โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาพืชส่วน
 สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)

    96 หน่วยกิต
    44 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4168201 ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
 Plant Pests and Their Control
3 (2-2-5)
4101121 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physic 1
3 (3-0-6)
4102115 เคมีทั่วไป 1
 General Chemistry 1
3 (3-0-6)
4103114 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (3-0-6)
4173401 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 Agricultural Extension and Agricultural Technology Transfer
3 (2-2-5)
4160101 หลักพืชศาสตร์
 Principles of Plant Science
3 (2-2-5)
4160303 สถิติเพื่อการวิจัยและการวางแผนการทดลองทางการเกษตร
 Statistics for Research and Experimental design in Agricultute
3 (2-2-5)
4160304 สัมมนาทางการเกษตร 1
 Seminar in Agriculture 1
1 (0-2-1)
4101122 ปฎิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physic Laboratory 1
1 (0-3-0)
4163201 หลักการขยายพันธุ์พืช
 Principles of Plant Propagation
3 (2-2-5)
4160405 โครงการพิเศษเกษตร
 Special Project in Agriculture
3 (1-8-0)
4161101 ปฐพีวิทยา
 Soil Science
3 (2-2-5)
4103115 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
 General Biology Laboratory
1 (0-3-0)
4109103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
4160202 จุลชีววิทยาสำหรับการเกษตร
 Agricultural Microbiology
3 (2-2-5)
4164201 หลักการเลี้ยงสัตว์
 Principles of Animal Science
3 (2-2-5)
4102116 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
 General Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4160406 สัมมนาทางการเกษตร 2
 Seminar in Agriculture 2
1 (0-2-1)

    39 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4160416 เทคโนโลยีชนบทที่เหมาะสมสำหรับการเกษตร
 Appropriate rural technology for Agriculture
3 (1-4-4)
4160409 มลพิษจาการเกษตรและการควบคุม
 Pollutions from Agriculture and their Control
3 (3-0-6)
4160408 อุตุนิยมวิทยาและการชลประทานทางการเกษตร
 Agricultural Meteorology and Irrigation
3 (3-0-6)
4160407 การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
 Processing and Value Adding of Agricultural Product
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4161303 เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ย
 Fertilizer Technology and Usage
3 (2-2-5)
4161302 การจัดการและอนุรักษ์ดินเพื่อการเกษตร
 Soil Management and Conservation for Agriculture
3 (2-2-5)
4161304 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 Soil Fertility
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4162303 พืชอาหารสัตว์
 Forage Crops
3 (2-2-5)
4162301 พืชไร่เศรษฐกิจ
 Economic Field Crops
3 (2-2-5)
4162304 ข้าวและการเพาะปลูกข้าว
 Rice and Rice Cultivation
3 (2-2-5)
4162302 พืชอุตสาหกรรมภาคใต้
 Industrial Plant of Southern Thailand
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4163311 พืชเครื่องเทศและสมุนไพร
 Spices and Medicinal Plants
3 (2-2-5)
4163305 ไม้ดอกไม้ประดับ
 Floriculture and Ornamental Plants
3 (2-2-5)
4163310 การผลิตพรรณไม้น้ำ
 Production of Aquatic Plant
3 (2-2-5)
4163307 การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้
 Orchid Culture
3 (2-2-5)
4163304 การปลูกพืชไร้ดิน
 Soilless Culture
3 (2-2-5)
4163302 ไม้ผลและการผลิตไม้ผล
 Pomology and Its Production
3 (2-2-5)
4163206 เห็ดและการผลิตเห็ด
 Mushroom and Mushroom Production
3 (2-2-5)
4163309 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลพืชสวน
 Physiology and Post Harvest Technology of Horticulture Product
3 (2-2-5)
4163308 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 Principles of Plant Tissue Culture
3 (2-2-5)
4163303 เทคโนโลยีการผลิตผัก
 Technology of Vegetable Production
3 (2-2-5)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4165401 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป
 General Diseases and Sanitation of Domestic Animals
3 (2-2-5)
4164304 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์
 Animal Nutrition and Feeding
3 (2-2-5)
4164203 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 Technology of Ruminant Production
3 (2-2-5)
4164305 การผลิตแพะ
 Goat Production
3 (2-2-5)
4164202 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก
 Technology of Poultry Production
3 (2-2-5)
4164306 พฤติกรรมของสัตว์
 Animal Behavior
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4173303 หลักการจัดการฟาร์ม
 Principles of Farm Management
3 (3-0-6)
4173405 ธุรกิจ และกฎหมายการเกษตร
 Business and laws in Agriculture
3 (3-0-6)
4173302 การเกษตรเพื่อพัฒนาชุมชน
 Agriculture for Community Development
3 (2-2-5)
4173306 เกษตรกรรมยั่งยืน
 Sustainable Agriculture
3 (3-0-6)
4173304 ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
 Information System in Agriculture
3 (3-0-6)

    13 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4160415 สหกิจศึกษาสาขาเกษตร
 Cooperative Education in Agriculture
6 (0-0-600)
4160110 ปฎิบัติการเกษตรพื้นฐาน
 Basic Agricultural Practice
1 (0-2-1)
4160414 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตร
 Field Experience in Agriculture
6 (540)
4160313 ปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร
 Agricultural Extension Practice
2 (0-4-2)
4160212 ปฎิบัติการผลิตสัตว์
 Animal Production Practice
2 (0-4-2)
4160111 ปฏิบัติการผลิตพืช
 Plant Production Practice
2 (0-4-2)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002