โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาเคมี
 สาขาวิชา : เคมี

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)

    94 หน่วยกิต
    26 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102116 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
 General Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4103114 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (3-0-6)
2105243 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
 English for Sciences
2 (2-0-4)
4101164 ฟิสิกส์เบื้องต้น
 Fundamental of Physic
2 (2-0-4)
4109105 แคลคูลัส 2
 Calculus 2
3 (3-0-6)
4102118 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 2
 General Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-0)
4103115 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
 General Biology Laboratory
1 (0-3-0)
4101122 ปฎิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physic Laboratory 1
1 (0-3-0)
4101121 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physic 1
3 (3-0-6)
4102115 เคมีทั่วไป 1
 General Chemistry 1
3 (3-0-6)
4102117 เคมีทั่วไป 2
 General Chemistry 2
3 (3-0-6)
4109104 แคลคูลัส 1
 Calculus I
3 (3-0-6)

    68 หน่วยกิต
    18 หน่วยกิต
    43 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102219 เคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
4102442 สัมมนาทางเคมี
 Seminar in Chemistry
1 (0-2-1)
4102331 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
 Inorganic Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-0)
4102225 เคมีวิเคราะห์ 1
 Analytical Chemistry 1
3 (3-0-6)
4102337 ปฎิบัติการชีวเคมี
 Biochemistry Laboratory
1 (0-3-0)
4102335 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
 Analytical Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-0)
4102329 ปฎิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
 Organic Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-0)
4102226 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
 Analytical Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4102223 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 Physical Chemistry 1
3 (3-0-6)
4102330 เคมีอนินทรีย์ 2
 Inorganic Chemistry 2
3 (3-0-6)
4102222 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
 Inorganic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4102220 ปฎิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4102227 ความปลอดภัยทางเคมี
 Chemical Safety
2 (2-0-4)
4102443 โครงงานเคมี
 Chemistry Project
2 (1-2-3)
4102441 เคมีสะอาด
 Green Chemistry
2 (2-0-4)
4102333 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
 Physical Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-0)
4102328 เคมีอินทรีย์ 2
 Organic Chemistry 2
3 (3-0-6)
4102334 เคมีวิเคราะห์ 2
 Analytical Chemistry 2
3 (3-0-6)
4102332 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
 Physical Chemistry 2
3 (3-0-6)
4102224 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 Physical Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4102336 ชีวเคมี
 Biochemistry
3 (3-0-6)
4102221 เคมีอนินทรีย์ 1
 Inorganic Chemistry 1
3 (3-0-6)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102338 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
 Spectroscopy for Ohemistry
2 (2-0-4)
4102445 เคมีใบโอดีเชล
 Chemistry of Biodiesel
2 (2-0-4)
4102444 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 Natural Product Chemistry
3 (2-2-5)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102446 เคมีอนินทรีย์สังเคราะห์
 Inorganic Chemistry Synthesis
3 (2-2-5)
4102447 เคมีของสารประกอบออร์แกโนเมทาลิก
 Chemistry of Organometalic Compound
3 (2-2-5)
4102448 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอนินทรีย์
 New Technology in Inorganic Chemistry
2 (2-0-4)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102449 เคมีเชิงฟิสิกส์ขั้นสูง
 Advanced Physical Chemistry
3 (2-2-5)
4102451 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์
 New Technology in Physical Chemistry
2 (2-0-4)
4102450 เคมีพื้นผิว
 Surface Chemistry
3 (2-2-5)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102452 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีวิเคราะห์
 New Technology in Analytical Chemistry
2 (2-0-4)
4102339 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ
 Instrumental Analysis
3 (2-2-5)
4102440 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือชั้นสูง
 Advanced Instrumental Analysis
2 (2-0-4)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102453 เคมีอาหาร
 Food Chemistry
3 (2-2-5)
4102454 ชีวเคมีขั้นสูง
 Advanced Biochemistry
3 (2-2-5)
4102455 วิทยาการใหม่ในสาขาชีวเคมี
 New Technology in Biochemistry
2 (2-0-4)

รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102456 เคมีสิ่งแวดล้อม
 Environmental Chemistry
3 (2-2-5)
4102458 การจัดการคุณภาพและความปลอดภัย
 Quality Management and Safety
2 (2-0-4)
4102559 โลกร้อน
 Global Warming
2 (2-0-4)
4102457 เคมีของยางธรรมชาติ
 Chemistry of Natural Rubber
2 (2-0-4)

    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102563 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (560)
4102562 การเตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Cooperative Education
1 (0-2-1)
4102561 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
 Professional Experience in chemistry
5 (540)
4102560 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
 Preparation for Professional Experience in Chemistry
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002