ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ปฏิทินวิชาการ 1/2558 (นักศึกษา)(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินวิชาการ 1/2558 (นักศึกษา)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2558
 2.ปฏิทินวิชาการ 3/2557(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2558
 3.การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557(ด่วนที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนตามแผนรายวิชา ผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2557 เฉพาะนักศึกษารหัส 53 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) ลงทะเบียนเรียนวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2557 และ รหัส 54-57 ลงทะเบียนเรียนวันที่ 1-30 ธันวาคม 2557 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2557
 4.รายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 2/2557(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาภาคปกติ เฉพาะรหัส 55 และ รหัส 56 ทำการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2557 ในรายวิชาเลือกเสรี ภายในวันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ ให้นักศึกษาคิด และตัดสินใจให้ดี ก่อนทำการยืนยันการลงทะเบียนเรียน เพราะหากยืนยันไปแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใดได้ จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   17 ตุลาคม 2557
 5.ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2557(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2557
ประกาศโดย   งานจัดการศึกษา   วันที่ประกาศ   18 กันยายน 2557
 6.คู่มือการเทียบโอนผ่านระบบ(ด่วนที่สุด)
รายละเอียด คู่มือการเทียบโอนผ่านระบบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   16 สิงหาคม 2557
 7.แผนการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 57(ด่วนที่สุด)
แผนการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป รหัส 57
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2557
 8.ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบปรับพื้นฐาน ห้องประชุมชั้น 3 และ อาคาร 23-302(ด่วนที่สุด)
ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องสอบปรับพื้นฐาน ห้องประชุมชั้น 3 และ อาคาร 23-302
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   1 สิงหาคม 2557
 9.รหัสวิชา และ ชื่อวิชา ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป รหัส 57(ด่วนที่สุด)
รหัสวิชา และ ชื่อวิชา ของรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   31 กรกฏาคม 2557
 10.ปฏิทินวิชการ ภาคเรียนที่ 1/2557(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 1/2557 ของนักศึกษาภาคปกติ และภาคกศ.บป. รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   22 พฤษภาคม 2557
 11.ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 3/2556 ปรับปรุงครั้งที่ 1(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 3/2556 ปรับปรุงครั้งที่ 1
ประกาศโดย   งานจัดการศึกษา   วันที่ประกาศ   10 กุมภาพันธ์ 2557
 12.ใบลา (สำหรับนักศึกษา)(ด่วนที่สุด)
แบบฟอร์ม ใบลา (สำหรับนักศึกษา)
ประกาศโดย   งานจัดการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2556
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002