โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาชีววิทยา
 สาขาวิชา : จุลชีววิทยา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    31 หน่วยกิต
    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2105103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
 English for Communication 1
2 (2-0-4)
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
 Thai for Communication 1
2 (2-0-4)
2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (2-0-4)
2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2
 Thai for Communication 2
2 (2-0-4)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150101 การคิดและการพัฒนาตน
 Thinking and Self Development
2 (2-0-4)
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
2 (2-0-4)
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 Information for Study Skills and Research
2 (2-0-4)
2100106 ความจริงของชีวิต
 Meaning of Life
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
2 (2-0-4)
2150102 วิถีไทย
 Thai Living
2 (2-0-4)
2150203 วิถีโลก
 Global Society and Living
2 (2-0-4)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-5)
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of life
2 (2-0-4)
4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
2 (1-2-3)
4100206 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (2-0-4)

    88 หน่วยกิต
    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101101 หลักฟิสิกส์
 Principles of Physics
3 (3-0-6)
4101102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
 Principles of Physics Laboratory
1 (0-3-2)
2105113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
 English for Science
2 (2-0-4)
4109101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
4111309 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
 Introduction to Statistic for research
3 (2-2-5)
4103101 หลักชีววิทยา
 Principles of Biology
3 (3-0-6)
4103102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
 Principles of Biology Laboratory
1 (0-3-2)
4102102 ปฏิบัติการหลักเคมี
 Principles of Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4102101 หลักเคมี
 Principles of Chemistry
3 (3-0-6)

    52 หน่วยกิต
    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103331 อนุกรมวิธานของจุลินทรีย์
 Systematic Microbiology
3 (2-3-6)
4102222 ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
 Biochemistry Laboratory for Agro - Industry
1 (0-3-2)
4102221 ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
 Biochemistry for Agro - Industry
3 (3-0-6)
4103208 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 Microbiology Laboratory
1 (0-3-2)
4103329 สรีรวิทยาของจุลินทรีย์
 Microbial Physiology
3 (2-3-6)
4103210 ราวิทยา
 Mycology
3 (2-3-6)
4103103 ชีววิทยาของเซลล์
 Cell Biology
3 (2-3-6)
4103209 แบคทีเรียวิทยา
 Bacteriology
3 (2-3-6)
4102103 เคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
4103327 ไวรัสวิทยา
 Virology
3 (2-3-6)
4100402 วิจัยเฉพาะทาง
 Selected Research
3 (0-6-3)
4103207 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (3-0-6)
4103326 สัมมนาทางจุลชีววิทยา
 Seminar in Microbiology
1 (1-2-3)
4102104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry Laboratory I
1 (0-3-2)
4103328 พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
 Microbial Genetics
3 (2-3-6)
4103438 อิมมูนวิทยา
 Immunology
3 (2-3-6)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103323 สาหร่ายวิทยา
 Phycology
3 (2-3-6)
4103334 หลักการแปรรูปและการถนอมอาหาร
 Principles of Food Processing and Preservation
3 (2-3-6)
4103335 ผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้จุลินทรีย์
 Microbial Food Product
3 (2-3-6)
4103330 นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์
 Microbial Ecology
3 (2-3-6)
4103206 นิเวศวิทยา
 Ecology
3 (2-3-6)
4103211 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
 Introduction to Biotechnology
3 (2-3-6)
4103333 จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม
 Industrial Microbiology
3 (2-3-6)
4103439 จุลชีววิทยาทางอาหาร
 Food Microbiology
3 (2-3-6)
4103440 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร
 Quality Control of Food Product
3 (2-3-6)
4103336 เทคโนโลยีการหมัก
 Fermentation Technology
3 (3-2-6)
4103332 ยีสต์และเทคโนโลยีของยีสต์
 Yeast and Yeast Technology
3 (2-3-6)

    16 หน่วยกิต
    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103444 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจุลชีววิทยา
 Field Experience in Microbiology
5 (450)
4103443 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจุลชีววิทยา
 Preparation for Experience in Microbiology
2 (90)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3159101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 General Economics
3 (3-0-6)
3156352 การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
3 (3-0-6)
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
 Principle of Business Management
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002