โครงสร้างหลักสูตร
 คณะ : วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
 ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ
 ภาควิชา : หมู่วิชาการแพทย์แผนไทย
 สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน)

ใช้เม้าส์คลิกที่รหัสวิชาเพื่อแสดงคำอธิบายรายวิชา

    30 หน่วยกิต
    15 หน่วยกิต
    12 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
 English for Communication 2
2 (1-2-3)
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา
 English for Fun
3 (3-0-6)
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
 Thai for Communication
3 (3-0-6)
6200001 ยกเว้นหมวดศึกษาทั่วไป
 except
30 (30-0-0)
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ
 Technology and Media Literacy
3 (3-0-6)
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ
 Thai for Careers
3 (3-0-6)
5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร
 Language Thought and Communication
3 (3-0-6)
5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
 English for Communication 1
2 (1-2-3)
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและพัฒนาการเรียนรู้
 English for Communication and Learning Development
2 (1-2-3)
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์
 English Usage for Social Network
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 English Communication Skills Development
3 (3-0-6)
5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills
3 (3-0-6)
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
 Chinese for Communication
3 (3-0-6)
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร
 Melayu for Communication
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข
 Well-being
3 (3-0-6)
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Science in Daily Life
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
 Information Technology in Daily Life
3 (3-0-6)
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
 Sports for the Quality of Life Development
2 (1-2-3)
5100126 การพัฒนาตน
 Self Development
2 (2-0-4)
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย
 Life and Thai Culture
2 (1-2-3)
5100125 ความจริงของชีวิต
 Truth of Life
3 (3-0-6)
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 Mathematics in Daily Life
3 (3-0-6)
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง
 Step to the World
2 (1-2-3)
5100127 สุนทรียภาพเพื่อชีวิต
 Aesthetics for Life
3 (3-0-6)
5100119 การบริหารร่างกาย
 Body Exercise
1 (0-2-2)
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น
 King’s Philosophy for Local Development
3 (3-0-6)
5100123 ความงดงามแห่งตน
 Beauty of Life
3 (3-0-6)
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำเสนอ
 Information Technology for Presentation
3 (3-0-6)
5100122 ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย
 Introduction of Ethics and Wealth
3 (3-0-6)

    6 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ
 Multiculture and Peace
3 (3-0-6)

    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม
 Life Skill for Society
3 (3-0-6)
5100131 สังคมภิวัตน์
 Socialization
3 (3-0-3)

    3 หน่วยกิต
    3 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น
 Science for Community
3 (3-0-6)

    89 หน่วยกิต
    9 หน่วยกิต
    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4114102 คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Mathematics for Information Technology
3 (3-0-6)
4114101 พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Fundamentals of Information Technology
3 (3-0-6)
4111353 สถิติเพื่อการวิจัยทางด้านคอมพิวเตอร์
 Statistics for Research in Computer
3 (2-2-5)

    73 หน่วยกิต
    67 หน่วยกิต
    11 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4114103 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
 Management Information Systems
3 (2-2-5)
4111139 ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
 Social and Professional Issues
3 (3-0-6)
4114205 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 System analysis and Design
3 (2-2-5)
4114418 สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Seminar in Information Technology
2 (1-2-3)

    29 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111357 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1
 Computer Project 1
1 (0-2-1)
4114419 โมบายเทคโนโลยีและแอพพลิเคชั่น
 Mobile Technology and Application
3 (2-2-5)
4111260 การบริหารและการบำรุงรักษาระบบการให้บริการอินเทอร์เน็ต การให้บริการอินเทอร์เน็ต
 Internet Service System administration and Maintenance
3 (2-2-5)
4111138 ระบบฐานข้อมูล
 Database Systems
3 (2-2-5)
4111458 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2
 Computer Project 2
2 (0-6-0)
4114316 ความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศและการบริหารความเสี่ยง
 Information Systems Security and Risk Management
3 (2-2-5)
4111262 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
 Multimedia Technology
3 (2-2-5)
4111354 การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์
 Human-Computer Interaction
3 (2-2-5)
4114311 การจัดการคุณภาพสารสนเทศ
 Information Quality Management
2 (1-2-3)
4114310 เศรษฐกิจดิจิทัล
 Digital Economy
3 (2-2-5)
4114207 การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Project Management in Information Technology
3 (2-2-5)

    18 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111137 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 Fundamentals of Programming
3 (2-2-5)
4111355 การทำเหมืองข้อมูล
 Data Mining
3 (2-2-5)
4111263 การออกแบบและพัฒนางานบนเว็บ
 Web Design and Development
3 (2-2-5)
4114309 การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและ เทคโนโลยี
 Integration Programming and Technology
3 (2-2-5)
4111134 ขั้นตอนวิธี
 Algorithms
3 (2-2-5)
4111244 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูง
 Advanced Computer Programming
3 (2-2-5)

    9 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111135 สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
 Computer Architecture
3 (2-2-5)
4114206 เทคโนโลยีเครือข่าย
 Network Technology
3 (2-2-5)
4111140 ระบบปฏิบัติการ
 Operation Systems
3 (2-2-5)

    6 หน่วยกิต
    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4111249 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 Software Engineering
3 (2-2-5)
4114422 การวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
 Enterprise Resource Planning
3 (2-2-5)
4114315 หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Special Topics in Information Technology
3 (2-2-5)
4114421 การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเชิงกลยุทธ์
 Management of Strategic Information Technology
3 (2-2-5)
4111469 การประมวลผลคลาวด์
 Cloud Computing
3 (2-2-5)
4114312 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 Electronic Business
3 (2-2-5)
4111356 ปัญญาประดิษฐ์
 Artificial Intelligence
3 (2-2-5)
4114313 การค้นคืนสารสนเทศ
 Information Retrieval
3 (2-2-5)
4114423 ผู้ประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Information Technology Entrepreneurship
3 (2-2-5)
4114420 เศรษฐศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 Economics of Information Technology
3 (3-0-6)
4114314 การจัดการเทคโนโลยีสำนักงาน
 Office Technology Management
3 (2-2-5)
4111247 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย
  Wireless CommunicationTechnology
3 (2-2-5)

    7 หน่วยกิต
    7 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
4114317 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
 Professional Experience in Information Technology 2
1 (0-0-90)
4114424 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
 Professional Experience in Information Technology 3
4(360)
4114208 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ 1
 Professional Experience in Information Technology 1
1 (0-0-90)
4114425 สหกิจศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Cooperative Education in Information Technology
6(600)
4114104 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการเตรียมสหกิจศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 Preparation for Professional Experience and Cooperative Education in Information Technology
1 (0-0-90)

    6 หน่วยกิต
รหัสวิชารายวิชาหน่วยกิต
6200002 ยกเว้นหมวดวิชาเลือกเสรี
 except
6 (6-0-0)
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002