หลักสูตรที่เปิดสอน
    คณะ 
     สาขาวิชาหน่วยกิตปีศึกษาเกรดต่ำสุด
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ปกติ   
  ภาควิชา : หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   
  ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา159 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย   
  การศึกษาปฐมวัย139 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา   
  พลศึกษาและสุขศึกษา159 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาการประถมศึกษา   
  การประถมศึกษา139 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาการสอนอิสลามศึกษา   
  การสอนอิสลามศึกษา149 2.00
  ระดับการศึกษา : ภาค ปกติ. ปริญญาโท   
  ภาควิชา : หมู่วิชาหลักการศึกษา   
  การบริหารการศึกษา (แผน ก)608 3.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาการสอนอิสลามศึกษา   
  การสอนอิสลามศึกษา (แผน ก1)44 2.00
  การสอนอิสลามศึกษา (แผน ก2)53 2.00
  ภาควิชา : ไม่ระบุ   
  การสอนอิสลามศึกษา (แผน ข)43 2.00
  การสอนอิสลามศึกษา (แผน ก)43 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 5 ปี ปกติ   
  ภาควิชา : หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา   
  ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา175 2.00
  ภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา175 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาการบริหารการศึกษา   
  การสอนอิสลามศึกษา165 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย   
  การศึกษาปฐมวัย1615 2.00
  การศึกษาปฐมวัย165 2.00
  การศึกษาปฐมวัย164 2.00
  การศึกษาปฐมวัย164 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาพลศึกษาและสุขศึกษา   
  พลศึกษาและสุขศึกษา1705 2.00
  พลศึกษาและสุขศึกษา166 2.00
  พลศึกษาและสุขศึกษา166 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาการประถมศึกษา   
  การประถมศึกษา164 2.00
  การประถมศึกษา164 2.00
  การประถมศึกษา164 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาการสอนอิสลามศึกษา   
  การสอนอิสลามศึกษา165 2.00
  การสอนอิสลามศึกษา165 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีเทียบโอน ภาค กศ.บป.   
  ภาควิชา : หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย   
  การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย120 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาการสอนอิสลามศึกษา   
  อิสลามศึกษา105 2.00
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 4 ปี ภาค กศ.บป.   
  ภาควิชา : หมู่วิชาการศึกษาปฐมวัย   
  การดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัย120 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาการสอนอิสลามศึกษา   
  อิสลามศึกษา105 2.00
  ระดับการศึกษา : ภาค กศ.บป. ปริญญาโท   
  ภาควิชา : หมู่วิชาการบริหารการศึกษา   
  การบริหารการศึกษา (แผน ก)60 2.00
  การบริหารการศึกษา (แผน ก)42 2.00
  การบริหารการศึกษา (แผน ข)42 2.00
  ภาควิชา : หมู่วิชาการสอนอิสลามศึกษา   
  การสอนอิสลามศึกษา (แผน ก2)53 2.00
  การสอนอิสลามศึกษา (แผน ก1)44 2.00
  การสอนอิสลามศึกษา (แผน ข)45 2.00
  ภาควิชา : ไม่ระบุ   
  การบริหารการศึกษา (แผน ข)488 3.00
  การสอนอิสลามศึกษา (แผน ข)43 2.00
  การสอนอิสลามศึกษา (แผน ก)43 2.00
  วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนา (แผน ก)0 2.00
  การสอนอิสลามศึกษา (แผน ก)76 2.00
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002