โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : ไม่ระบุ
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    31 หน่วยกิต
    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2105103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
 English for Communication 1
2 (2-0-4)
2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (2-0-4)
2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2
 Thai for Communication 2
2 (2-0-4)
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
 Thai for Communication 1
2 (2-0-4)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 Information for Study Skills and Research
2 (2-0-4)
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
2 (2-0-4)
2100106 ความจริงของชีวิต
 Meaning of Life
2 (2-0-4)
2150101 การคิดและการพัฒนาตน
 Thinking and Self Development
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150102 วิถีไทย
 Thai Living
2 (2-0-4)
2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
2 (2-0-4)
2150203 วิถีโลก
 Global Society and Living
2 (2-0-4)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100206 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (2-0-4)
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of life
2 (2-0-4)
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-5)
4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
2 (1-2-3)

    101 หน่วยกิต
    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
 Principles of Physics Laboratory
1 (0-3-2)
2105113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
 English for Science
2 (2-0-4)
4102102 ปฏิบัติการหลักเคมี
 Principles of Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4109101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
4103101 หลักชีววิทยา
 Principles of Biology
3 (3-0-6)
4101101 หลักฟิสิกส์
 Principles of Physics
3 (3-0-6)
4111309 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
 Introduction to Statistic for research
3 (2-2-5)
4102101 หลักเคมี
 Principles of Chemistry
3 (3-0-6)
4103102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
 Principles of Biology Laboratory
1 (0-3-2)

    67 หน่วยกิต
    60 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102220 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
 Analytical Chemistry Laboratory for Agro - Industry
2 (0-6-3)
4167203 วิศวกรรมอาหาร 1
 Food Engineering I
2 (1-2-3)
4167430 ปัญหาพิเศษวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Special Problem in Food Science and Technology
3 (0-6-3)
4167421 การวางแผนและควบคุมโรงงานอุตสาหกรรมอาหาร
 Food Production Planning and Management
2 (1-2-3)
4167202 โภชนาการชุมชน
 Nutrition of Community
2 (2-0-4)
4102218 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
 Organic Chemistry Laboratory for Agro-Industry
1 (0-3-2)
4102222 ปฏิบัติการชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
 Biochemistry Laboratory for Agro - Industry
1 (0-3-2)
4167424 หลักการผลิตอาหารฮาลาล
 Principles of Halal Food Production
2 (2-0-4)
4167422 สุขาภิบาลอุตสาหกรรมอาหาร
 Food Plant Sanitation
2 (1-2-3)
4167312 หลักการวิเคราะห์อาหาร
 Food Analysis
3 (2-3-4)
4167305 จุลชีววิทยาของอาหาร
 Microbiology of Food
3 (2-3-4)
4167101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเบื้องต้น
 Introduction to Food Science and Technology
1 (1-0-2)
4102221 ชีวเคมีสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
 Biochemistry for Agro - Industry
3 (3-0-6)
4167309 การแปรรูปอาหาร 2
 Food Processing II
3 (2-3-4)
4167307 การควบคุมคุณภาพอาหาร
 Food Quality Control
2 (1-2-3)
4102219 เคมีวิเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
 Analytical Chemistry for Agro - Industry
3 (3-0-6)
4167423 สัมมนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 Seminar in Food Science and Technology
1 (1-0-2)
4102217 เคมีอินทรีย์สำหรับอุสาหกรรมเกษตร
 Organic Chemistry for Agro - Industry
3 (3-0-6)
4167311 กฎหมายอาหาร
 Food Regulation
2 (2-0-4)
4167310 การประกันคุณภาพอาหาร
 Food Quality Assurance
2 (1-2-3)
4167306 การแปรรูปอาหาร 1
 Food Processing I
3 (2-3-4)
4167313 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
 Food Product Development
3 (2-3-4)
4167304 เคมีของอาหาร
 Chemistry of Food
3 (2-3-4)
4167308 วิศวกรรมอาหาร 2
 Food Engineering 2
2 (1-2-3)
4103207 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (3-0-6)
4109103 แคลคูลัส 1
 Calculus I
3 (3-0-6)

    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4167318 เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง
 Fishery Products Technology
3 (2-3-4)
4167319 อาหารท้องถิ่น
 Local Food
3 (2-3-4)
4167316 การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตร
 Business Administration in Food Industry
3 (3-0-6)
4167425 เทคโนโลยีของเนื้อและสัตว์ปีก
 Meat and Poultry Technology
3 (2-3-4)
4167429 วัตถุเจือปนอาหารฮาลาล
 Halal Food Additive
2 (1-2-3)
4167427 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
 Beverage ProductTechnology
2 (1-2-3)
4167320 มาตรฐานอาหารฮาลาล
 Halal Food Standard
2 (1-2-3)
4167314 เทคโนโลยีผักและผลไม้
  -
3 (2-3-4)
4167315 เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้
 Vegetable and Fruit Post Harvest Technology
2 (1-2-3)
4167317 การศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 Field Trip to Food Plants
1 (0-2-1)
4167428 หัวข้อศึกษาพิเศษทางวิทยาศาสตร์
 Special Topic in Food Science and Technology
2 (2-0-4)
4167426 เทคโนโลยีขนมอบ
 Bakery Technology
3 (2-3-4)

    14 หน่วยกิต
    5 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4167431 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์การอาหารในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
 Field Experience in Small Food Industry
2 (180)
4167432 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านอุตสาหกรรมอาหาร
 Field Experience in Food Industry
3 (270)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3159101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 General Economics
3 (3-0-6)
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
 Principle of Business Management
3 (3-0-6)
3156352 การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002