โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : ไม่ระบุ
 สาขาวิชา : เกษตรศาสตร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    31 หน่วยกิต
    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2
 Thai for Communication 2
2 (2-0-4)
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
 Thai for Communication 1
2 (2-0-4)
2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (2-0-4)
2105103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
 English for Communication 1
2 (2-0-4)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 Information for Study Skills and Research
2 (2-0-4)
2150101 การคิดและการพัฒนาตน
 Thinking and Self Development
2 (2-0-4)
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
2 (2-0-4)
2100106 ความจริงของชีวิต
 Meaning of Life
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
2 (2-0-4)
2150203 วิถีโลก
 Global Society and Living
2 (2-0-4)
2150102 วิถีไทย
 Thai Living
2 (2-0-4)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of life
2 (2-0-4)
4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
2 (1-2-3)
4100206 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (2-0-4)
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-5)

    97 หน่วยกิต
    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2105113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
 English for Science
2 (2-0-4)
4111309 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
 Introduction to Statistic for research
3 (2-2-5)
4103102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
 Principles of Biology Laboratory
1 (0-3-2)
4109101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
4103101 หลักชีววิทยา
 Principles of Biology
3 (3-0-6)
4102101 หลักเคมี
 Principles of Chemistry
3 (3-0-6)
4101101 หลักฟิสิกส์
 Principles of Physics
3 (3-0-6)
4102102 ปฏิบัติการหลักเคมี
 Principles of Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4101102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
 Principles of Physics Laboratory
1 (0-3-2)

    61 หน่วยกิต
    31 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102208 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
 Biochemistry Laboratory I
1 (0-3-2)
4103208 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 Microbiology Laboratory
1 (0-3-2)
4164201 หลักการเลี้ยงสัตว์
 Principles of Animal Science
3 (2-2-5)
4102103 เคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
4173201 การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
 Agricultural Extention and Technology Transfer
3 (3-0-6)
4103301 พันธุศาสตร์
 Genetics
3 (2-3-6)
4160412 ปัญหาพิเศษ
 Special Problems
3 (0-6-3)
4103310 สัมมนาทางการเกษตร
 Seminar in Agriculture
1 (0-2-2)
4160201 หลักพืชศาสตร์
 Principles of Plant Science
3 (2-2-5)
4103207 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (3-0-6)
4102104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry Laboratory I
1 (0-3-2)
4161201 ปฐพีวิทยา
 Soil Science
3 (2-2-5)
4102207 ชีวเคมี 1
 Biochemistry I
3 (3-0-6)

    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4161304 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 Soil Fertility
3 (2-2-5)
4163303 เทคโนโลยีการผลิตผัก
 Technology of Vegetable Production
3 (2-2-5)
4163306 เห็ดและการผลิตเห็ด
 Mushroom and Mushroom Production
3 (2-2-5)
4163411 หลักการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 Principles of Plant Tissue Culture
3 (2-2-5)
4166301 การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม
 Fancy Fish Raising
3 (2-2-5)
4160309 วิทยาการใหม่ทางการเกษตร
 New Technology in Agriculture
3 (3-0-6)
4161306 ธาตุอาหารพืช
 Plant Nutrition
3 (2-2-5)
4163307 ไม้ผลเศรษฐกิจ
 Economic Fruit Crops
2 (1-2-3)
4163309 การจัดสวนและการตกแต่งสถานที่
 Landscape Gardening
3 (2-2-5)
4160304 เกษตรกรรมยั่งยืน
 Sustainable Agriculture
3 (3-0-6)
4160308 เมล็ดและเทคนิคเกี่ยวกับเมล็ด
 Seed and Seed Tehnology
3 (2-2-5)
4162303 พืชอาหารสัตว์
 Forage Crops
3 (2-2-5)
4173302 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (3-0-6)
4160303 มลพิษจากการเกษตรและการควบคุม
 Pollution from Agricultural and Control
3 (3-0-6)
4160306 ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
 Information System in Agriculture
3 (2-2-5)
4160307 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช
 Plant Growth Regulator and Chemicals
3 (2-2-5)
4161302 การจัดการและอนุรักษ์ดินเพื่อการเกษตร
 Soil Management and Conservation for Agriculture
3 (2-2-5)
4161303 เทคโนโลยีการผลิตและการใช้ปุ๋ย
 Fertilizer Technology and Usage
3 (2-2-5)
4162304 ยางพารา
 Rubber
3 (2-2-5)
4162305 ปาล์มน้ำมัน
 Oil Plam
3 (2-2-5)
4163302 หลักการขยายพันธุ์พืช
 Principles of Plant Propagation
3 (2-2-5)
4160411 สรีรวิทยาและเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
 Physiology and Post Harvest Technology
3 (2-2-5)
4162301 พืชไร่เศรษฐกิจ
 Economic Field Crops
3 (2-2-5)
4160305 หลักการจัดการฟาร์ม
 Principles of Farm Management
3 (3-0-6)
4161305 การพัฒนาและจัดการทรัพยากรดิน
 Resources Development and Management
3 (2-2-5)
4163301 หลักการไม้ผล
 Principles of Pomology
3 (2-2-5)
4163304 การปลูกพืชไร้ดิน
 Soilless Culture
3 (2-2-5)
4163305 ไม้ดอกไม้ประดับ
 Floriculture and Ornamental Plants
3 (2-2-5)
4163308 พืชเครื่อเทศและสมุนไพร
 Spices and Medicinal Plants
3 (2-2-5)
4163310 การเพาะเลี้ยงกล้วไม้
 Orchid Culture
3 (2-2-5)
4166302 พรรณไม้น้ำ
 Aquatic Plants and Fisheries
3 (2-2-5)
4168401 ศัตรูพืชและการป้องกันกำจัด
 Plant Pests and Their Control
3 (2-2-5)
4173303 การเกษตรกับการพัฒนาชุมชน
 Agricultural and Community Development
3 (2-2-5)
4160302 อุตุนิยมวิทยาและการชลประทานทางการเกษตร
 Agricultural Meteorology and Irrigation
3 (3-0-6)
4161307 ความสัมพันธ์ระหว่างดินและพืช
 Soil and Plant Relationship
3 (2-2-5)
4162302 พืชอุตสาหกรรม
 Industrial Field Crops
3 (2-2-5)

