โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาชีววิทยา
 สาขาวิชา : ชีววิทยา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)

    93 หน่วยกิต
    32 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4109105 แคลคูลัส 2
 Calculus 2
3 (3-0-6)
4103115 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
 General Biology Laboratory
1 (0-3-0)
4102219 เคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
4101122 ปฎิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physic Laboratory 1
1 (0-3-0)
4102336 ปฏิบัติการชีวเคมี
 Biochemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4101121 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physic 1
3 (3-0-6)
4102115 เคมีทั่วไป 1
 General Chemistry 1
3 (3-0-6)
4103116 ชีวสถิติ
 Biostatistics
3 (3-0-6)
4103217 จุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology
3 (3-0-6)
4103218 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป
 General Microbiology Laboratory
1 (0-3-0)
4109104 แคลคูลัส 1
 Calculus I
3 (3-0-6)
4102116 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
 General Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4103114 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (3-0-6)
4102335 ชีวเคมี
 Biochemistry
3 (3-0-6)

    61 หน่วยกิต
    43 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103221 ชีววิทยาของสัตว์
 Animal Biology
3 (3-0-6)
4103331 สัมมนาทางชีววิทยา
 Seminar in Biology
1 (0-2-1)
4103224 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาทั่วไป
 General Anatomy and Physiology
4 (2-4-6)
4103335 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชท้องถิ่น
 Local Plant Tissue Culture
3 (2-2-5)
4103330 หลักวิวัฒนาการ
 Principles of Evolution
3 (3-0-6)
4103432 การจัดระบบและความหลากหลายทางชีวภาพ
 Systematic and Biodiversity
4 (2-4-6)
4103329 หลักพันธุศาสตร์
 Principles of Genetics
4 (2-4-6)
4103328 ปฏิบัติการนิเวศวิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Ecology Laboratory
1 (0-3-0)
4103325 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 1
 Research Project in Biology I
1 (1-2-0)
4103225 ภาษาอังกฤษสำหรับชีววิทยา
 English for Biology
2 (2-0-4)
4102444 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 Natural Product Chemistry
3 (2-2-5)
4103442 เทคนิคการเพาะเลี้ยงนกพื้นเมือง
 Technique for Local Aviculture
3 (3-0-6)
4103223 ชีววิทยาของเซลล์
 Cell Biology
4 (2-4-6)
4102220 ปฎิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4103222 ปฏิบัติการชีววิทยาของสัตว์
 Animal Biology Laboratory
1 (0-3-0)
4103426 โครงงานวิจัยทางชีววิทยา 2
 Research Project in Bilolgy II
2 (0-6-0)
4103327 นิเวศวิทยาพื้นฐาน
 Fundamental Ecology
3 (3-0-6)

    11 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103340 การเตรียมตัวอย่างทางชีววิทยา
 Preparation for Biological Specimen
3 (2-2-5)
4103333 สาหร่ายวิทยา
 Phycology
3 (2-2-5)
4103338 เทคนิคการเก็บรักษาตัวอย่างพืชและสัตว์เบื้องต้น
 Technique for Preservation of Plant and Animal Samples
2 (1-2-3)
4103334 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
 Introduction to Biotechnology
3 (2-2-5)
4103336 พรรณพืชท้องถิ่น
 Local Plants
2 (1-2-3)
4103337 สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
 Invertebrate Zoology
3 (2-2-5)
4103339 ชีววิทยาการอนุรักษ์และการจัดการ
 Conservation Biology and Management
3 (3-0-6)
4103341 ชีววิทยาของแมลงท้องถิ่น
 Biology of Local Insects
3 (2-2-5)

    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103544 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา
 Field Experience in Biology
5 (450)
4103545 การเตรียมสหกิจศึกษา
 Prparation for Cooperative Education
1 (0-2-1)
4103543 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา
 Preparation for Field Experience in Biology
2 (1-2-3)
4103546 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (560)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002