ข่าวประกาศ
  ประกาศเรื่อง
 1.ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางสอบ ภาคกศ.บป. 1/2558 (เฉพาะวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2558)(ด่วนที่สุด)
เปลี่ยนแปลงตารางสอบปลายภาค ภาคกศ.บป. ภาคเรียนที่ 1/2558 จากเดิมวันที่ 5 - 6 ธันวาคม 2558 เปลี่ยนเป็นวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2558 เวลา และห้องสอบ เดิม ทั้งนี้ ให้นักศึกษา ภาคกศ.บป. ตรวจสอบตารางสอบให้เป็นปัจจุบันก่อนเข้าสอบตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 58 เป็นต้น หากมีข้อสงสัยให้รีบติดต่อช่องหมายเลข 1 โดยด่วน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   23 พฤศจิกายน 2558
 2.ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2558(ด่วนที่สุด)
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2558
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   19 ตุลาคม 2558
 3.กำหนดการลงทะเบียนเรียน 1/2558(ด่วนที่สุด)
ให้นักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคกศ.บป. ลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์ตามแผนการเรียน และรายวิชาเลือกเสรี ภาคเรียนที่ 1/2558 ในวันที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2558 และสำหรับนักศึกษาที่จะลงทะเบียนเรียนสมทบรายวิชา ลงทะเบียนเรียนได้ในวันที่ 20 - 31 กรกฎาคม 2558 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   5 กรกฏาคม 2558
 4.การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557(ด่วนที่สุด)
กำหนดการลงทะเบียนเรียนตามแผนรายวิชา ผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2557 เฉพาะนักศึกษารหัส 53 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) ลงทะเบียนเรียนวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2557 และ รหัส 54-57 ลงทะเบียนเรียนวันที่ 1-30 ธันวาคม 2557 จึงแจ้งมาเพื่อทราบ
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   10 พฤศจิกายน 2557
 5.ใบลา (สำหรับนักศึกษา)(ด่วนที่สุด)
แบบฟอร์ม ใบลา (สำหรับนักศึกษา)
ประกาศโดย   งานจัดการศึกษา   วันที่ประกาศ   20 สิงหาคม 2556
 6.ปฏิทินวิชาการ 1/2558 (นักศึกษา)(ด่วน)
ปฏิทินวิชาการ 1/2558 (นักศึกษา)
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   18 พฤษภาคม 2558
 7.ปฏิทินวิชาการ 3/2557
ปฏิทินวิชาการ ภาคเรียนที่ 3/2557
ประกาศโดย   -   วันที่ประกาศ   9 กุมภาพันธ์ 2558
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact staff : กองบริการการศึกษา 073-227-151 ต่อ 1002