โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    31 หน่วยกิต
    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
 Thai for Communication 1
2 (2-0-4)
2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2
 Thai for Communication 2
2 (2-0-4)
2105103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
 English for Communication 1
2 (2-0-4)
2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (2-0-4)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 Information for Study Skills and Research
2 (2-0-4)
2150101 การคิดและการพัฒนาตน
 Thinking and Self Development
2 (2-0-4)
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
2 (2-0-4)
2100106 ความจริงของชีวิต
 Meaning of Life
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150102 วิถีไทย
 Thai Living
2 (2-0-4)
2150203 วิถีโลก
 Global Society and Living
2 (2-0-4)
2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
2 (2-0-4)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of life
2 (2-0-4)
4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
2 (1-2-3)
4100206 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (2-0-4)
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-5)

    89 หน่วยกิต
    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4101101 หลักฟิสิกส์
 Principles of Physics
3 (3-0-6)
4102101 หลักเคมี
 Principles of Chemistry
3 (3-0-6)
4103101 หลักชีววิทยา
 Principles of Biology
3 (3-0-6)
4109101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
2105113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
 English for Science
2 (2-0-4)
4102102 ปฏิบัติการหลักเคมี
 Principles of Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4111309 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
 Introduction to Statistic for research
3 (2-2-5)
4101102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
 Principles of Physics Laboratory
1 (0-3-2)
4103102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
 Principles of Biology Laboratory
1 (0-3-2)

    53 หน่วยกิต
    35 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4106312 การสำรวจข้อมูลระยะไกลเพื่อสิ่งแวดล้อม
 Remote Sensing for Environment
3 (2-2-5)
4106202 มลพิษสิ่งแวดล้อม
 Environmental Pollution
3 (2-2-5)
4106324 การวิจัยสิ่งแวดล้อม
 Environmental Research
3 (0-6-3)
4106436 สัมมนาสิ่งแวดล้อม
 Seminar in Environment
1 (0-2-1)
4106322 การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 Environmental Impact Assessment
3 (2-2-5)
4106201 พื้นฐานวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Fundamental of Environmental Science
3 (2-2-5)
4106323 เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Environmental Economics
2 (2-0-4)
4106435 การจัดการสิ่งแวดล้อม
 Environmental Management
2 (1-2-3)
4106204 การป้องกันมลพิษ
 Pollution Prevention
3 (2-2-5)
4106434 กฎหมายสิ่งแวดล้อม
 Environmental Law
2 (2-0-4)
4106203 การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
 Water Quality Analysis
3 (2-2-5)
4106311 นิเวศวิทยาประยุกต์
 Applied Ecology
3 (2-2-5)
4102215 เคมีวิเคราะห์ 1
 Analytical Chemistry I
3 (3-0-6)
4102216 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
 Analytical Chemistry Laboratory I
1 (0-3-2)

    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4106438 พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
 Environmental Toxicology
3 (2-2-5)
4106325 การบำบัดน้ำทิ้งชุมชน
 Domestic Wastewater Treatment
3 (2-2-5)
4106205 เคมีสิ่งแวดล้อม
 Environmental Chemistry
3 (2-2-5)
4106326 มลพิษกากของเสียอันตราย
 Hazardous waste Pollution
3 (2-2-5)
4106313 การควบคุมมลพิษ
 Pollution Control
3 (2-2-5)
4106206 เคมีวิเคราะห์สารมลพิษ
 Chemical Analysis of Pollutants
3 (2-2-5)
4106437 สารพิษและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 Pollutants and Environmental Impact
3 (2-2-5)
4106314 มลพิษทางอากาศและเสียง
 Air and Noise Pollution
3 (2-2-5)

    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4106328 เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อสิ่งแวดล้อม
 Geo-Informatics Technology for Environment
3 (2-2-5)
4106440 การสำรวจและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 Environmental Survey and Monitoring
3 (2-2-5)
4106327 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน
 Technology of Air Noise and Vibration Pollution
3 (2-2-5)
4106439 พลังงานกับสิ่งแวดล้อม
 Energy and Environment
3 (2-2-5)
4106207 จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม
 Environmental Microbiology
3 (2-2-5)
4106315 เทคโนโลยีการบำบัดและการควบคุมน้ำเสีย
 Technology of Wastexater Treatment and Control
3 (2-2-5)
4106316 การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 Solid Wastes Disposal
3 (2-2-5)
4106208 เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษสิ่งแวดล้อม
 Pollution Control Technology
3 (2-2-5)

    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4106209 การใช้แผนที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 Map for Natural Resource Management
2 (1-2-3)
4106330 นิเวศวิทยาการเพาะเลี้ยงชายฝั่ง
 Coastal Aquaculture Ecology
3 (2-2-5)
4106441 ระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อม
 Environmental Standard System
3 (2-2-5)
4106442 การจัดการมูลฝอยชุมชน
 Domestic Waste Management
3 (2-2-5)
4106443 ทรัพยากรน้ำและการจัดการ
 Water Resources and Management
3 (3-0-6)
4106317 การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
 Land Use Planning
3 (2-2-5)
4106318 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา
 Environment and Development
3 (3-0-6)
4106331 สิ่งแวดล้อมศึกษา
 Environmental Education
3 (3-0-6)
4106329 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 Natural Resources and Environmental Management
2 (2-0-4)

    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4106446 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
 Environmental Health
2 (2-0-4)
4106444 พิษวิทยาด้านอนามัย
 Health Toxicology
2 (2-0-4)
4106333 การสุขาภิบาลน้ำดื่มน้ำใช้
 Water Supply and Sanitation
3 (2-2-5)
4106332 การวางแผนและการนิเทศงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
 Environmental Health Planning and Supevision
3 (2-2-5)
4106447 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
 Personal and Community Health
2 (2-0-4)
4106445 ความปลอดภัยในงานอุตสาหกรรม
 Industrial Safety
2 (2-0-4)
4106321 สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 Environmental Sanitation
2 (2-0-4)
4106210 หลักการและวิธีการทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
 Environmental Heath Approach
3 (2-2-5)
4106319 เทคโนโลยีทางอนามัยสิ่งแวดล้อม
 Environmental Health Technology
2 (2-0-4)
4106320 สุขศาสตร์อุตสาหกรรม
 Industrial Hygiene
2 (2-0-4)

    16 หน่วยกิต
    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4106449 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Field Experience in Environmental Science
5 (450)
4106448 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 Preparation for Experience in Environmental Science
2 (90)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3159101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 General Economics
3 (3-0-6)
3156352 การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
3 (3-0-6)
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
 Principle of Business Management
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002