โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : ครุศาสตร์
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
 สาขาวิชา : จิตวิทยา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    31 หน่วยกิต
    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
 Thai for Communication 1
2 (2-0-4)
2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (2-0-4)
2105103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
 English for Communication 1
2 (2-0-4)
2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2
 Thai for Communication 2
2 (2-0-4)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150101 การคิดและการพัฒนาตน
 Thinking and Self Development
2 (2-0-4)
2100106 ความจริงของชีวิต
 Meaning of Life
2 (2-0-4)
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
2 (2-0-4)
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 Information for Study Skills and Research
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
2 (2-0-4)
2150203 วิถีโลก
 Global Society and Living
2 (2-0-4)
2150102 วิถีไทย
 Thai Living
2 (2-0-4)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of life
2 (2-0-4)
4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
2 (1-2-3)
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-5)
4100206 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (2-0-4)

    88 หน่วยกิต
    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2151205 จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม
 Multicultural Psychology
3 (3-0-6)
1105434 การวิจัยทางจิตวิทยา
 Research in Psychology
3 (2-2-5)
1105138 จิตวิทยาทั่วไป
 General Psychology
3 (3-0-6)
1105208 จิตวิทยาสุขภาพ
 Health Psychology
3 (3-0-6)
2151101 จิตวิทยาสังคม
 Social Psychology
3 (3-0-6)
1105206 การทดสอบทางจิตวิทยา
  Testing in Psychology
3 (2-2-5)
1105435 สัมมนาทางจิตวิทยา
 Seminar in Psychology
3 (2-2-5)
1105207 จิตวิทยาการปรึกษาเบื้องต้น
 Introduction to Counseling Psychology
3 (2-2-5)
1105104 การปรับพฤติกรรม
 Behavior Modification
3 (2-2-5)
1105132 จิตวิทยาพัฒนาการ
 Developmental Psychology
3 (3-0-6)
1105103 จิตวิทยาการเรียนรู้
 Psychology of Learning
3 (2-2-5)

