โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาการแพทย์แผนไทย
 สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)

    94 หน่วยกิต
    17 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112326 สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์
 Statistics for Research in Computer
3 (3-0-6)
4112147 พื้นฐานทางฟิสิกส์
 Fundamentals of Physic
3 (2-2-5)
4112108 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับคอมพิวเตอร์
 Discrete Mathematics for Computer
3 (3-0-6)
2105243 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
 English for Sciences
2 (2-0-4)
4112104 วิธีการเชิงตัวเลขสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Numerical Methods for Computer Science
3 (2-2-5)
4109104 แคลคูลัส 1
 Calculus I
3 (3-0-6)

    77 หน่วยกิต
    58 หน่วยกิต
    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112214 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 Systems Analysis and Design
3 (2-2-5)
4112250 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 Management Information Systems
3 (2-2-5)
4112359 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
 Social and Professional Issues
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112213 ระบบจัดการฐานข้อมูล
 Database Management Systems
3 (2-2-5)
4112210 ระบบฐานข้อมูล
 Database Systems
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112427 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 Software Engineering
3 (2-2-5)
4112105 ขั้นตอนวิธี
 Algorithms
3 (2-2-5)
4112355 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 Human-Computer Interaction
3 (2-2-5)
4112317 ระบบปฏิบัติการ
 Operating Systems
3 (2-2-5)

    28 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112212 การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์
 Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
4112438 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
 Computer Science Project III
1 (0-3-0)
4112106 พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
 Fundamentals of Programming
3 (2-2-5)
4112321 สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Seminar in Computer Science
1 (0-2-1)
4112107 โครงสร้างข้อมูล
 Data Structures
3 (2-2-5)
4112319 การสื่อสารข้อมูล
 Data Communication
3 (2-2-5)
4112437 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
 Computer Science Project II
1 (0-3-0)
4112211 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
 Advanced Computer Programming
3 (2-2-5)
4112320 ปัญญาประดิษฐ์
 Artificial Intelligence
3 (2-2-5)
4112436 โครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
 Computer Science Project I
1 (0-3-0)
4112322 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 Introduction to Computer Network
3 (2-2-5)
4112428 การประมวลผลภาพ
 Image Processing
3 (2-2-5)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112209 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 Computer Architecture
3 (2-2-5)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112323 การจัดการระบบปฏิบัติการ
 Operation Systems Management
3 (2-2-5)
4112325 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์
 Computer Graphics
3 (2-2-5)
4112432 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ
 Web Design and Development
3 (2-2-5)
4112433 หัวข้อพิเศษทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Special Topics in Computer Science
3 (3-0-6)
4112431 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 Multimedia Technology
3 (2-2-5)
4112324 การจัดการเครือข่าย
 Network Management
3 (2-2-5)
4112439 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Preparation for Professional Experience in Computer Science
2 (1-2-3)
4112429 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย
 Wireless Communication Technology
3 (2-2-5)
4112430 ความมั่นคงด้านเครือข่าย
 Network Security
3 (2-2-5)
4112434 หัวข้อพิเศษทางซอฟต์แวร์
 Special Topics in Software
3 (3-0-6)
4109105 แคลคูลัส 2
 Calculus 2
3 (3-0-6)
4112318 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงอ็อบเจกต์
 Object Oriented Analysis and Design
3 (2-2-5)
4112216 ไมโครโปรเซสเซอร์
 Microprocessor
3 (2-2-5)
4112435 หัวข้อพิเศษทางเครือข่าย
 Special Topics in Network
3 (3-0-6)
4112215 ดิจิทัลเบื้องต้น
 Introduction to Digital
3 (2-2-5)

    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112439 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Preparation for Professional Experience in Computer Science
2 (1-2-3)
4112442 สหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Cooperative Education in Computer Science
6 (560)
4112441 การเตรียมสหกิจศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์
 Preparation for Cooperative Education in Computer Science
1 (0-2-1)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002