โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาชีววิทยา
 สาขาวิชา : จุลชีววิทยา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)

    92 หน่วยกิต
    24 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103114 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (3-0-6)
4102115 เคมีทั่วไป 1
 General Chemistry 1
3 (3-0-6)
4111304 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
 Introduction to Statistics for Research
3 (2-2-5)
4102116 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
 General Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4103148 ปฏิบัติการพื้นฐานจุลชีววิทยา
 Fundamental of Microbiology Laboratory
1 (0-3-0)
4101122 ปฎิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physic Laboratory 1
1 (0-3-0)
4103150 ชีวเคมีจุลินทรีย์
 Microbial Biochemistry
3 (2-2-5)
4103149 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 English for Biological Sciences
2 (1-2-3)
4103147 พื้นฐานจุลชีววิทยา
 Fundamental of Microbiology
3 (3-0-6)
4101121 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physic 1
3 (3-0-6)
4103115 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
 General Biology Laboratory
1 (0-3-0)

    68 หน่วยกิต
    35 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103254 จุลินทรีย์ยูคาริโอต
 Eucaryotic Microbes
3 (2-2-5)
4103361 สัมมนาทางจุลชีววิทยา
 Seminar in Microbiology
1 (0-2-1)
4103257 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์
 Microbial Ecology
3 (2-2-5)
4103258 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์
 Microbial Taxonomy
3 (2-2-5)
4103463 วิจัยทางจุลชีววิทยา 2
 Research in Microbiology 2
2 (0-4-2)
4103356 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
 Microbial Genetics
3 (2-2-5)
4103353 ไวรัสวิทยา
 Virology
3 (2-2-5)
4103255 จุลินทรีย์โพรคาริโอต
 Procaryotic Microbes
3 (2-2-5)
4103462 วิจัยทางจุลชีววิทยา 1
 Research in Microbiology 1
2 (1-2-3)
4103252 ราวิทยา
 Mycology
3 (2-2-5)
4103251 แบคทีเรียวิทยา
 Bacteriology
3 (2-2-5)
4103459 อิมมูนวิทยา
 Immunology
3 (2-2-5)
4103360 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
 Microbial Physiology
3 (2-2-5)

    26 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103370 การควบคุมศัตรูพืชและโรคพืชโดยจุลินทรีย์
 Microbial Control of Crop Pests and Diseases
3 (2-2-5)
4103375 เทคโนโลยีการหมัก
 Fermentation Technology
3 (2-2-5)
4103483 พันธุวิศวกรรมจุลินทรีย์
 Genetic Engineering of Microbes
3 (2-2-5)
4103467 จุลชีววิทยาวิเคราะห์
 Analytical Microbiology
3 (2-2-5)
4103368 จุลชีววิทยาดินและการเกษตร
 Soil and Agricultural Microbiology
3 (2-2-5)
4103478 จุลชีววิทยาการวินิจฉัยโรค
 Diagnostic Microbiology
3 (2-2-5)
4103369 จุลชีววิทยาชีวบำบัด
 Bioremediation Microbiology
3 (2-2-5)
4103164 จุลินทรีย์อาสา
 Volunteer Microbes
3 (2-2-5)
4103465 ไวรัสแบคทีเรีย
 Bacteriophage
3 (2-2-5)
4103484 ประเด็นทันสมัยของจุลชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ
 Current Topics in Microbiology and Biotechnology
2 (1-2-3)
4103374 จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
 Industrial Microbiology
3 (2-2-5)
4103376 เทคโนโลยีจุลินทรีย์และเอนไซม์
 Microbial and Enzyme Technology
3 (2-2-5)
4103466 ไวรัสยูคารียา
 Viruses of Eucarya
3 (2-2-5)
4103480 จุลชีววิทยาสารต้านจุลชีพ
 Antimicrobial Microbiology
3 (2-2-5)
4103482 เทคโนโลยีไฮบริโดมา
 Hybridoma Technology
3 (2-2-5)
4103481 พื้นฐานเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์
 Basic of Microbial Biotechnology
3 (2-2-5)
4103479 อิมมูนวิทยาประยุกต์
 Applied Immunology
3 (2-2-5)
4103373 การควบคุมคุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 Quality Control of Food and Industrial Products
3 (2-2-5)
4103477 จุลชีววิทยาการแพทย์
 Medical Microbiology
3 (2-2-5)
4103271 จุลชีววิทยาอาหาร
 Food Microbiology
3 (2-2-5)
4103272 จุลชีววิทยาและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์โอท็อป
 Microbiology of OTOP
3 (2-2-5)

    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103587 การเตรียมสหกิจศึกษาทางจุลชีววิทยา
 Preparation for Cooperative Education in Microbiology
1 (0-2-1)
4103585 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจุลชีววิทยา
 Preparation for Professional Experience in Microbiology
2 (1-2-3)
4103586 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจุลชีววิทยา
 Professional Experience in Microbiology
5 (450)
4103588 สหกิจศึกษาทางจุลชีวิทยา
 Cooperative Education in Microbiology
6 (560)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002