หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเทียบโอน ปกติ   
  ภาควิชา : หมู่วิชาการแพทย์แผนไทย   
  วิทยาการคอมพิวเตอร์ (เทียบโอน)129 2.00
  เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน)125 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ   
  ภาควิชา : หมู่วิชาฟิสิกส์   
  ฟิสิกส์131 2.00
  ฟิสิกส์126 2.00
  ฟิสิกส์132 2.00
  วิทยาศาสตร์ทั่วไป139 2.00
  ฟิสิกส์อุตสาหกรรม120 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาเคมี   
  เคมี1264 2.00
  เคมี112 2.00
  เคมี131 2.00
  เคมี131 2.00
  วิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม125 2.00
  เคมีเทคโนโลยีและนวัตกรรม120 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาชีววิทยา   
  ชีววิทยา1244 2.00
  จุลชีววิทยา1254 2.00
  ชีววิทยา129 2.00
  จุลชีววิทยา128 2.00
  จุลชีววิทยา125 2.00
  ชีววิทยา125 2.00
  ชีววิทยา131 2.00
  ชีววิทยาเทคโนโลยีและนวัตกรรม120 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม1804 2.00
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม128 2.00
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม126 2.00
  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม132 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  วิทยาการธุรกิจสุขภาพ129 2.00
  วิทยาการธุรกิจสุขภาพ129 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาคณิตศาสตร์   
  คณิตศาสตร์139 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาคอมพิวเตอร์   
  วิทยาการคอมพิวเตอร์129 2.00
  วิทยาการคอมพิวเตอร์129 2.00
  คอมพิวเตอร์ศึกษา139 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาการแพทย์แผนไทย   
  วิทยาการคอมพิวเตอร์130 2.00
  เทคโนโลยีสารสนเทศ132 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาอาชีวอนามัย   
  การแพทย์แผนไทย133 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
  เทคโนโลยีสารสนเทศ125 2.00
  เทคโนโลยีสารสนเทศ125 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน   
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร123 2.00
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แขนงเทคโนโลยีการอาหาร)132 2.00
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(แขนงวิชาวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล)132 2.00
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (แขนงวิชาเทคโนโลยีอาหาร)132 2.00
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(แขนงวิชาวิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล)132 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาเกษตร   
  เกษตรศาสตร์132 2.00
  เกษตรศาสตร์132 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาพืชส่วน   
  เกษตรศาสตร์132 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาสัตวบาล   
  สัตวศาสตร์130 2.00
  สัตวศาสตร์130 2.00
  สัตวศาสตร์และธุรกิจปศุสัตว์120 2.00
  ภาควิชา : หมู่จุลชีววิทยา   
  จุลชีววิทยา131 2.00
  จุลชีววิทยาทางการแพทย์และอุตสาหกรรม0 2.00
  ภาควิชา : ไม่ระบุ   
  วิทยาการคอมพิวเตอร์1274 2.00
  เทคโนโลยีสารสนเทศ1274 2.00
  สุขศึกษา1234 2.00
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร1384 2.00
  เกษตรศาสตร์1644 2.00
  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย1234 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน   
  เทคโนโลยีพลังงานทดแทน120 2.00
  ระดับการศึกษา : ภาค ปกติ. ปริญญาโท   
  ภาควิชา : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา43 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ   
  ภาควิชา : หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี   
  วิทยาศาสตร์ทั่วไป168 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก   
  วิทยาศาสตร์ทั่วไป168 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาคณิตศาสตร์   
  คณิตศาสตร์1555 2.00
  คณิตศาสตร์165 2.00
  คณิตศาสตร์164 2.00
  คณิตศาสตร์164 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาคอมพิวเตอร์   
  คอมพิวเตอร์ศึกษา164 2.00
  คอมพิวเตอร์ศึกษา164 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาการแพทย์แผนไทย   
  คอมพิวเตอร์165 2.00
  ภาควิชา : ไม่ระบุ   
  วิทยาศาสตร์1615 2.00
  วิทยาศาสตร์ทั่วไป145 2.00
  ระดับการศึกษา : ภาค กศ.บป. ปริญญาโท   
  ภาควิชา : ไม่ระบุ   
  สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา (แผน ก)43 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี วิทยาลัยการสาธารณสิรินธรยะลา   
  ภาควิชา : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   
  สาธารณสุขศาสตร์1322 2.00
  สาธารณสุขศาสตร์1322 2.00
  สาธารณสุขชุมชน136 2.00
  สาธารณสุขชุมชน0 2.00
  สาธารณสุขชุมชน136 2.00
  ภาควิชา : ไม่ระบุ   
  สาธารณสุขชุมชน1292 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท วิทยาลัยสาธารณสุขยะลา   
  ภาควิชา : ไม่ระบุ   
  สาธารณสุขศาสตร์ (แผน ก)528 3.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาคปกติ   
  ภาควิชา : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม63 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาเอก ภาค กศ.บป.   
  ภาควิชา : หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม   
  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม63 2.00
  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผน 1.1)0 2.00
  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (แผน 2.1)0 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002