โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : ไม่ระบุ
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    31 หน่วยกิต
    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2
 Thai for Communication 2
2 (2-0-4)
2105103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
 English for Communication 1
2 (2-0-4)
2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (2-0-4)
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
 Thai for Communication 1
2 (2-0-4)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100106 ความจริงของชีวิต
 Meaning of Life
2 (2-0-4)
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
2 (2-0-4)
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 Information for Study Skills and Research
2 (2-0-4)
2150101 การคิดและการพัฒนาตน
 Thinking and Self Development
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150102 วิถีไทย
 Thai Living
2 (2-0-4)
2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
2 (2-0-4)
2150203 วิถีโลก
 Global Society and Living
2 (2-0-4)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
2 (1-2-3)
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-5)
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of life
2 (2-0-4)
4100206 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (2-0-4)

    90 หน่วยกิต
    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2105113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
 English for Science
2 (2-0-4)
4111309 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
 Introduction to Statistic for research
3 (2-2-5)
4103102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
 Principles of Biology Laboratory
1 (0-3-2)
4109101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
4103101 หลักชีววิทยา
 Principles of Biology
3 (3-0-6)
4102101 หลักเคมี
 Principles of Chemistry
3 (3-0-6)
4102102 ปฏิบัติการหลักเคมี
 Principles of Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4101101 หลักฟิสิกส์
 Principles of Physics
3 (3-0-6)
4101102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
 Principles of Physics Laboratory
1 (0-3-2)

    54 หน่วยกิต
    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112339 การจัดการระบบปฏิบัติการ
 Operating System Management
3 (2-2-5)
4112325 ระบบสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
 Data Communication and Computer Networks
3 (2-2-5)
4112341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 Management Information System
3 (2-2-5)
4112331 การบริหารและจัดการเว็บไซต์
 Web Site Management
3 (2-2-5)
4112473 โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Project in Information Technology
3 (0-6-3)
4112207 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
 Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
4112327 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
 Decision Support System
3 (2-2-5)
4112103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 Computer Programming
3 (2-2-5)
4112210 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 System Analysis and Design
3 (2-2-5)
4112208 ระบบฐานข้อมูล
 Database System
3 (2-2-5)
4112343 การจัดการโครงการสารสนเทศ
 Information Project Management
3 (2-2-5)
4112214 ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล
 Algorithm and Data Structure
3 (2-2-5)

    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112456 เทคโนโลยีไร้สาย
 Wireless Technology
3 (2-2-5)
4112459 การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้
 User Interface Design
3 (2-2-5)
4112464 การประกันระบบสารสนเทศ
 Information System Insurance
3 (2-2-5)
4112466 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้
 Information Technology for Know Management
3 (2-2-5)
4112320 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 Database Management System
3 (2-2-5)
4112463 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์
 Graphical Information System
3 (2-2-5)
4112460 ปัญญาประดิษฐ์
 Artificial Intelligence
3 (2-2-5)
4112342 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 E - commerce
3 (2-2-5)
4112458 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 Software Engineering
3 (2-2-5)
4112474 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Special Topics in Information Technology
3 (2-2-5)
4112340 ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
 Information System Security
3 (2-2-5)
4112211 เทคโนโลยีสื่อประสม
 Multimedia Technology
3 (2-2-5)
4112330 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 Web Site Design and Development
3 (2-2-5)
4112338 โปรแกรมประยุกต์ด้านสถิติและการวิจัย
 Application Program for Statistics and Research
3 (2-2-5)
4112457 การจัดการและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์
 Computer Management and Maintenance
3 (2-2-5)
4112465 ระบบฐานความรู้
 Knowledge Besed System
3 (2-2-5)

    16 หน่วยกิต
    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112479 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Field Experience in Informaiton Technology
5 (450)
4112478 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Preparation for Professional Experience in Information Technology
2 (90)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3156352 การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
3 (3-0-6)
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
 Principle of Business Management
3 (3-0-6)
3159101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 General Economics
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002