    55 หน่วยกิต
    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1108202 การประเมินความต้องการด้านการศึกษาพิเศษของเด็ก
 Special Needs Assessment for Exceptional Children
3 (3-0-6)
2151204 จิตวิทยาชุมชน
 Community Psychology
3 (2-2-5)
2151209 พลวัตกลุ่มกับการเสริมสร้างเจตคติ
 Group Dynamics for Attitude Changing
3 (2-2-5)
1105327 การจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาผู้เรียน
 Guidance Activities for Student Development
3 (2-2-5)
1105105 การจัดบริการทางจิตวิทยาและการแนะแนว
 Guidance Psychology and Services
3 (2-2-5)
1108308 เทคนิคการสอนเด็กพิเศษ
 Techniques in Teaching for Exceptional Children
3 (2-2-5)
1108201 จิตวิทยาการศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ
 Educational Psychology for Exceptional Children
3 (3-0-6)
1105218 การวางแผนชีวิตและอาชีพ
 Life and Career Planning
3 (2-2-5)
1105329 เทคนิคการให้คำปรึกษา
 Techniques in Counseling
3 (2-2-5)
2151314 จิตวิทยาการสื่อสารและการโน้มน้าวใจ
 Psychology of Communication and Persuasion
3 (3-0-6)
1108303 การให้บริการช่วยเหลือเด็กพิเศษในระยะแรกเริ่ม
 Helping Services for Exceptional Children
3 (2-2-5)
2151103 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
 Industrial and Organizational Psychology
3 (3-0-6)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1105432 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
 Methods of Creative Thinking
2 (1-2-3)
1105328 การจัดและการบริหารงานกิจการนักเรียนนักศึกษา
 Guidance Aministration and Management
3 (2-2-5)
2151315 จิตวิทยาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 Psychology of Human Resources Development
3 (3-0-6)
1105216 จิตวิทยาครอบครัว
 Family Psychology
3 (3-0-6)
2151206 ศาสนากับจิตวิทยา
 Faith and Psychology
2 (1-2-3)
1105219 การศึกษาข้อมูลเป็นรายบุคคล
 Individual Difference Analysis
3 (2-2-5)
1105326 จิตวิทยาการบริการและการประชาสัมพันธ์
 Psychology of the Hospitality Service and Information
3 (2-2-5)
1105217 การแนะแนวในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 Guidance for Foundation Education
3 (3-0-6)
1105210 สุขภาพจิตและการปรับตัว
 Mental Health and Adjustment
3 (3-0-6)
1105212 จิตวิทยาวัยรุ่น
 Adolescent Psychology
3 (2-2-5)
1105324 การพัฒนาบุคลิกภาพ
 Personality Development
3 (2-2-5)
1105325 ความฉลาดทางอารมณ์
 Emotional Quotient
2 (2-0-4)
2151210 จิตวิทยาการบริหารความขัดแย้ง
 Conflict Management
3 (3-0-6)
1108306 กิจกรรมศิลปะและดนตรีสำหรับเด็กพิเศษ
 Art and Music Activties for Exceptional Children
3 (2-2-5)
1105323 จริยธรรมสำหรับนักจิตวิทยา
 Ethics of Psychology
2 (2-0-4)
1105213 จิตวิทยาวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
 Adulthood and Aging Psychology
3 (2-2-5)
1105214 จิตวิทยาการรู้คิดและปัญญา
 Cognitive Psychology
3 (3-0-6)
2151208 จิตวิทยาการเพิ่มประสิทธิภาพองค์การ
 Psychology of Organization Effectiveness
2 (2-0-4)
1105221 งานกิจการนักเรียนนักศึกษา
 Student Affairs
3 (3-0-6)
1105330 การให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
 Group Couseling
3 (2-2-5)
1108305 กิจกรรมทางกายและนันทนาการสำหรับเด็ก
 Body and Recreation Activities for Exceptional Children
3 (2-2-5)
2151102 มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน
 Human Relationships on Working
3 (2-2-5)
1105209 จิตวิทยาอปกติ
 Abnormal Psychology
3 (3-0-6)
1105322 การฝึกจัดการความเครียด
 Stress Management Training
2 (1-2-3)
1105215 การทดสอบทางสติปัญญาและบุคลิกภาพ
 Intelligence and Personality Testing
3 (2-2-5)
2151312 จิตวิทยาสำหรับงานสังคมสงเคราะห์
 Psychology in Social Work
3 (3-0-6)
2151313 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม
 Lobor Law and Social Security
3 (3-0-6)
1105220 บริการสนเทศ
 Information Services
3 (2-2-5)
1108304 กิจกรรมบำบัดเบื้องต้นสำหรับเด็กพิเศษ
 Introduction to Activities Therapy for Exceptional Children
3 (2-2-5)
1105211 จิตวิทยานันทนาการ
 Recreation Psychology
3 (2-2-5)
1106401 ภาวะผู้นำ
  -
2 (1-2-3)
1105433 จิตวิทยาวัยเด็ก
 Childhood Psychology
2 (1-2-3)
2151311 กฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน
 Law and Juvenile Delinquency
3 (3-0-6)
2151207 จิตวิทยาการจัดกาและบริหารงานบุคคล
 Psychology of Human Management
2 (2-0-4)
1105331 พัฒนาการทางการออกเสียงและการพูดของเด็ก
 Soundtrack and Talking Development of Exceptional Children
2 (1-2-3)
1108307 การปรับพฤติกรรมสำหรับเด็กพิเศษ
 Behavior Modification for Exceptional Children
3 (2-2-5)

    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
1105436 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพจิตวิทยา
 Prepartion for Professional Experience in Psychology
2 (90)
1105492 การฝึกภาคปฏิบัติทางจิตวิทยา
 Field Experience in Psychology
5 (350)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002