    30 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4164306 การผลิตแพะ
 Goat Production
3 (2-2-5)
4165301 กายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์
 Animal Anatomy and Physiology
3 (2-2-5)
4164410 การผสมเทียม
 Artificial Insemination
3 (2-2-5)
4160303 มลพิษจากการเกษตรและการควบคุม
 Pollution from Agricultural and Control
3 (3-0-6)
4160304 เกษตรกรรมยั่งยืน
 Sustainable Agriculture
3 (3-0-6)
4164412 การจัดการของเสียจากสัตว์
 Animal Waste Management
3 (2-2-5)
4173303 การเกษตรกับการพัฒนาชุมชน
 Agricultural and Community Development
3 (2-2-5)
4166302 พรรณไม้น้ำ
 Aquatic Plants and Fisheries
3 (2-2-5)
4160306 ระบบสารสนเทศเพื่อการเกษตร
 Information System in Agriculture
3 (2-2-5)
4160302 อุตุนิยมวิทยาและการชลประทานทางการเกษตร
 Agricultural Meteorology and Irrigation
3 (3-0-6)
4164309 พฤติกรรมของสัตว์
 Animal Behavior
3 (2-2-5)
4164302 โภชนศาสตร์และการให้อาหารสัตว์
 Feeds and Feeding
3 (2-2-5)
4164308 การเจริญเติบโตของสัตว์
 Animal Growth
3 (2-2-5)
4166301 การเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปลาสวยงาม
 Fancy Fish Raising
3 (2-2-5)
4164307 การปรับปรุงพันธุ์สัตว์
 Animal Breeding
3 (3-0-6)
4164411 การฟักไข่และการจัดการโรงฟัก
 Incubation and Hatchery Management
3 (2-2-5)
4160309 วิทยาการใหม่ทางการเกษตร
 New Technology in Agriculture
3 (3-0-6)
4164304 การผลิตสัตว์เลี้ยงสวยงาม
 Campanoin Animal Production
3 (2-2-5)
4165402 โรคและการสุขาภิบาลสัตว์ทั่วไป
 General Diseases and Sanitation of Domestc Animals
3 (2-2-5)
4160305 หลักการจัดการฟาร์ม
 Principles of Farm Management
3 (3-0-6)
4173302 หลักการส่งเสริมการเกษตร
 Principles of Agricultural Extension
3 (3-0-6)
4164303 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีก
 Poultry Production
3 (2-2-5)
4164305 เทคโนโลยีการผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้อง
 Ruminant Production
3 (2-2-5)

    16 หน่วยกิต
    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4160413 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์
 Preparation for Professional Experience in Agricultural
2 (90)
4160414 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเกษตรศาสตร์
 Field Experience in Agricultural
5 (0-0-450)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3156352 การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
3 (3-0-6)
3159101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 General Economics
3 (3-0-6)
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
 Principle of Business Management
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002