โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : ไม่ระบุ
 สาขาวิชา : สุขศึกษา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    31 หน่วยกิต
    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2
 Thai for Communication 2
2 (2-0-4)
2105103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
 English for Communication 1
2 (2-0-4)
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
 Thai for Communication 1
2 (2-0-4)
2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (2-0-4)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100106 ความจริงของชีวิต
 Meaning of Life
2 (2-0-4)
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
2 (2-0-4)
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 Information for Study Skills and Research
2 (2-0-4)
2150101 การคิดและการพัฒนาตน
 Thinking and Self Development
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150203 วิถีโลก
 Global Society and Living
2 (2-0-4)
2150102 วิถีไทย
 Thai Living
2 (2-0-4)
2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
2 (2-0-4)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100206 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (2-0-4)
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of life
2 (2-0-4)
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-5)
4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
2 (1-2-3)

    86 หน่วยกิต
    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
 Principles of Physics Laboratory
1 (0-3-2)
2105113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
 English for Science
2 (2-0-4)
4102102 ปฏิบัติการหลักเคมี
 Principles of Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4103102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
 Principles of Biology Laboratory
1 (0-3-2)
4109101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
4103101 หลักชีววิทยา
 Principles of Biology
3 (3-0-6)
4102101 หลักเคมี
 Principles of Chemistry
3 (3-0-6)
4101101 หลักฟิสิกส์
 Principles of Physics
3 (3-0-6)
4111309 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
 Introduction to Statistic for research
3 (2-2-5)

    50 หน่วยกิต
    38 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107313 การวัดและประเมินผลทางสุขศึกษา
 Measurement and Evaluation in Health Education
3 (3-0-6)
4107203 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
 Microbiology and Parasitological
3 (2-2-5)
4107207 วิทยาการระบาดและหลักการควบคุมโรค
 Epidemiology and Principle of Disease Control
3 (3-0-6)
4107316 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
 Personal and Community Health
2 (2-0-4)
4107314 ยาและสารเสพติด
 Drugs and Narcotic
2 (2-0-4)
4107101 กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์
 Human Anatomy and Physiology
3 (2-2-5)
4107205 การปฐมพยาบาลและการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน
 First Aids and Home Health Care
3 (3-0-6)
4107315 การสาธารณสุข
 Public Health
2 (2-0-4)
4107424 การสัมมนาสุขศึกษา
 Seminar in Health Education
2 (2-0-4)
4107209 การสร้างเสริมสุขภาพ
 Health Promotion
3 (3-0-6)
4107204 หลักและวิธีการสุขศึกษา
 Principles and Methods of Health Education
3 (3-0-6)
4107425 การวิจัยสุขศึกษา
 Research in Health Education
3 (3-0-6)
4107208 อนามัยการเจริญพันธุ์
 Reproductive Health
3 (3-0-6)
4107206 โภชนาการ
 Nutrition
3 (3-0-6)

    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107102 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในงานสุขศึกษา
 Computer in Health Education
2 (1-2-3)
4107211 เทคโนโลยีทางสุขศึกษา
 Health Education Technology
2 (2-0-4)
4107426 การนิเทศงานสุขศึกษา
 Health Education Supervision
2 (2-0-4)
4107321 ทันตสุขภาพ
 Dental Health
2 (2-0-4)
4107320 อาชีวอนามัย
 Occupational Health
2 (2-0-4)
4107319 สุขศึกษาในชุมชน
 Community Health Education
2 (2-0-4)
4107323 สุขศึกษาในโรงพยาบาล
 Hospital Health Education
2 (2-0-4)
4107322 โครงการสุขภาพในโรงเรียน
 School Health Program
2 (2-0-4)
4107212 เพศศึกษา
 Sex Education
2 (2-0-4)
4107317 สุขภาพจิต
 Mental Health
2 (2-0-4)
4107427 ปัญหาสุขภาพและการป้องกัน
 Health Problem and Prevention
3 (3-0-6)
4107210 สุขภาพผู้บริโภค
 Consumer Health
2 (2-0-4)
4107318 การแพทย์แผนไทย
 Thai Traditional Medicine
3 (2-2-5)

    16 หน่วยกิต
    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4107429 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษา
 Field Expericnce in Health Education
5 (450)
4107428 เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพสุขศึกษา
 Preparation for Field Experience in Health Education
2 (90)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
 Principle of Business Management
3 (3-0-6)
3156352 การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
3 (3-0-6)
3159101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 General Economics
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002