ปฏิทินการศึกษา
ชุดปฏิทิน   
ปีการศึกษา2557  / 1 2 3 
รายการวันเริ่มต้นวันสุดท้าย
 • นักศึกษาเก่าลงทะเบียน
 • 10 พ.ค. 2558 8:00 น.31 พ.ค. 2558 23:59 น.
 • นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน
 • 10 พ.ค. 2558 8:00 น.31 พ.ค. 2558 23:59 น.
 • ช่วงวันลงทะเบียน ONLINE
 • 10 พ.ค. 2558 8:00 น.31 พ.ค. 2558 23:59 น.
 • วันชำระเงินผ่านธนาคาร
 • 1 มิ.ย. 2558 8:00 น.6 มิ.ย. 2558 23:59 น.
 • ช่วงวันที่เปิดให้มีการขอผ่อนผันการชำระเงินบน Web
 • 10 พ.ค. 2558 8:00 น.31 พ.ค. 2558 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการเพิ่มรายวิชา
 • 15 พ.ค. 2558 0:00 น.31 พ.ค. 2558 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการถอนรายวิชา ( ติด W ) / เปลี่ยนสถานะวิชา
 • 29 พ.ค. 2558 0:00 น.12 ก.ค. 2558 23:59 น.
 • ช่วงการถอน - ยกเลิกรายวิชา
 • 15 พ.ค. 2558 0:00 น.31 พ.ค. 2558 23:59 น.
 • วันสุดท้ายของการยื่นคำร้อง การรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
 • 1 พ.ค. 2558 0:00 น.31 พ.ค. 2558 23:00 น.
 • ช่วงวันพิมพใบแจ้งยอดการชำระเงิน
 • 29 พ.ค. 2558 0:00 น.12 ก.ค. 2558 23:00 น.
 • ช่วงวันเพิ่ม - ถอน - เปลี่ยนกลุ่มรายวิชา - เปลี่ยนสถานะ
 • 15 พ.ค. 2558 0:00 น.31 พ.ค. 2558 23:59 น.
 • ช่วงวันทำการเปลี่ยนกลุ่มรายวิชา
 • 15 พ.ค. 2558 0:00 น.31 พ.ค. 2558 23:59 น.
 • ช่วงวันที่เปิดให้แก้ไขประวัตินักศึกษา
 • 1 ก.ค. 2557 0:00 น.10 ส.ค. 2557 23:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ก่อนเรียน
 • 15 มิ.ย. 2558 0:00 น.21 มิ.ย. 2558 0:00 น.
 • การประเมินการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา
 • 13 ก.ค. 2558 0:00 น.26 ก.ค. 2558 23:00 น.
     
        
      - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
        และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
          contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002