โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : ไม่ระบุ
 สาขาวิชา : วิทยาการคอมพิวเตอร์

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    31 หน่วยกิต
    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
 Thai for Communication 1
2 (2-0-4)
2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2
 Thai for Communication 2
2 (2-0-4)
2105103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
 English for Communication 1
2 (2-0-4)
2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (2-0-4)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100106 ความจริงของชีวิต
 Meaning of Life
2 (2-0-4)
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 Information for Study Skills and Research
2 (2-0-4)
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
2 (2-0-4)
2150101 การคิดและการพัฒนาตน
 Thinking and Self Development
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150203 วิถีโลก
 Global Society and Living
2 (2-0-4)
2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
2 (2-0-4)
2150102 วิถีไทย
 Thai Living
2 (2-0-4)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-5)
4100206 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (2-0-4)
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of life
2 (2-0-4)
4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
2 (1-2-3)

    90 หน่วยกิต
    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111309 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
 Introduction to Statistic for research
3 (2-2-5)
4101102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
 Principles of Physics Laboratory
1 (0-3-2)
4111307 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
 Introduction to Statistics for Research
3 (2-2-3)
4109101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
4102102 ปฏิบัติการหลักเคมี
 Principles of Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
2105113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
 English for Science
2 (2-0-4)
4103102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
 Principles of Biology Laboratory
1 (0-3-2)
4101101 หลักฟิสิกส์
 Principles of Physics
3 (3-0-6)
4103101 หลักชีววิทยา
 Principles of Biology
3 (3-0-6)
4102101 หลักเคมี
 Principles of Chemistry
3 (3-0-6)

    54 หน่วยกิต
    36 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4109207 วิยุตคณิต
 Discrete Mathematics
3 (3-0-6)
4112209 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 Computer Architecture
3 (2-2-5)
4112326 การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ
 Object Oriented Analysis and design
3 (2-2-5)
4112471 โครงงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
 Project in Computer Science I
3 (0-6-3)
4112213 การโปรแกรมขั้นสูง
 Advanced Programming
3 (2-2-5)
4112103 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์
 Computer Programming
3 (2-2-5)
4112322 ระบบปฏิบัติการ
 Operating System
3 (2-2-5)
4112458 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 Software Engineering
3 (2-2-5)
4112208 ระบบฐานข้อมูล
 Database System
3 (2-2-5)
4112324 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 Computer Network
3 (2-2-5)
4112206 โครงสร้างข้อมูล
 Data Structure
3 (2-2-5)
4112101 ขั้นตอนวิธี
 Algorithm
3 (2-2-5)

    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112321 ไมโครโปรเซสเซอร์
 Microprocessor
3 (2-2-5)
4109103 แคลคูลัส 1
 Calculus I
3 (3-0-6)
4112210 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 System Analysis and Design
3 (2-2-5)
4109208 แคลคูลัส 2
 Calculus II
3 (3-0-6)
4112454 ซอฟต์แวร์ระบบ
 System Software
3 (2-2-5)
4112319 กราฟิก
 Graphic
3 (2-2-5)
4112460 ปัญญาประดิษฐ์
 Artificial Intelligence
3 (2-2-5)
4112461 ระบบเฉลียวฉลาด
 Intelligent System
3 (2-2-5)
4112104 ดิจิทัลเบื้องต้น
 Introduction to Digital
3 (2-2-5)
4112320 ระบบการจัดการฐานข้อมูล
 Database Management System
3 (2-2-5)
4112456 เทคโนโลยีไร้สาย
 Wireless Technology
3 (2-2-5)
4112339 การจัดการระบบปฏิบัติการ
 Operating System Management
3 (2-2-5)
4112207 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
 Object Oriented Programming
3 (2-2-5)
4112330 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 Web Site Design and Development
3 (2-2-5)
4112334 การประมวลผลภาพ
 Image Processing
3 (2-2-5)
4112323 ระบบสื่อสารข้อมูล
 Data Communication
3 (2-2-5)
4112328 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 Special Topics in Computer
3 (2-2-5)
4112211 เทคโนโลยีสื่อประสม
 Multimedia Technology
3 (2-2-5)

    16 หน่วยกิต
    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4112476 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์
 Preparation for Experience in Computer
2 (90)
4112477 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเตอร์
 Field Experience in Computer
5 (450)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3156305 การเป็นผู้ประกอบการ
 Enterprineurship
3 (3-0-6)
3159101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 General Economics
3 (3-0-6)
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
 Principle of Business Management
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002