โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาการแพทย์แผนไทย
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)

    96 หน่วยกิต
    14 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112143 พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Fundamentals of Information Technology
3 (3-0-6)
4112147 พื้นฐานทางฟิสิกส์
 Fundamentals of Physic
3 (2-2-5)
4112148 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Mathematics for Information Technology
3 (3-0-6)
2105243 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
 English for Sciences
2 (2-0-4)
4112149 สถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Statistics for Information Technology
3 (3-0-6)

    82 หน่วยกิต
    66 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112250 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 Management Information Systems
3 (2-2-5)
4112252 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
 Business Information Systems
3 (2-2-5)
4112210 ระบบฐานข้อมูล
 Database Systems
3 (2-2-5)
4112214 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 Systems Analysis and Design
3 (2-2-5)
4112359 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
 Social and Professional Issues
3 (3-0-6)

    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112145 เทคโนโลยีเว็บ
 Wed Technology
3 (2-2-5)
4112431 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 Multimedia Technology
3 (2-2-5)
4112361 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Seminar in Information Technology
1 (0-2-1)
4112146 เทคโนโลยี เครื่องมือ และการประยุกต์ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
 Technology Tools and Applications of Social Network
2 (1-2-3)
4112358 การบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information Technology Services
3 (2-2-5)
4112469 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
 Information Technology Project I
1 (0-3-0)
4112470 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
 Information Technology Project II
2 (0-6-0)
4112253 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Project Management in Information Technology
3 (2-2-5)
4112360 ความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง
 Information Systems Security and Risk Management
3 (2-2-5)
4112213 ระบบจัดการฐานข้อมูล
 Database Management Systems
3 (2-2-5)

    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112432 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ
 Web Design and Development
3 (2-2-5)
4112355 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 Human-Computer Interaction
3 (2-2-5)
4112212 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
 Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
4112427 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 Software Engineering
3 (2-2-5)
4112354 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี
 Integrative Programming and Technologies
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112251 เทคโนโลยีเครือข่าย
 Network Technology
3 (2-2-5)
4112356 การบริหารระบบและการบำรุงรักษา
 Systems Administration and Maintenance
3 (2-2-5)
4112106 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
 Fundamentals of Programming
3 (2-2-5)
4112144 แพลตฟอร์มเทคโนโลยี
 Platform Technologies
3 (2-2-5)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112364 การค้นคืนสารสนเทศ
 Information Retrieval
3 (2-2-5)
4112473 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Special Topics in Information Technology Management
3 (2-2-5)
4112472 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Special Topics in Information Technology Software
3 (2-2-5)
4112367 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information Technology Entrepreneurship
3 (3-0-6)
4112366 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Economics of Information Technology
3 (3-0-6)
4112320 ปัญญาประดิษฐ์
 Artificial Intelligence
3 (2-2-5)
4112211 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
 Advanced Computer Programming
3 (2-2-5)
4112429 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย
 Wireless Communication Technology
3 (2-2-5)
4112365 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
 Enterprise Resource Planning
3 (2-2-5)
4112471 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Special Topics in Information Technology
3 (2-2-5)
4112468 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ
 Information Quality Management
3 (2-2-5)
4112362 การจัดการเทคโนโลยีสำนักงาน
 Office Technology Management
3 (2-2-5)
4112363 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
 Management of Strategic Information Technology
3 (2-2-5)
4112357 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Business
3 (2-2-5)

    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112476 การเตรียมสหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Preparation for Cooperative Education in Information Technology
1 (0-2-1)
4112474 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Preparation for Professional Experience in Information Technology
2 (1-2-3)
4112477 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Cooperative Education in Information Technology
6 (560)
4112475 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Professional Experience in Information Technology
5 (450)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002