบัติการเคมีอินทรรีย์สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Organic Chemistry Laboratory for Food scienec and Technology
1 (0-3-0)
4167106 ปฏิบัติการชีวเคมี สำหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Biochemistry Laboratory for Food science and Technology
1 (0-3-0)
4167239 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Seminar in Food Science and Technology
1 (1-0-2)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4167218 การศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Field Trip to Food science and Technology
1 (0-2-0)
4167237 บรรจุภัณฑ์อาหาร
 Food Packaging
3 (2-2-5)
4167238 นวัตกรรมการแปรรูปอาหาร
 Innovations in Food Processing
2 (2-0-4)
4167231 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
 Fishery Products Technology
3 (2-2-5)
4167232 เทคโนโลยีผักและผลไม้
 Fruit and Vegetable Technology
3 (2-2-5)
4167230 การประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
 Sensory Evaluation
2 (1-2-3)
4167233 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
 Vegetable and Fruit Post Harvest Technology
3 (2-2-5)
4167113 การเป็นผู้ประกอบการอาหาร
 Entrepreneurship Food
2 (1-2-3)
4167114 การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
 Business Management in Agro-Industry
3 (3-0-6)
4167236 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
 Beverage Product Technology
2 (1-2-3)
4167234 เทคโนโลยีขนมอบ
 Bakery Technology
3 (2-2-5)
4167235 เทคโนโลยีของเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก
 Meat and Poultry Technology
3 (2-2-5)

    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4167342 การเตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Cooperative Education
1 (0-2-0)
4167343 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (560)
4167341 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Field Experience in Food science and Technology
5 (450)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002