โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาชีววิทยา
 สาขาวิชา : ชีววิทยา

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    31 หน่วยกิต
    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (2-0-4)
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
 Thai for Communication 1
2 (2-0-4)
2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2
 Thai for Communication 2
2 (2-0-4)
2105103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
 English for Communication 1
2 (2-0-4)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
2 (2-0-4)
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 Information for Study Skills and Research
2 (2-0-4)
2150101 การคิดและการพัฒนาตน
 Thinking and Self Development
2 (2-0-4)
2100106 ความจริงของชีวิต
 Meaning of Life
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
2 (2-0-4)
2150102 วิถีไทย
 Thai Living
2 (2-0-4)
2150203 วิถีโลก
 Global Society and Living
2 (2-0-4)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-5)
4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
2 (1-2-3)
4100206 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (2-0-4)
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of life
2 (2-0-4)

    87 หน่วยกิต
    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103101 หลักชีววิทยา
 Principles of Biology
3 (3-0-6)
4109101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
4103102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
 Principles of Biology Laboratory
1 (0-3-2)
2105113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
 English for Science
2 (2-0-4)
4101101 หลักฟิสิกส์
 Principles of Physics
3 (3-0-6)
4102101 หลักเคมี
 Principles of Chemistry
3 (3-0-6)
4101102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
 Principles of Physics Laboratory
1 (0-3-2)
4102102 ปฏิบัติการหลักเคมี
 Principles of Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4111309 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
 Introduction to Statistic for research
3 (2-2-5)

    51 หน่วยกิต
    40 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103314 สรีรวิทยาทั่วไป
 General Physiology
3 (2-3-6)
4103208 ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
 Microbiology Laboratory
1 (0-3-2)
4103205 สัตววิทยา
 Zoology
3 (2-3-6)
4102208 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
 Biochemistry Laboratory I
1 (0-3-2)
4103103 ชีววิทยาของเซลล์
 Cell Biology
3 (2-3-6)
4102207 ชีวเคมี 1
 Biochemistry I
3 (3-0-6)
4102104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry Laboratory I
1 (0-3-2)
4103317 อนุกรมวิธาน
 Taxonomy
3 (2-3-6)
4102103 เคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)
4103206 นิเวศวิทยา
 Ecology
3 (2-3-6)
4103313 พันธุศาสตร์
 Genetics
3 (2-3-6)
4103323 สาหร่ายวิทยา
 Phycology
3 (2-3-6)
4100402 วิจัยเฉพาะทาง
 Selected Research
3 (0-6-3)
4103312 สัมมนาทางชีววิทยา
 Seminar in Biology
1 (1-2-3)
4103207 จุลชีววิทยา
 Microbiology
3 (3-0-6)
4103204 พฤกษศาสตร์
 Botany
3 (2-3-6)

    11 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103321 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
 Plant Tissue Culture
3 (2-3-6)
4103211 เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น
 Introduction to Biotechnology
3 (2-3-6)
4103318 อนุกรมวิธานของพืช
 Plant Taxonomy
3 (2-3-6)
4103322 การสำรวจและการเก็บรวบรวมพรรณพืชในท้องถิ่น
 Survey and Collection Local Plants
2 (1-3-4)
4103325 เทคนิคการถ่ายภาพและวาดภาพลายเส้นทางชีววิทยา
 Photograph and Drawing Technique for Biology
2 (1-3-4)
4103316 สรีรวิทยาของสัตว์
 Animal Physiology
3 (2-3-6)
4103320 การเจริญและการพัฒนาของพืช
 Plant Growth and Development
3 (2-3-6)
4103437 วิวัฒนาการ
 Evolution
3 (3-0-6)
4103315 สรีรวิทยาของพืช
 Plant Physioiogy
3 (2-3-6)
4103324 ไมโครเทคนิค
 Microtechnique
3 (2-3-6)
4103319 อนุกรมวิธานของสัตว์
 Animal Taxonmy
3 (2-3-6)

    16 หน่วยกิต
    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4103441 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา
 Preparation for Experience in Biology
2(90)
4103442 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพชีววิทยา
 Field Experience in Biology
5(450)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3159101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 General Economics
3 (3-0-6)
3156352 การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
3 (3-0-6)
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
 Principle of Business Management
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002