โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาเคมี
 สาขาวิชา : เคมี

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    31 หน่วยกิต
    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2104102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร2
 Thai for Communication 2
2 (2-0-4)
2104101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 1
 Thai for Communication 1
2 (2-0-4)
2105104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (2-0-4)
2105103 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1
 English for Communication 1
2 (2-0-4)

    8 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2180202 สุนทรียภาพของชีวิต
 Aesthetic Appreciation
2 (2-0-4)
2150101 การคิดและการพัฒนาตน
 Thinking and Self Development
2 (2-0-4)
2100106 ความจริงของชีวิต
 Meaning of Life
2 (2-0-4)
2100105 สารนิเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 Information for Study Skills and Research
2 (2-0-4)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2150203 วิถีโลก
 Global Society and Living
2 (2-0-4)
2150204 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
 Man and Environment
2 (2-0-4)
2150102 วิถีไทย
 Thai Living
2 (2-0-4)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4100208 การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 Sport for Health
2 (1-2-3)
4100206 การคิดและการตัดสินใจ
 Thinking and Decision Making
2 (2-0-4)
4100205 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
 Science for Quality of life
2 (2-0-4)
4100207 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
 Information Technology for Life
3 (2-2-5)

    89 หน่วยกิต
    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
2105113 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์
 English for Science
2 (2-0-4)
4111309 สถิติเพื่อการวิจัยเบื้องต้น
 Introduction to Statistic for research
3 (2-2-5)
4103102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา
 Principles of Biology Laboratory
1 (0-3-2)
4109101 คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 Fundamental Mathematics
3 (3-0-6)
4103101 หลักชีววิทยา
 Principles of Biology
3 (3-0-6)
4102101 หลักเคมี
 Principles of Chemistry
3 (3-0-6)
4101101 หลักฟิสิกส์
 Principles of Physics
3 (3-0-6)
4102102 ปฏิบัติการหลักเคมี
 Principles of Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4101102 ปฏิบัติการหลักฟิสิกส์
 Principles of Physics Laboratory
1 (0-3-2)

    53 หน่วยกิต
    33 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102216 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
 Analytical Chemistry Laboratory I
1 (0-3-2)
4102208 ปฏิบัติการชีวเคมี 1
 Biochemistry Laboratory I
1 (0-3-2)
4102214 ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ 1
 Instrumental Analysis Laboratory I
1 (0-3-2)
4102215 เคมีวิเคราะห์ 1
 Analytical Chemistry I
3 (3-0-6)
4102332 ปฏิบัติการวิเคราะห์โดยเครื่องมือ 2
 Instrumental Analysis Laboratory II
1 (0-3-2)
4102105 เคมีอนินทรีย์ 1
 Inorganic Chemistry I
3 (3-0-6)
4102213 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ 1
 Instrumental Analysis I
3 (3-0-6)
4102328 สเปกโทรสโกปีสำหรับเคมีอินทรีย์
 Spectroscopy for Organic Chemistry
2 (2-0-4)
4102331 การวิเคราะห์โดยเครื่องมือ 2
 Instrumental Analysis II
3 (3-0-6)
4102106 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1
 Inorganic Chemistry Laboratory I
1 (0-3-2)
4100402 วิจัยเฉพาะทาง
 Selected Research
3 (0-6-3)
4102211 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 Physical Chemistry I
3 (3-0-6)
4102212 ปฎิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
 Physical Chemistry Laboratory I
1 (0-3-2)
4102104 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry Laboratory I
1 (0-3-2)
4102207 ชีวเคมี 1
 Biochemistry I
3 (3-0-6)
4102103 เคมีอินทรีย์ 1
 Organic Chemistry 1
3 (3-0-6)

    20 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102450 การเป่าแก้วเบื้องต้น
 Introduction to Glass Blowing
2 (1-3-2)
4102210 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
 Organic Chemistry Laboratory II
1 (0-3-2)
4102329 เคมีอนินทรีย์ 2
 Inorganic Chemistry II
3 (3-0-6)
4102452 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอนินทรีย์
 New Technology in Inorganic Chemistry
2 (2-0-4)
4102448 เคมีสภาวะแวดล้อม
 Soil and Fertilizer Analysis
3 (3-0-6)
4102336 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2
 Physical Chemistry Laboratory II
1 (0-3-2)
4102453 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีเชิงฟิสิกส์
 New Technology in Physical Chemistry
2 (2-0-4)
4102455 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีวิเคราะห์
 New Technology in Analytical Chemistry
2 (2-0-4)
4102346 การผลิตอุปกรณ์การสอนเคมี
 Teaching Aid Construction for Chemistry
3 (2-2-5)
4102326 ปฏิบัติการชีวเคมี 2
 Biochemistry Laboratory II
1 (0-3-2)
4102339 ปฏิบัติการเคมีอาหาร
 Food Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4102449 ปฏิบัติการเคมีสภาวะแวดล้อม
 Environmental Chemistry Laboratory
1 (0-3-2)
4102456 การวิเคราะห์น้ำ
 Water Analysis
3 (2-2-5)
4102341 เคมีอุตสาหกรรม
 Industrial Chemistry
3 (3-0-6)
4102342 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
 Chemistry of Natural Product
2 (2-0-4)
4102330 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2
 Inorganic Chemistry Laboratory II
1 (0-3-2)
4102333 เคมีวิเคราะห์ 2
 Analytical Chemistry 2
3 (3-0-6)
4102344 เคมีเครื่องสำอาง
 Cosmetics Chemistry
3 (2-2-5)
4102345 เคมีของสี
 Chemistry of Colour
3 (3-0-6)
4102338 เคมีอาหาร
 Food Chemistry
3 (3-0-6)
4102209 เคมีอินทรีย์ 2
 Organic Chemistry II
3 (3-0-6)
4102337 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือขั้นสูง
 Advance Instrumental Analysis
2 (2-0-4)
4102327 เคมีอินทรีย์ 3
 Organic Chemistry III
3 (3-0-6)
4102347 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี
 Computer Application in Chemistry
2 (1-2-3)
4102325 ชีวเคมี 2
 Biochemistry II
3 (3-0-6)
4102454 วิทยาการใหม่ในสาขาชีวเคมี
 New Technology in Biochemistry
2 (2-0-4)
4102451 วิทยาการใหม่ในสาขาเคมีอินทรีย์
 New Technology in Organic Chemistry
2 (2-0-4)
4102334 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
 Analytical Chemistry Laboratory 2
1 (0-3-2)
4102343 การวิเคราะห์ดินและปุ๋ย
 Soil and Fertilizer Analysis
3 (2-2-5)
4102335 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
 Physical Chemistry II
3 (3-0-6)
4102340 พอลิเมอร์
 Polymer
3 (2-2-5)

    16 หน่วยกิต
    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4102457 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
 Preparation for Professional Experience in Chemistry
2 (90)
4102458 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพเคมี
 Field Experience in Chemistry
5 (450)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
3156352 การเป็นผู้ประกอบการ
 Entrepreneurship
3 (3-0-6)
3156101 หลักการบริหารธุรกิจ
 Principle of Business Management
3 (3-0-6)
3159101 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป
 General Economics
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002