โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาฟิสิกส์
 สาขาวิชา : ฟิสิกส์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
    10 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100107 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Malay for Communication
2 (1-2-3)
2100102 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน
 Speaking and Writing Skills Development
2 (1-2-3)
2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
2 (1-2-3)
2100104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
2100108 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 Malay for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)

    2 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100111 ภาษาอาหรับพื้นฐาน
 Basic Arabic
2 (1-2-3)
2100105 การพัฒนาทักษะการพูดและการอ่านภาษาอังกฤษ
 Development of Speaking and Reading skills in English
2 (1-2-3)
2100110 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
2 (1-2-3)
2100103 หลักการอ่านและการเขียนคำไทย
 Principles of Reading and Writing Thai Words
2 (2-0-4)
2100106 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียน
 English for Reading and Writing Development
2 (1-2-3)
2100109 ภาษามลายูพื้นฐาน
 Basic Malay
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100113 สุนทรียวิจักขณ์
 Aesthetics Approach
2 (2-0-4)
2100114 สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 Information for Life Long Learning
2 (1-2-3)
2100112 วิทยาการแห่งความสุข
 Happiness Study
2 (1-2-3)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150103 ทักษะชีวิตและจิตสาธารณะ
 Life Skills and Public Conscious Mind
2 (1-2-3)
2150102 การจัดการทางสังคม
 Social Management
2 (2-0-4)
2150101 สังคมภิวัตน์
 Socialization
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100101 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
2 (1-2-3)
4100102 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of Life Development
2 (1-2-3)
4100103 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
2 (1-2-3)

    95 หน่วยกิต
    26 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2105243 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
 English for Sciences
2 (2-0-4)
4109105 แคลคูลัส 2
 Calculus 2
3 (3-0-6)
4103115 ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป
 General Biology Laboratory
1 (0-3-0)
4101124 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 2
 General Physics Laboratory 2
1 (0-3-0)
4101122 ปฎิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physic Laboratory 1
1 (0-3-0)
4101121 ฟิสิกส์ทั่วไป 1
 General Physic 1
3 (3-0-6)
4102115 เคมีทั่วไป 1
 General Chemistry 1
3 (3-0-6)
4101123 ฟิสิกส์ทั่วไป 2
 General Physics 2
3 (3-0-6)
4102264 เคมีพื้นฐาน
 Fundamental of Chemistry
2 (2-0-4)
4109104 แคลคูลัส 1
 Calculus I
3 (3-0-6)
4102116 ปฏิบัติการเคมีทั่วไป 1
 General Chemistry Laboratory 1
1 (0-3-0)
4103114 ชีววิทยาทั่วไป
 General Biology
3 (3-0-6)

    69 หน่วยกิต
    49 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101329 ปฏิบัติการอุณหพลศาสตร์
 Thermodynamics Laboratory
1 (0-3-0)
4101206 ปฎิบัติการไฟฟ้าและแม่เหล็ก
 Electricity and Mageetism Laboratory
1 (0-3-0)
4101216 อิเล็กทรอนิกส์ 1
 Electronics 1
3 (3-0-6)
4101212 ปฏิบัติการฟิสิกส์ของคลื่น
 Physics of Waves Laboratory
1 (0-3-0)
4101432 สัมมนาทางฟิสิกส์
 Seminar in Physics
2 (1-2-3)
4101327 ดาราศาสตร์ 1
 Astronomy 1
3 (3-0-6)
4101331 ระเบียบวิธีวิจัยวิทยาศาสตร์
 Research Methodology in Science
1 (2-0-1)
4101307 อุณหพลศาสตร์
 Thermodynamics
3 (3-0-6)
4101204 ปฏิบัติการกลศาสตร์
 Mechanics Laboratory
1 (0-3-0)
4101205 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 1
 Electricity and Magnetism I
3 (3-0-6)
4101333 การวิจัยเฉพาะทาง
 Selected Research
3 (0-6-3)
4101217 ปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
 Electronics Laboratory
1 (0-3-0)
4101460 กลศาสตร์ควอนตัม
 Quantum Mechanics
3 (3-0-6)
4101359 ฟิสิกส์นิวเคลียร์พื้นฐาน
 Fundamental of Nuclear Physics
3 (3-0-6)
4101326 ปฎิบัติการฟิสิกส์แผนใหม่
 Modern Physics Laboratory
1 (0-3-0)
4101211 ฟิสิกส์ของคลื่น
 Physics of Waves
3 (3-0-6)
4101309 ฟิสิกส์แผนใหม่
 Modern Physics
3 (3-0-6)
4101430 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานฟิสิกส์
 Computer Application in Physics
3 (2-2-5)
4101325 ฟิสิกส์เชิงสถิติ
 Statistical Physics
3 (3-0-6)
4101203 กลศาสตร์ 1
 Mechanics I
3 (3-0-6)
4101110 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1
 Mathematics for Physics 1
3 (3-0-6)
4101328 ปฏิบัติการดาราศาสตร์
 Astronomical Laboratory
1 (0-3-0)

