โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : ไม่ระบุ
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    31 หน่วยกิต
    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (2-0-4)
2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2
 Thai for Communication 2
2 (2-0-4)
2105103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
 English for Communication 1
2 (2-0-4)
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
 Thai for Communication 1
2 (2-0-4)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 Information for Study Skills and Research
2 (2-0-4)
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
2 (2-0-4)
2150101 การคิดและการพัฒนาตน
 Thinking and Self Development
2 (2-0-4)
2100106 ความจริงของชีวิต
 Meaning of Life
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150203 วิถีโลก
 Global Society and Living
2 (2-0-4)
2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
2 (2-0-4)
2150102 วิถีไทย
 Thai Living
2 (2-0-4)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100206 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (2-0-4)
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-5)
4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
2 (1-2-3)
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of life
2 (2-0-4)

    86 หน่วยกิต
    13 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2105345 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
 English for Information Technology II
2 (2-0-4)
2105344 ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
 English for Information Technology I
2 (2-0-4)
4111309 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
 Introduction to Statistic for research
3 (2-2-5)
4109101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
4109207 วิยุตคณิต
 Discrete Mathematics
3 (3-0-6)

    57 หน่วยกิต
    42 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112217 ภาพนิ่งสำหรับงานมัลติมีเดีย
 Image for Multimedia
3 (2-2-5)
4112218 ระบบมัลติมีเดียเบื้องต้น
 Introduction to Multimedia System
3 (2-2-5)
4112208 ระบบฐานข้อมูล
 Database System
3 (2-2-5)
4112480 โครงงานทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 Project in Multimedia
3 (2-2-5)
4112214 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล
 Algorithm and Data Structure
3 (2-2-5)
4112330 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 Web Site Design and Development
3 (2-2-5)
4112347 เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับงานมัลติมีเดีย
 Computer Network for Multimedia
3 (2-2-5)
4112345 การวิเคราะห์และออกแบบระบบมัลติมีเดีย
 Multimedia Analysis and Design
3 (2-2-5)
4112348 ภาษาการเขียนโปรแกรมร่วมสมัย
 Programming Language Contemporary
3 (2-2-5)
4112346 การสร้างภาพเคลื่อนไหวสำหรับงานมัลติมีเดีย
 Animation Building Technic for Multimedia
3 (2-2-5)
4112215 การออกแบบตัวอักษรและการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 Font Design and Production of Printed Media
3 (2-2-5)
4112352 การเขียนบทและนำเสนอเรื่องด้วยภาพ
 Script Writing and Storyboard
3 (2-2-5)
4112105 องค์ประกอบศิลป์สำหรับมัลติมีเดีย
 Composition Art for Multimedia
3 (2-2-5)
4112216 วิดีโอและออดิโอสำหรับมัลติมีเดีย
 Video and Audio for Multimedia
3 (2-2-5)

    15 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112207 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
 Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
4112331 การบริหารและจัดการเว็บไซต์
 Web Site Management
3 (2-2-5)
4112459 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
 User Interface Design
3 (2-2-5)
4112349 การออกแบบกราฟฟิก 3 มิติ
 3D Graphics Design
3 (2-2-5)
4112350 โปรแกรมสำเร็จรูปมัลติมีเดีย
 Application Software in Multimedia Technology
3 (2-2-5)
4112467 เทคนิคการพัฒนามัลติมีเดียและแอนิเมชัน
 Multtimedia and Animation Development
3 (2-2-5)
4112469 การเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
 Mobile Programming
3 (2-2-5)
4112470 คอมพิวเตอร์กราฟิกและการออกแบบขั้นสูง
 Aduanced Computer Graphics and Design
3 (2-2-5)
4112342 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 E - commerce
3 (2-2-5)
4112332 คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ
 Computer Aided Design
3 (2-2-5)
3105311 กลยุทธ์การผลิตสื่อและโฆษณา
 Advertisement and Exhibition Techniques
3 (2-2-5)
4112351 การตัดต่อภาพวิดีทัศน์ดิจิตอล
 Digital Video and Audio Production
3 (2-2-5)
4112468 อินเตอร์เน็ตและมัลติมีเดียเพลตฟอร์ม
 Internet and Multimedia Platform
3 (2-2-5)
4112353 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอน
 Development in Electronic Learning
3 (2-2-5)
4112322 ระบบปฏิบัติการ
 Operating System
3 (2-2-5)
4112344 การใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 Maintainance and Using for Multimedia Equipment
3 (2-2-5)
4112475 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับมัลติมีเดีย
 Special Topics in Multimedia
3 (2-2-5)

    16 หน่วยกิต
    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112482 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 Field Experience in Multimedia Technology
5 (450)
4112481 การเตรียมฝึกประสบการณ์ทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 Preparation for Experience in Multimedia Technology
2 (90)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3159101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 General Economics
3 (3-0-6)
3156352 การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
3 (3-0-6)
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
 Principle of Business Management
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002