โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)

    92 หน่วยกิต
    23 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101121 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physic 1
3 (3-0-6)
4102116 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
 General Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
2105243 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
 English for Sciences
2 (2-0-4)
4103114 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (3-0-6)
4103115 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
 General Biology Laboratory
1 (0-3-0)
4109103 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
4101122 ปฎิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physic Laboratory 1
1 (0-3-0)
4106104 การวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
 Environmental Quality Aanlysis
3 (2-2-5)
4102115 เคมีทั่วไป 1
 General Chemistry 1
3 (3-0-6)
4111304 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
 Introduction to Statistics for Research
3 (2-2-5)

    69 หน่วยกิต
    44 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4106102 หลักพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Fundamental of Environmental Science Approach
3 (2-2-5)
4106315 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 Environmental Impact Assessment
3 (2-2-5)
4106317 การวิจัยสิ่งแวดล้อม 1
 Environmental Research 1
2 (1-2-3)
4106430 กฎหมายและองค์กรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
 Environmental Laws and Organization
2 (2-0-4)
4106314 การสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อสิ่งแวดล้อม
 Remote Sensing for Environment
3 (2-2-5)
4106431 การจัดการสิ่งแวดล้อม
 Environmental Management
2 (1-2-3)
4106432 หลักและวิธีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
 Environmental Risk Assessment Approach
2 (1-2-3)
4106316 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Environmental Economics
2 (2-0-4)
4106318 การวิจัยสิ่งแวดล้อม 2
 Environmental Research 2
2 (0-4-2)
4106208 การจัดการมูลฝอยชุมชน
 Domestic Waste Management
3 (2-2-5)
4106207 การป้องกันมลพิษ
 Pollution Prevention
3 (2-2-5)
4106433 การจัดการความปลอดภัย
 Safety Management
3 (2-2-5)
4106434 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
 Energy and Environment
2 (1-2-3)
4106209 นิเวศวิทยาประยุกต์
 Applied Ecology
3 (2-2-5)
4106435 สัมมนาสิ่งแวดล้อม
 Seminar in Environment
1 (0-2-1)
4106103 คอมพิวเตอร์สำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Computer for Environmental Science
2 (1-2-3)
4106205 มลพิษสิ่งแวดล้อม
 Environmental Pollution
3 (2-2-5)
4106206 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 Water Quality Analysis
3 (2-2-5)

    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4106438 ทรัพยากรน้ำและการจัดการ
 Water Resources and Management
3 (3-0-6)
4106436 ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
 Environmental Standard System
3 (2-2-5)
4106329 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 Environmental Sanitation
2 (1-2-3)
4106322 นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
 Coastal Aquaculture Ecology
3 (2-2-5)
4106210 การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 Map for Natural Resource Management
2 (1-2-3)
4106320 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
 Environmental and Development
3 (3-0-6)
4106319 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 Land Use Planning
3 (2-2-5)
4106321 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resource and Environmental Management
2 (2-0-4)
4106323 สิ่งแวดล้อมศึกษา
 Environmental Education
2 (2-0-4)
4106328 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสิ่งแวดล้อม
 Geo-Informatics Technology for Environment
3 (2-2-5)
4106437 การกำจัดขยะมูลฝอย
 Refuse Disposal
3 (2-2-5)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4106211 เคมีสภาวะแวดล้อม
 Environmental Chemistry
3 (2-2-5)
4106439 สารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 Pollutants and Environmental Impact
3 (2-2-5)
4106327 มลพิษกากของเสียอันตราย
 Hazardous Waste Pollution
3 (2-2-5)
4106326 การบำบัดน้ำ ทิ้ ง ชุ มช น
 Domestic Wastewater Treatment
3 (2-2-5)
4106324 การควบคุมมลพิษ
 Pollution Control
3 (2-2-5)
4106325 มลพิษทางอากาศและเสียง
 Air and Noise Pollution
3 (2-2-5)
4106440 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
 Environmental Toxicology
3 (2-2-5)
4106213 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
 Environmental Microbiology
3 (2-2-5)
4106212 เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
 Chemical Analysis of Pollutants
3 (2-2-5)

    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4106544 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (560)
4106541 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Preparation for Professional Experience in Environmental Science
2 (1-2-3)
4106543 การเตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Cooperative Education
1 (0-2-1)
4106542 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Professional Experience in Environmental Science
5 (450)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002