    13 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101454 การเขียนแบบพื้นฐาน
 Fundamental of Deawing
3 (2-2-5)
4101451 นาโนเทคโนโลยีพื้นฐาน
 Fundamental of Nanotechnology
3 (3-0-6)
4101446 การวิเคราะห์ผลึกด้วยรังสีเอกซ์
 X - rays Crystallography
3 (3-0-6)
4101340 ธรณีฟิสิกส์ของโลก
 Global Geophysics
3 (3-0-6)
4101336 กลศาสตร์ 2
 Mechanics 2
3 (3-0-6)
4101448 ดาราศาสตร์ 2
 Astronomy 2
3 (3-0-6)
4101342 ดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์
 Digital Electronics
3 (2-2-5)
4101361 อุตุนิยมวิทยา
 Meteorology
3 (3-0-6)
4101334 ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์
 Nuclear Physics Laboratory
1 (0-3-0)
4101344 ทัศนศาสตร์
 Optics
3 (3-0-6)
4101343 วิเคราะห์วงจรไฟฟ้า
 Electric Circuit Analysis
3 (2-2-5)
4101339 กลศาสตร์ของไหล
 Fluid Mechanics
3 (3-0-6)
4101319 ธรณีวิทยาพื้นฐาน
 Fundamental of Geology
3 (3-0-6)
4101456 สมบัติเชิงฟิสิกส์ของยาง
 Physical Properties of Rubber
3 (3-0-6)
4101455 หลักฟิสิกส์ของเครื่องมือ
 Physical Principles of Instrument
3 (3-0-6)
4101445 แผ่นดินไหววิทยา
 Seismology
3 (3-0-6)
4101449 การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์
 Electric Circuits Design
3 (2-2-5)
4101338 มาตรวิทยา
 Metrology
3 (3-0-6)
4101450 วัสดุศาสตร์พื้นฐาน
 Fundamental of Material Science
3 (3-0-6)
4101335 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2
 Mathematics for Physics 2
3 (3-0-6)
4101453 วิทยาศาสตร์พลังงาน
 Science of Energy
3 (3-0-6)
4101420 ฟิสิกส์สถานะของแข็ง
 Solid State Physics
3 (3-0-6)
4101447 อิเล็กทรอนิกส์ 2
 Electronics 2
3 (2-2-5)
4101337 ไฟฟ้าและแม่เหล็ก 2
 Electricity and Magnetism 2
3 (3-0-6)
4101341 รังสีวิทยา
 Radiology
3 (3-0-6)
4101452 ความร้อน
 Heat
3 (3-0-6)

    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101458 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
 Professional Experience in Physics
5 (450)
4101357 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพฟิสิกส์
 Preparation for Professional Experience in Physics
2 (1-2-3)
4101362 การเตรียมสหกิจศึกษา
 Preparation for Cooperative Education
1 (0-2-1)
4101463 สหกิจศึกษา
 Cooperative Education
6 (640)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002